ГоловнаО компаниипублікаційна етика

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної Академії медичних наук України», редакційна рада, колектив редакції та громадська організація "Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України", як видавці журналу «Український вісник психоневрології», підтримують політику, яка спрямована на дотримання принципів видавничої етики, і визнають, що відстеження дотримання принципів видавничої (редакційної) етики є однією з головних складових рецензування та видання.

Редакція журналу «Український вісник психоневрології» (далі - редакція) відповідально підходить до задачі підтримки наукової репутації. Наш журнал публікує наукові роботи, і ми несемо відповідальність за їх відповідність найвищим стандартам. Редакція у своїй діяльності керується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee of Publication Ethics), а також враховує цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв.

Редакція журналу «Український вісник психоневрології» (далі - журналу) робить все можливе для дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, та для запобігання будь-яких порушень цих норм. Така політика є необхідною умовою плідної участі журналу у розвитку цілісної системи знань.

Обов'язки головного редактора

Рішення про опублікування статті

Головний редактор журналу «Український вісник психоневрології», відповідає за прийняття рішення про те, які з представлених в редакцію журналу робіт слід опублікувати.

Це рішення завжди має прийматися на основі перевірки достовірності роботи та її важливості для дослідників і читачів. Головний редактор може керуватися методичними рекомендаціями, розробленими редакційною радою журналу і такими юридичними вимогами як недопущення наклепу, порушення авторського права і плагіату. Також при ухваленні рішення про публікацію головний редактор може радитися з членами редакційної ради або рецензентами. 

Головний редактор журналу «Український вісник психоневрології» оцінює представлені роботи щодо їх інтелектуального змісту, незважаючи на расу, стать, сексуальну орієнтацію, релігію, етнічне походження, громадянство або політичні погляди автора.

 Конфіденційність

Головний редактор журналу «Український вісник психоневрології» і співробітники редакційної ради не повинні розкривати інформацію про представлений рукопис будь-кому іншому, за винятком автора, рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Відомості, що містяться у поданій статті, не повинні використовуватися в будь-якій власній роботі головного редактора і членів редакційної ради без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди.

Головному редактору слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні у разі, якщо присутній конфлікт інтересів, що виникає з конкуренції, співробітництва чи інших відносин з будь-ким з авторів, компаній або установ, що мають відношення до статті.

Головному редактору слід вимагати від усіх авторів журналу надавати відомості про відповідні конкуруючі інтереси і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був викритий після публікації. У разі необхідності, може виконуватися інша, відповідна нагоді дія, така як публікація спростування або виразу стурбованості.

Вивчення скарг етичного характеру

Головному редактору журналу «Український вісник психоневрології» слід приймати розумно швидкі заходи при надходженні скарг етичного характеру відносно представленого рукопису або опублікованої статті, маючи контакт з редакцією, видавцем.

 Обов'язки рецензентів 

Участь у рішеннях редакційної ради

Рецензування допомагає головному редактору при ухваленні рішення про опублікування роботи, а через зв'язок редакції з автором, може також допомогти автору поліпшити його роботу.

Оперативність 

Кожен обраний рецензент, який відчуває свою некомпетентність для рецензування наукового дослідження, описаного в рукописі, або знає, що її оперативне рецензування неможливо, повинен сповістити редактора і виключити себе з процесу рецензування.

Конфіденційність

Кожен рукопис, який отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не повинен показуватися або обговорюватися з іншими особами за винятком осіб, уповноважених редактором.

 Стандарти об'єктивності

Рецензії повинні виконуватися об'єктивно. Неприпустимі особистісні нападки на автора. Рецензенту слід висловлювати свою точку зору ясно і обґрунтовано.

 Визнання джерел

Якщо на будь-яку опубліковану роботу авторами не було зроблено посилання, рецензенту слід зазначити цей факт.

Будь-яка заява, що будь-які дані, висновок або довід вже доповідалися в науковій пресі, повинно супроводжуватися відповідним посиланням. Рецензенту слід також привернути увагу головного редактора в разі виявлення будь-якої значної схожості або часткового збігу між розглянутим рукописом і будь-якою іншою, відомою особисто йому опублікованою роботою.

 Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Неопубліковані відомості, розголошені у поданій статті, не повинні використовуватися в будь-якій власній роботі рецензента без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди. 

Рецензенту слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні у разі, якщо присутній конфлікт інтересів, що виникає з конкуренції, співробітництва чи інших відносин із будь-ким з авторів, компаній або установ, що мають відношення до статті.

 Обов'язки авторів 

Оригінальність і плагіат 

Автори статті повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну роботу, і якщо автори використовували роботу і/або слова інших авторів, це має бути відповідним чином відзначено посиланням або зазначено в тексті. 

Плагіат має багато форм, від видавання чужої роботи за свою власну до копіювання або перефразовування істотних частин чужої роботи (без посилання на джерело), а також до заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, виконаних іншими особами. Плагіат у всіх своїх формах є неетичною поведінкою при публікації та являється неприпустимим.

Представлення одного і того ж рукопису більш ніж в один журнал одночасно є неетичною поведінкою при публікації і недопустимо.

Автору не слід представляти для розгляду в іншому журналі вже опубліковану статтю. 

Необхідно належним чином визнавати роботи інших дослідників. Автори повинні давати посилання на публікації, які вплинули на зміст описуваної роботи.

 Авторство роботи 

Авторство повинно обмежуватися тими особами, хто вніс значний внесок в концепцію, планування, виконання або інтерпретацію описуваного дослідження.

Всі особи, які внесли значний внесок, повинні бути вказані як співавтори. Якщо будь-яка особа брала участь у будь-якій суттєвій частини проекту, то цій особі має бути висловлена ​​подяка, або вона має бути включена у список співавторів.

 Розголошення відомостей і конфлікт інтересів  

Всі автори повинні розкривати у своєму рукописі будь-який фінансовий чи якийсь інший істотний конфлікт інтересів, який міг би бути витлумачений як тій, що впливає на результати оцінки їх рукописи. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє значну помилку чи неточність у своїй опублікованій роботі, його обов'язком є ​​терміново сповістити головного редактора журналу про це і співпрацювати з головним редактором для того, щоб опублікувати спростування або виправлення статті. Якщо головний редактор дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить значну помилку, обов'язком автора є термінове спростування або виправлення статті, або подання головному редактору доказу правильності опублікованої роботи.

Виявлення плагіату 

Громадська організація "Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України", як видавець журналу «Український вісник психоневрології», редакційна рада і колектив редакції беруть на себе зобов'язання допомагати науковому співтовариству у всіх аспектах здійснення політики щодо дотримання видавничої етики, особливо у випадках підозри на дублююче представлення статті або плагіат.