ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 3 (84)Етіологічні і патогенетичні аспекти рефлекторних вертебро- неврологічних синдромів з позицій стану проблеми (огляд літератури)
Назва статтi Етіологічні і патогенетичні аспекти рефлекторних вертебро- неврологічних синдромів з позицій стану проблеми (огляд літератури)
Автори Федосєєв Сергій Володимирович
Назарчук Ірина Анатоліївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 3 (84) Сторінки 49-52
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8: 616.711-092 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчений стан проблеми і сучасні дані щодо етіології та патоґенезу рефлекторних вертеброневрологічних синдромів (РВНС), показана їх актуальність. Аналіз існуючої медичної літератури і деяких власних досліджень висвітлив коло етіологічних чинників, роль мор- фофункціональних порушень опорно- рухового апарату та психосоціальних чинників у формуванні РВНС, визначив біль у шиї та нижній частині спини (попереку) як провідні клінічні прояви. Окреслені напрямки подальших досліджень біопсихосоціальної концепції РВНС, а саме уточнення ролі психічних і соціальних чинників, характеристик стилю життя і фізичної активності, індивідуальних, конституціональних та інших особливостей. Аналітичні дані, отримані в проведеному дослідженні, вказують на перспективність подальшої розробки проблеми РВНС для вдосконалення діагностики та розроблення системи диференційованої терапії, ре- абілітації і прогнозу.
Ключовi слова рефлекторні вертеброневрологічні синдроми, біль у шиї, біль у спині, дорсалгія, етіологія, па- тоґенез, психічні чинники, соціальні чинники
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Боженко Н. Л. Больові синдроми спини: деякі психоемоційні аспекти і можливості їх корекції / Н. Л. Боженко // Міжнародний неврологічний журнал. — 2013. — № 8 (62). — С. 103—108.
2. Бучакчийская Н. М. Роль мануальной терапии в лечении неврологических проявлений остеохондроза позвоночника / Н. М. Бучакчийская, И. В. Марамуха, В. И. Марамуха // Український неврологічний журнал. — 2015. — № 1. — С. 99—102.
3. Волошина Н. П. Електрофізіологічні показники у хворих із нейроінфекціями і дорсалгією / Н. П. Волошина, І. Л. Левченко, С. В. Федосеєв // Міжнародний неврологічний журнал. — 2008. — № 4 (20). — С. 16—20.
4. Волошина Н. П. Дорсалгии при рассеянном склерозе / Н. П. Волошина, Т. В. Негреба, С. В. Федосеев // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 4 (53). — С. 5—8.
5. Сучасні погляди на проблему больових синдромів у спи- ні та шиї / [Н. П. Волошина, В. І. Сухоруков, С. В. Федосеєв та ін.] // Матеріали VІІ національного конгресу «Людина та ліки — Україна». — К., 2014. — С. 49.
6. Волошина Н. П. Применение препарата серии «Карипаин» у больных с дорсопатиями и болевым синдромом в спине / Н. П. Волошина, С. В. Федосеев, Л. Ф. Василовская // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 4 (565). — С. 112—115.
7. Воробьева О. В. Мидокалм в лечении болезненного мышечного спазма / О. В. Воробьева // Новые медицинские технологии. — 2004. — № 2. — С. 25—29.
8. Гонгальский В. В. Роль биомеханических нарушений в формировании болевого синдрома в области грудного отдела позвоночника (дорсалгия) / В. В. Гонгальский // Український нев рологічний журнал. — 2014. — № 1. — С. 5—10.
9. Данилов А. Б. Алгоритм диагностики и лечения боли в нижней части спины с точки зрения доказательной медици- ны / А. Б. Данилов // Атмосфера. Нервные болезни. — 2010. — № 4. — С. 11—18.
10. Зозуля И. С. Миофасциальный болевой синдром: диаг- ностика, лечение / И. С. Зозуля, А. В. Бредихин // Український медичний часопис. — 2011. — № 3 (83), V—VI. — С. 51—57.
11. Боль в шее: цервикалгия или цервикальная дорсопа- тия? / [А. М. Колоколова, Е. А. Салина, О. В. Колоколов и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2013. — № 7 (61). — С. 117—122.
12. Кузнецов В. Ф. Справочник по вертеброневрологии: Клиника, диагностика / В. Ф. Кузнецов. — Мн.: «Беларусь», 2000. — 351 с.
13. Марамуха В. И. Анализ эффективности различных ме- тодов лечения рефлекторных и компрессионно-корешковых синдромов у больных с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника с позиций оценки качества жизни: в фокусе мягкие методики / В. И. Марамуха // Міжнародний неврологічний журнал. — 2013. — № 7 (61). — С. 160—168.
14. Морозова О. Г. Миофасциальная дисфункция и нарушение биомеханики позвоночника в генезе головной боли и головокружения / О. Г. Морозова, А. А. Ярошевский // Международный неврологический журнал. — 2012. — № 4(50). — C. 137—143.
15. Морозова О. Г. Комплексная терапия в восстановитель- ном лечении дорсалгий / О. Г. Морозова, А. А. Ярошевский // Український вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 2(71). — С. 106—111.
16. Московко С. П. Вегетативна дисфункція при загостренні поперекового больового синдрому: клінічні асоціації та можли- вості медикаментозної корекції / С. П. Московко, А. В. Костюченко, В. П. Перова // Міжнародний неврологічний журнал. — 2014. — № 7 (69). — С. 21—25.
