ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 3 (84)Фармакоекономічне оцінювання розробленого способу фармакокорекції алкогольного абстинентного синдрому у структурі алкогольної залежності
Назва статтi Фармакоекономічне оцінювання розробленого способу фармакокорекції алкогольного абстинентного синдрому у структурі алкогольної залежності
Автори Шаповалов Валентин Валерійович
Сосін Іван Кузьмич
Комар Лілія Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 3 (84) Сторінки 99-102
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.21 Індекс ББК -
Анотацiя Подано фармакоекономічне оцінювання розробленого раніше авторами способу фармакокорекції алкогольного абстинентного синдрому у структурі алкогольної залежності шляхом проведення АВС/VEN-аналізу лікарських засобів, дозволених до обігу на фармацевтичному ринку України. Встановлено, що до складу групи А увійшли найдорожчі лікарські засоби (83,44 %). VEN-аналіз показав, що серед досліджуваних лікарських засобів найбільша кількість (73,63 %) належать до необхідних ліків. На підставі зведеного АВС/VEN-аналізу визначено, що лікарські засоби за гру- пою Е (необхідні) займають найбільшу частку витрат (73,65 %), а ніша матриці А/Е — 72,04 %. Позитивним є те, що життєво важливі лікарські засоби (ніша V) одночасно є найдешевшими (ніша С), а необхідні лікарські засоби (ніша Е) — найдорожчими (ніша А), що служить на користь раціонального використання бюджетних коштів при плануванні закупівель та складанні формулярів (регіональних, локальних) в умовах впровадження в Україні медичного страхування.
Ключовi слова алкогольна залежність, алкогольний абстинентний синдром, лікарські засоби, спосіб фармако- корекції, АВС-аналіз, VEN-аналіз
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Авксентьева М. В. Экономическая оценка эффективности лекарственной терапии (фармакоэкономический анализ) [Текст] / М. В. Авк сентьева. — М.: Ньюадимед, 2000. — 80 с.
2. Вялков А. И. Стандартизация, фармакоэкономика и система рационального лекарственного обеспечения населения [Текст] / А. И. Вялков, А. В. Катлинский, П. А. Воробьев // Проблемы стандартизации в здравоохранении. — 2000. — № 4. — С. 3—6.
3. Градов А. П. Концептуальные основы определения медико-экономической эффективности лечебных процессов [Текст] / А. П. Градов, В. Б. Гриневич // Гедеон Рихтер в СНГ. — 2000. — № 3. — С. 1—11.
4. Заліська О. М. Використання методів фармакоекономічної оцінки лікарських засобів в Україні [Текст] : метод. реком. / О. М. Заліська. — Львів, 2002. — 24 с.
5. Заліська О. М. Фармакоекономіка: теорія і практика [Текст] / О. М. Заліська // Фарм. журнал. — 2000. — № 2. — С. 10—16.
6. Інформаційний фонд «Державний реєстр лікарських за собів» [Електронний ресурс] / Департамент фармацевтичної діяльності Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України. — 2015. — Режим доступу : http://www.drlz.kiev.ua/
7. Клинико-экономический анализ [Текст] / П. А. Воробьев, О. В. Бо ри сен ко, М. В. Авксентьева [и др.]. — М.: Ньюдиамед, 2008. — 778 с.
8. Компендиум: лекарственные препараты он-лайн [Элект ронный ресурс]. — Режим доступа : http://compendium.com.ua/atc
9. Лекарственные средства в неврологии, психиатрии и наркологии [Текст] / под ред. В. О. Шаповаловой, П. В. Волошина, А. В. Стефанова и др. — Х.: Факт, 2003. — 784 с.
10. Наказ МОЗ України від 08.04.2014 р. № 252 «Про затвердження шостого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
11. Наказ МОЗ України від 21.09.2009 р. № 681 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності «Наркологія» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
12. Наркологія: Національний підручник з грифом МОН та МОЗ [Текст] / Сосін І. К., Чуєв Ю. Ф., Артемчук А. П. [та ін.]; за ред. І. К. Сосіна, Ю. Ф. Чуєва. — Х.: Вид-во «Колегіум», 2014. — 1428 с.
