Том 23, випуск 3 (84), 2015

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 12 від 27.08.2015 р.)

pdf.png ЗМІСТ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТА МЕДИЧНЕ ПРАВО, СУДОВА ФАРМАЦІЯ, ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ
ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Dammann Gerhard
Posttraumatic stress Disorder — Challenging a mechanistic neuropsychological and monocausal etiological model
pdf.png Морозов П.В.
Алімов У.Х.
Алтинбеков С.А.
Волошин Петро Власович
Галако Т.І.
Євсєгнєєв Р.А.
Ісмаілов
Кожина Ганна Михайлівна
Коростій Володимир Іванович
Марута Наталія Олександрівна
Незнанов Н. Г.
Скугаревський О.А.
Согоян А.
Ходжаєва Н.І.
Хотіняну М.А.
Чконія Е.
Профессиональная подготовка врачей-психиатров в странах Восточно-Европейской зоны WPA: проблемы и решения
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Маркова Маріанна Владиславівна
Інформаційно-психологічна війна як новий виклик сучасності: стан проблеми та напрямки її подолання
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Василовський Віталій Вадимович
Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Пісоцька Ксенія Олегівна
Эффективность натализумаба (тизабри) у больных с рассеянным склерозом
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Федосєєв Сергій Володимирович
Важова Олена Олександрівна
Нарушения минеральной плотности костной ткани у больных с гепатоцеребральной дистрофией
pdf.png Гримайло Валерія Миколаївна
Оценка факторов кардиоваскулярного риска у пациентов с эпилепсией
pdf.png Демченко Аліна Вікторівна
Абрамов Андрій Володимирович
Боброва Валентина Іванівна
Роль білка S100B як маркера ранньої діагностики хронічної ішемії мозку
pdf.png Третьяков Дмитро Володимирович
Влияние наследственной отягощенности по эпилепсии на возникновение эпилептической болезни у детей
pdf.png Федосєєв Сергій Володимирович
Назарчук Ірина Анатоліївна
Етіологічні і патогенетичні аспекти рефлекторних вертебро- неврологічних синдромів з позицій стану проблеми (огляд літератури)
pdf.png Яворська Валентина Олексіївна
Хвисюк Вікторія Володимирівна
Бондар Оксана Борисівна
Гребенюк Ганна Віталіївна
Пелехова Ольга Леонідівна
Клинические и патоморфологические сопоставления разных подтипов ишемического инсульта
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Vovk V. I.
Adaptation disorders: gender aspect
pdf.png Вьюн Валерій Васильович
Проблема адаптації лікарів-інтернів до професійної діяльності в сучасних умовах
pdf.png Григорян Артур Заренович
Модели психопатогенеза аффективных нарушений у пациентов, страдающих аддиктивной патологией
pdf.png Жупанова Дар'я Олександрівна
Улучшение комплайенса у пациентов с депрессиями (ком- плексная система терапии и оценка её эффективности)
pdf.png Зільберблат Геннадій Михайлович
Реформирование психиатрической службы через призму наркологических проблем
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Коростій Володимир Іванович
Резуненко Олег Юрійович
Современный взгляд на проблему биполярного аффективного расстройства (клинико-психопатологическая характеристика, эффективность психообразования в комплексной терапии)
pdf.png Кушнір Анатолій Миколайович
Особливості соціального функціонування суспільно небезпечних хворих на шизофренію як маркери-мішені їх реабілітації
pdf.png Мішиєв В’ячеслав Данилович
Блажевич Юлія Анатоліївна
Методологічні підходи щодо виявлення структурно-ди- намічних особливостей афективних розладів у пацієнтів з першим психотичним епізодом та їх терапії
pdf.png Осокіна Ольга Ігорівна
Принципы формирования у студентов-медиков антистигма- тизационной направленности по отношению к пациентам с психическими расстройствами
pdf.png Пшук Наталія Григорівна
Белов Олександр Олександрович
Особливості змін у психоемоційній сфері хворих на профе- сійну патологію органів дихання та периферичної нервової системи
pdf.png Шаповалов Валентин Валерійович
Сосін Іван Кузьмич
Комар Лілія Олександрівна
Фармакоекономічне оцінювання розробленого способу фармакокорекції алкогольного абстинентного синдрому у структурі алкогольної залежності
pdf.png Ярославцев Сергій Олександрович
Прогностические предикторы формирования коморбидных психических и поведенческих расстройств при шизофрении (этиопатогенетические, социодемографические и общие клинические аспекты)
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Астенический синдром и цереброваскулярная патология: возможности патогенетической фармакотерапии
НЕКРОЛОГ
pdf.png Памяти Ивана Михайловича Скалыги
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВОГО СИМПОЗІУМУ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «МОЗОК ТА СТРЕС», 1—2 жовтня 2015 р., м. Дніпропетровськ
pdf.png ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