17. Назарчук І. А. Конституціональний підхід у вертебронев- рології / І. А. Назарчук // Український неврологічний журнал. — 2014. — № 3—4. — С. 11—14.
18. Некрасова Н. О. Визначення вмісту 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах та біогенних амінів у сироватці крові пацієнтів молодого віку зі спондилогенною вертебробазилярною недо- статністю / Н. О. Некрасова // Там само. — С. 32—35.
19. Поворознюк В. В. Оцінка ефективності та безпечності етодолаку в лікуванні болю у нижній частині спини / В. В. Поворознюк, Т. В. Орлик, Є. О. Креслов // Там само. — С. 57—62.
20. Попелянский Я. Ю. Ортопедическая неврология (вертеб- ро неврология) : руководство для врачей в 2 т. / Я. Ю. Попелянский. — Казань, 1997. — Т. 1 : Синдромология. — 554 с.
21. Продан А. И. Дегенеративные заболевания позвоночника / А. И. Продан., В. А. Радченко, Н. А. Корж. — Харьков : ИПП «Контраст», 2007. — 272 с.
22. Рудковский А. И. Особенности допплерографических параметров кровотока в позвоночных артериях при экстра- вазальных воздействиях / А. И. Рудковский, М. В. Тардов, О. Г. Бугровецкая // Материалы 20-й юбилейной науч.-практ. конф. ВАММ и МПОМТ. — М., 2010. — С. 58—59. 23. Товажнянская Е. Л. Болевые синдромы в области спины: современные направления рациональной фармакотерапии / Е. Л. Товажнянская // Міжнародний неврологічний журнал. — 2013. — № 2 (56). — С. 149—154.
24. Хабиров Ф. А. Клиническая неврология позвоночника / Ф. А. Хабиров. — Казань, 2003. — 472 с.
25. Systematic review of observational studies reveals no associations between low back pain and lumbar spondylolysis with or without isthmic spondylolisthesis / [N. S. Andrade, C. M. Ashton, N. P. Wray et al.] // European Spine Journal. — 2015. — Vol. 24, Issue 6. — P. 1289—1295.
26. Non-specific low back pain / [F. Balague, A. F. Mannion, F. Pellise C. Cedraschi] // Lancet. — 2012. — Vol. 379. — № 9814. — P. 482—491.
27. Core outcome domains for clinical trials in non-specific low back pain / [A. Chiarotto, R. A. Deyo, C. B. Terwee et al.] // European Spine Journal. — 2015. — Vol. 24. — Issue 6. — P. 1127—1142.
28. Filho N. M. Association between home posture habits and low back pain in high school adolescents / N. M. Filho, E. S. Coutinho, G. A. e Silva // Ibid. — 2015. — Vol. 24. — Issue 3. — P. 425—433.
29. The association between symptom severity and physical activity participation in people seeking care for acute low back pain / [J. L. Gomes, M. Kingma, S. J. Kamper et al.] // Ibid. — 2015. — Vol. 24. — № 3. — P. 452—457.
30. Evaluation of quality of life and neuropathic pain in patients with low back pain using the Japanese Orthopedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire / [A. Hiyama, M. Watanabe, H. Katoh et al.] // Ibid. — 2015. — Vol. 24. — № 3. — P. 503—512.
31. The use of fear avoidance beliefs and nonorganic signs in predicting prolonged disability in patients with neck pain / [M. R. Landers, R. V. Creger, C. V. Baker et al.] // Manual Therap. — 2008. — Vol. 13. — № 3. — P. 239—248.
32. The NeckPix© : development of an evaluation tool for assessing kinesiophobia in subjects with chronic neck pain study / [M. Monticone, H. Vemon, R. Brunati et al.] // European Spine Journal. — 2015. — Vol. 24. — Issue 1. — P. 72—79.
33. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injures in 21 regions, 1990—2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 / [C. J. L. Murray, T. Vos, R. Lozano et al.] // Lancet. — 2012. — Vol. 380. — № 9859. — P. 2197—2223.
34. Age-related cutoffs for cervical movement behaviour to distinguish chronic idiopathic neck pain patients from unimpaired subjects / [D. Niederer, L. Vogt, J. Wilke et al.] // European Spine Journal. — 2015. — Vol. 24. — Issue 3. — P. 493—502.
35. Is low back pain associated with worse health-related quality of life 6 months later? / [P. S. Nolet, V. L. Kristman, P. Cote et al.] // Ibid. — P. 458—466.
36. Prevalence of neck and low back pain in communitydwelling adults in Spain: an updated population-based national study (2009/10—2011/12) / [D. Palacios-Cena, C. Alonso-Blanco, V. Hernandez-Barrera et al.] // Ibid. — P. 482—492.
37. Sitthipornvorakul E. The effect of daily walking steps on preventing neck and low back pain in sedentary workers: a 1-year prospective cohort study / E. Sitthipornvorakul, P. Janwantanakul, V. Lohsoonthorn // Ibid. — P. 417—424.
38. Travell J. G. Chronic miofascial pain syndromes: mysteries of the history / J. G. Travell // Miofascial pain and fibromialgia. — 1990. — Vol. 17. — P. 123—134.
39. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990—2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 / [T. Vos, A. D. Flaxman, M. Naghavi et al.] // Lancet. — 2012. — Vol. 380. — № 9859. — P. 2163—2196.