ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 3 (84)Інформаційно-психологічна війна як новий виклик сучасності: стан проблеми та напрямки її подолання
Назва статтi Інформаційно-психологічна війна як новий виклик сучасності: стан проблеми та напрямки її подолання
Автори Марута Наталія Олександрівна
Маркова Маріанна Владиславівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 3 (84) Сторінки 21-28
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891.7::613.861 Індекс ББК -
Анотацiя Проаналізовано явище інформаційно-психологічної війни, як складової гідридних війн, притаманних сучасному етапу суспільного розвитку. Виокремлено основні маніпулятивні феномени впливу на масову та індивідуальну свідомість, визначені основні прояви деформації психічного і психологічного стану об’єктів інформаційно- психологічного впливу. Запропоновано заходи протидії: на державному рівні — прийняття Стратегії охорони психічного здоров'я нації, на особистісному — дотримання принципів психоінтелектуальної гігієни, толерантності, інтелекту- альна і фізична активність, формування навичок позитивного мислення та спілкування з мікрооточенням, природою та самим собою.
Ключовi слова
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Дубина А. М. Інформаційно-психологічні війни і їх вплив на масову свідомість [Текст] / А. М. Дубина. — К.: НТУУ «КПІ», 2011. — 57 с.
2. Горбулін В. «Гібридна війна» як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу [Текст] / В. Горбулін // Дзеркало тижня — Україна. — 2015. — № 2 (24 січня). — С. 3.
3. Шевчук П. Інформаційно-психологічна війна Росії проти України: як їй протидіяти [Текст] // Науковий вісник «Демократичне самоврядування». — 2014. — Вип. 13. — С. 1—11.
4. Лисенко В. В. Проблеми інформаційної незалежності держа- ви / В. В. Лисенко [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=59&c=1318. — Назва з екрана.
5. Гринько К. Інформаційно-психологічна агресія як різновид інформаційно-психологічного впливу. Аналіз форм і засобів здій- снення у інфопросторі України та стратегії протидії [Електронний ресурс] / К. Гринько. — Режим доступу : http://asyan.org/potra/ Кирило+Гринько+Київський+національний+університет+ім.+Т. +Г.+Шевченкаa/main.html — Назва з екрана.
6. Петрик В. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особи [Електронний ресурс] / В. Петрик // Юридич ний журнал. — 2009, № 5. — Режим доступу : http://www.justinian. com.ua/article.php?id=3222. — Назва з екрана.
7. Воробйова І. В. Інформаційно-психологічна зброя як самостійний засіб ведення інформаційно-психологічної війни [Текст] / І. В. Воробйова // Системи озброєння і військова техніка. — 2010. — № 1 (21). — С. 141—144.
8. Payne K. Waging communication war [Text] / K. Payne // Parameters. — 2008. — Vol. 38. — № 2.
9. Крысько В. Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт) [Текст] / В. Г. Крысько [под общ. ред. А. Е. Тараса]. — Мн.: Харвест, 1999. — 448 с.
10. Петрик В. Небезпеки особистості в інформаційному просторі [Текст] / В. Петрик, Я. Жарков, М. Дзюба // Юридичний журнал. — 2007. — № 2. — С. 45—46.
11. Історія інформаційно-психологічного протиборства : підручник [Текст] / [Я. М. Жарков, Л. Ф. Компанцева, В. В. Остроухов та ін.]; за заг. ред. д. ю. н., проф., засл. юриста України Є. Д. Скулиша. — К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. — 212 с.
12. Третьякова В. Психонасильство та психотерор як міжнародно-правові глобальні біоетичні проблеми: їх профілактика в сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / В. Третьякова // Віче. Журнал Верховної Ради України. — 2013. — № 4. — Режим доступу : http://www.viche.info/journal/3530/. — Назва з екрана.
13. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій : навч. посібник [Текст] / В. М. Петрик, О. А. Штоквиш, В. В. Кальниш [та ін.]. — К.: Росава, 2006. — 208 с.
14. Нарис теорії і практики інформаційно-психологічних операцій [Текст] / Дзюба М. Т., Жарков Я. М., Ольховой І. О., Онищук М. І. : навч. посібник // за заг. ред. В. В. Балабіна. — К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2006. — 132 с.
15. Пригожин А. И. Особенности четвертой мировой войны [Текст] / А. И. Пригожин // ВМУ. Сер. 18. Социология и полито- логия. — 2004. — № 3. — С. 54—63.
16. Лайнбарджер П. Психологическая война [Текст] / П. Лайнбарджер. — М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1962. — 352 с.
17. Вепринцев В. Б. Операции информационно-психологической войны : краткий энциклопедический словарь-спра- вочник [Текст] / В. Б. Вепринцев, А. В. Манойло, А. И. Петренко, Д. Б. Фролов.. — М.: Горячая линия — Телеком, 2005. — 495 с.
18. Остроухов В. В. Інформаційне протиборство в історії людства [Текст] / В. В. Остроухов / В кн. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій : навч. посібн. / В. М. Петрик, О. А. Штоквиш, В. В. Кальниш [та ін.]. — К.: Росава, 2006. — С. 7—20.
19. Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе [Текст]. — М.: Политиздат, 1991. — С. 10.
20. Требін М. Інформаційне суспільство. Війни нової епохи [Текст] / М. Требін // Віче. Журнал Верховної Ради України. — 2002. — № 4 (121). — С. 64—68.
21. Почепцов Г. Г. Психологические войны [Текст] / Г. Г. Почеп- цов. — М. : Рефл-бук; Киев : Ваклер, 2000. — 528 с.
22. Панарин И. Н. Технология информационной войны [Текст] / И. Н. Панарин. — М.: «КСП+», 2003. — 320 с.
23. Abner A. N. Psywarriors. Psychological warfare during the Korean war / A. N. Abner. — Shippensburg, 2001. — P. 51.
24. Почепцов Г. Г. Информационно-политические технологии [Текст] / Г. Г. Почепцов. — М.: Центр, 2003. — 384 с.
25. Панченко В. М. Інформаційні операції в асиметричній війні Росії проти України: підходи до моделювання [Текст] / В. М. Панченко // Інформація і право. — 2014. — № 3 (12). — С. 13—16. 26. Костюченко Ю. Про психологічну війну проти України як компоненту інформаційної війни [Електронний ресурс] / Ю. Костюченко. — Режим доступу : http://espreso.tv/blogs/2014/09/10/ pro_psykholohichnu_viynu_proty_ukrayiny_yak_komponentu_ informaciynoyi_viyny — Назва з екрана.
27. Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах : методичні рекомендації (147.14/258.14) [Текст] / П. В. Волошин, Н. О. Марута, Л. Ф. Шестопалова [та ін.]. — Х., 2014. — 79 с.
28. Agger A. The Psychology of Enforced Mobility [Text] / A. Agger. — in S. C. Carr (ed.), The Psychology of Global Mobility. — N. Y. : Springer, 2010. — P. 151—171.
29. Идрисов К. А. Эпидемиологическое исследование заболеваемости психическими расстройствами среди гражданского населения Чеченской Республики под воздействием стрессовых факторов военного времени [Текст] / К. А. Идрисов // Психическое здоровье. — 2008. — № 6 (25). — С. 57—64.
30. Psychosocial Support to large members of traumatized people in post-conflict societies: an approach in Guatemala [Text] / S. Anckerman, M. Dominges, N. Soto [et al.] // Journal of Community and Applied Social Psychology. — 2005. — Vol. 5 (2). — P. 136—152.
31. Расстройства адаптации среди гражданского населения, пережившего боевые действия, спустя месяц после их прекращения [Текст] / И. В. Линский, В. Н. Кузьминов, Н. В. Позднякова [и др.] // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22, вип. 3 (80). — С. 5—12.
32. Маркова М. В. Постстресові дезадаптивні стани на тлі соціальних змін: аналіз проблеми [Текст] / М. В. Маркова, П. В. Кози- ра // Медична психологія. — 2015. — №1 (37). — С. 8—13. 33. Post-traumatic stress disorder: medicine and politics / D. J. Stein, S. Seedat, A. Iversen [et al.] // Lancet. — 2007. — Vol. 369. — P. 139—144.
34. Yufik T. A meta-analytic investigation of the structure of posttraumatic stress disorder symptoms / T. L. Yufik, J. Simms // J. Abnorm. Psychol. — 2010. — Vol. 119. — P. 764—776.
35. Briere J. Traumatic stress, affect dysregulation, and dysfunctional avoidance: a structural equation model [Text] / J. Briere, M. Hodges, N. Godbout // J. Traum. Stress. — 2010. — Vol. 23. — Р. 767—774.
36. Hinton D. E. The cross-cultural validity of posttraumatic stress disorder: implications for DSM-V [Text] / D. E. Hinton, R. Lewis- Fernandez // Depress Anxiety. — 2011. — Vol. 28. — P. 783—801.
37. Maercker A. Proposals for mental disorders specifically associated with stress in the International Classification of Diseases-11 [Text] / A. Maercker, C. R. Brewin, R. A. Bryant [et al.] // Lancet. — 2013. — Vol. 381. — Р. 1683—1685.
38. Волошин П. В. Стратегія охорони психічного здоров’я населення України: сучасні можливості та перешкоди [Текст] / П. В. Волошин, Н. О. Марута // Український вісник психоневро- логії. — 2015. — Т. 23, вип. 1 (82). — С. 5—11.
39. Волошин П. В. Принципи медико-психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час виконання службових обов’язків в Україні [Текст] / П. В. Волошин, Н. О. Марута, Л. Ф. Шестопалова, І. В. Лінський // Український вісник психоневрології. — 2015. — Т. 23, вип. 2 (83). — С. 105.
40. Методичні матеріали з воєнно-ідеологічної підготовки особового складу збройних сил України на 2015 навчальний рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу : mil.univ.kiev.ua/ files/67_1074163600.doc — Назва з екрана.
41. Левицкий В. Информационно-психологическая безопас- ность личности [Электронный ресурс] / В.Левицкий // Партнер. Ваш партнер в Германии. — 2007. — № 6 (117). — Режим доступа : http://www.partner-inform.de/partner/detail/2007/6/272/2445. — Название с экрана.