Назва статтi Adaptation disorders: gender aspect
Автори Vovk V. I.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 3 (84) Сторінки 58-60
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-055:616.895 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведено літературні дані про перше наукове згадування та історію формування термінології, що пов’язана з адаптаційними розладами. Показано, що поряд з такими чинниками, як вік пацієнта, його преморбідні особливості, важливе значення для спеціаліста психіатричного профілю має також стать пацієнта. Проаналізовано літературні дані про відмінності між чоловіками та жінками в контексті особливостей їхнього соціального функціонування, формування тих або інших психічних, соматичних розладів, та особливо під час впливу стресорних чинників та наступному формуванні різних порушень адаптації. Ці відмінності необхідно враховувати у психіатричній та психотерапевтичній практиці на усіх етапах діагностичної та корекційної роботи з даним контингентом пацієнтів.
Ключовi слова порушення адаптації, гендер, чоловіки та жінки
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Берри Джон В. Кросс-культуральная психология / Берри Джон В., Пуртинга Айп. Х., Сигалл Маршалл Х. — Харьков: Гуманитарный центр, 2007. — 560 с.
2. Дмитриева Т. Б. Половые и гендерные аспекты стрессо- устойчивости (аналитический обзор). Часть 1 / Т. Б. Дмитриева, А. З. Дроздов // Российский психиатрический журнал. — 2010. — № 1. — С. 18—24.
3. Краснушкин Е. К. Избранные труды / Е. К. Краснушкин. — М.: Медгиз, 1960. — 608 с.
4. Столяренко Л. Д. Психология и педагогика : учебное посо- бие для студентов вузов / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столя ренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2012. — 671 с.
5. Сукиасян С. Г. О некоторых аспектах динамики посттравматических стрессовых расстройств у участников боевых дей ствий / С. Г. Сукиасян // Социальная и клиническая психиат- рия. — 2009. — Т. 19. — № 1. — С. 12—19.
6. Тушкова К. В. Реактивная и личностная тревожность у мужчин и женщин при посттравматическом стрессовом расстройстве различной степени тяжести / К. В. Тушкова, Н. Л. Бундало // Сибирское медицинское обозрение. — 2013. — № 3. — С. 89—93.
7. Тушкова К. В. Депрессивные проявления у мужчин и женщин при посттравматическом стрессовом расстройстве различной степени тяжести / К. В. Тушкова, Н. Л. Бундало, Е. П. Малюткина // Там же. — 2012. — Т. 74. — № 2. — С. 71—75.
8. Шон Берн. Гендерная психология. (Секреты психологии) / Берн Шон. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. — 320 с.
9. Daly R. J. Samuel Pepys and post-traumatic stress disorder / R. J. Daly // Br. J. Psychiatry. — 1983. — Vol. 143. — P. 64—68.
10. Вовк В. И. Личностные особенности больных ВИЧ-ин- фекцией с учетом гендерных различий и стадии инфекционного процесса / В. И. Вовк // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. — 2008. — № 1. — С. 64—67.
11. Вовк В. І. Гендерний підхід при вивченні патопсихологічних відмінностей у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД на ранніх і пізніх стадіях захворювання // В. І. Вовк, Ж. І. Матвієнко // Матеріали конференції за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та неврології»; Харків, 14—15 квітня 2014 р. — С. 308—311.