ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 3 (84)Улучшение комплайенса у пациентов с депрессиями (ком- плексная система терапии и оценка её эффективности)
Назва статтi Улучшение комплайенса у пациентов с депрессиями (ком- плексная система терапии и оценка её эффективности)
Автори Жупанова Дар'я Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 3 (84) Сторінки 68-73
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.09:616.895.4 Індекс ББК -
Анотацiя У статті подано результати розроблення, впровадження у практику та оцінення ефективності комплексної системи терапії, спрямованої на поліпшення медикаментозного комплайєнсу (МК) у пацієнтів з депресивними розладами. Розроблена комплексна система лікувальних заходів, спрямованих на поліпшення МК хворих на депресію, базується на таких принципах: тера- певтичної співпраці; системного та інди відуально-орієнтованого підходів; диференційованих заходів. Заходи програми були спрямовані на групи чинників, що сприяють погіршенню МК у пацієнтів з депресією (чинники, пов’язані з хворобою, особистістю пацієнта, із прийнятим препаратом, соціально-психологічні чинники і фактори організації медичної допомоги). Система включала застосування фармако- та психотерапії, психоосвіту, а також соціально-психологічні заходи. Оцінка ефективності розробленої комплексної системи терапії свідчила про її переваги перед традиційно використовуваними методами.
Ключовi слова депресивні розлади, медикаментозний комплайенс, фармакотерапія, психотерапія, психоосвіта, оцінення ефективності, якість життя
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Артюхова, В. В. Особливості наявної та оптимальної форм терапевтичного альянсу у хворих на психічні розлади [Текст] / В. В. Артюхова // Сучасна наука в мережі Інтернет — 2010: матеріали шостої всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції, 25—27 лю- того 2010 р., м. Київ. — К., 2010. — С. 52—54.
2. Бурлачук, Л. Ф. Психотерапия. Психологические модели [Текст] / Л. Ф. Бурлачук, А. С. Кочарян, М. Е. Жидко. — СПб.: Питер, 2009. — 496 с.
3. Денисенко, М. М. Клинико-психопатологические предикторы суицидального поведения у больных экзогенными и эндогенными депрессиями [Текст] / М. М. Денисенко // Таврический журнал психиатрии. — 2010. — Т. 14. — № 4(53). — С. 13—19.
4. Кожина, А. М. Современные подходы к терапии депрессивных расстройств [Текст] / А. М. Кожина, Л. М. Гайчук // Український вісник психоневрології. — 2010. — T. 18, вип. 3(64). — C. 129.
5. Шестопалова Л. Ф. Комплайенс больных с алкогольной зависимостью : монография [Текст] / Л. Ф. Шестопалова, Н. Н. Лесная. — Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. — 156 с.
6. Краснов, В. Н. Расстройства аффективного спектра [Текст] / В. Н. Краснов; — М.: Практическая медицина, 2011. — 432 с.
7. Кучер, Е. О. Проблема комплайенса у больных с рекуррентным депрессивным расстройством [Текст] : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.18 / Кучер Евгения Олеговна. — СПб., 2009. — 21 с.
8. Лутова, Н. Б. Комплаенс и психопатологическая симптоматика [Текст] / Н. Б. Лутова // Обозрение психиатрии и медицинской психологии — 2012 — № 3. — С. 59—64.
9. Марута, Н. А. Возможности антидепрессивной терапии в XXI веке [Текст] / Н. А. Марута // Нейро News. — 2008. — № 6 (11). — С. 24—30.
10. Незнанов, Н. Г. Клиническая психотерапия в общей врачебной практике [Текст] / Н. Г. Незнанов. — СПб.: Питер, 2008. — 528 с.
11. Павленок, П. Д. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности [Текст] / П. Д. Павленок. — М.: Инфра-М, 2009. — 384 с.
12. Психотерапия [Текст] / Б. Д. Карвасарский. — М.; СПб.: Питер, 2008. — 672 с.
13. Пшук, Н. Г. Медико-психологічні фактори зниження прихильності до антиретровірусної терапії у ВІЛ-інфікованих пацієнтів [Текст] / Н. Г. Пшук, Н. П. Кирилюк // Медична психологія. — 2010. — Т. 5. — № 3(19). — С. 44—47.
14. Решетников, М. М. Базисное руководство по психотерапии [Текст] / М. М. Решетников. — М.: Речь, 2012. — 784 с.
15. Роджерс, К. Клиент-центрированная психотерапия. Теория, современная практика и применение [Текст] / К. Роджерс. — М.: Психотерапия, 2007. — 560 с.
16. Смулевич, А. Б. Депрессии в общей медицине : руководство для врачей [Текст] / А. Б. Смулевич; — М.: Медицинское информационное агентство, 2007. — 256 с.
17. Старшенбаум, Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия [Текст] / Г. В. Старшенбаум. — М.: Когнито-Центр, 2005. — 376 с.
18. Харитонов, С. В. Руководство по когнитивно-поведенческой психотерапии [Текст] / С. В. Харитонов. — М.: Психотерапия, 2009. — 176 с.
19. Шестопалова, Л. Ф. Особенности комплайенса больных с алкогольной зависимостью и система его психокоррекции [Текст] / Л. Ф. Шестопалова, Н. Н. Лесная // Международный медицинский журнал. — 2011. — № 3. — С. 6—12.
20. Ялом, И. Групповая психотерапия. Теория и практика [Текст] / И. Ялом. — М.: Психотерапия, 2007. — 576 с.
21. Beck, A. T. Depression: Causes and Treatment [Текст] / A. T. Beck; — Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2006. — 183 p.
22. Assessing the relationship between compliance with antidepressant therapy and costs among employees in the United States [Electronic Resource] / H. Birnbaum, R. Ben-Hamadi, D. Kelley, [et al.] — Lisbon: 17th European Congress of Psychiatry, 2009. — P. 01—110 / CD. — Mode of access : URL : http://dx.doi.org/10.1016/S0924-9338(09)70731-X
23. Хайл-Эверс, А. Базисное руководство по психотерапии [Текст] / А. Хайл-Эверс, Ф. Хайгл, Ю. Отт. — СПб.: «Восточно- Европейский Институт Психоанализа», «Речь», 2001. — 784 с.
24. Kasper, S. Understanding and treating depression [Electronic Resource] / S. Kasper. In: Abstracts of the 20th European Congress of Psychiatry, Prague, 2012 // European Psychiatry. — 2012. — Vol. 27, Suppl. 1. — SOA03-01.
25. Influence of socio-demographic factors on therapeutic compliance in schizophrenia [Electronic Resource] / A. Khanfir, H. Zalila, S. Hechmi et al. — Ibid. — P. 1257/CD.
26. Мак-Каллоу, Дж. (McCullough J. P.) Лечение хронической депрессии [Текст] / Дж. Мак-Каллоу. — СПб.: «Речь», 2003. — 368 с.
27. Nutt, D. Antidepressant pharmacotherapy — 2009 and beyond [Electronic Resource] / D. Nutt. — Tallinn : 10th ECNP, 2009 // European Neuropsychopharmacology. — May 2009. — Vol. 19, Suppl. 2. — P. S108–S109. — Mode of access : http://dx.doi.org/10.1016/S0924- 977X(09)70119-1 28. Persistence and compliance to antidepressant treatment in patients with depression: a chart review [Electronic Resource] / N. Savada, H. Uchida, T. Suzuki et al. // BMC Psychiatry. — 2009. — Vol. 19, suppl. 38. — P. 370. — Mode of access : URL : http://www. biomedcentral.com/1471-244X/9/38.