13. Нургожин Т. С. К вопросу об использовании АВС- и VEN-анализа в научных исследованиях и практическом здравоохранении [Текст] / Т. С. Нургожин, О. О. Ведерникова, А. В. Кунаева // Клиническая фармакология и терапия. — 2004. — Т. 13. — № 5. — С. 88—90.
14. Патент 61065 Україна, МПК (2011.01) А 61 В 5/00. Спосіб купірування алкогольного тремору в структурі абстинентного синдрому / [І. К. Сосін, В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, В. В. Шаповалов (мол.), В. О. Скобелєв, О. В. Шувера, О. В. Друзь, О. В. Кіосєв, І. М. Сквіра, Н. П. Бурмака]; заявник і патентовласник Харк. мед. акад. післядип. освіти. — № u 201014328; заявл. 30.11.10; опубл. 11.07.11, Бюл. № 13. — 8 с.
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
16. Стандарти профілактичних, реабілітаційних заходів, діагностики і лікування для використання у наркологічних лікувально-профілактичних закладах [Текст] / [Шаповалова В. О., Сосін І. К., Шаповалов В. В. та ін.] // Фармацевтичне право в наркології. — Х.: Вид-во Факт, 2004. — С. 728—781.
17. Тарасенко Е. В. Фармакоэкономическая оценка эффективности лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни [Текст] / Е. В. Тарасенко // Сучасна гастроентерологія. — 2006. — № 6 (32). — С. 18—22.
18. Фармацевтичне право в наркології [Текст] / [Шаповалова В. О., Сосін І. К., Шаповалов В. В. та ін.]; за ред. В. О. Шаповалової. — Х.: Вид-во Факт, 2004. — 800 с.
19. Шаповалов В. В. К вопросу разработки новых схем фармакокоррекции алкогольного абстинентного синдрома в струк- туре алкогольной зависимости (F10.2) с учетом социальной ориентации на принципах доказательной фармации [Текст] / В. В. Шаповалов, И. К. Сосин, Е. В. Шувера // Научные ведомос- ти Белгородского государственного университета (Медицина Фармация). — 2014. — № 4 (175), вып. 25. — С. 227—231.
20. Шаповалов В. В. Опрацювання покрокового алгоритму проведення дослідження щодо дефініції клініко-фармакологічних груп лікарських засобів для включення у схеми фармакокорекції алкогольного абстинентного синдрому [Текст] / В. В. Шаповалов, О. В. Шувера // Фармаком. — 2013. — № 4. — С. 95—99.
21. Шаповалов В. В. Розробка соціально орієнтованої схеми фармакокорекції алкогольного абстинентного синдрому в струк- турі алкогольної залежності (F 10.2) [Текст] / В. В. Шаповалов, І. К. Сосін, О. В. Шувера // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. — 2013. — Т. 8. — № 4. — С. 215—218.
22. France: Health System Review. Health systems in transition [Text] / Chevreul K., Durand-Zaleski I., Bahrami S. et al. — 2010. — Vol. 12. — № 6. — 291 р.
23. Neutel C. Status pharmacoepidemiology in regulatory environment [Text] / C. Neutel // Pharmacoepidemiol. Drug Safety. — 2000. — № 9. — P. 65—70.
24. Ryschenko O. O. Medical and pharmaceutical law: the formulary system in Ukraine [Electronic resource] / O. O. Ryschenko, V. O. Shapovalova, V. V. Schapovalov // E-Journal: Research Bulletin SWorld “Modern scientific research and their practical application”. — 2013. — Vol. J21306-016. — Р. 96—101. — Mode of access : URL : http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/e-journal/the-content-ofjournal/ j213/20935-j21306