Kozhyna  Hanna


PDF Author Article title Year, number of log
Kozhyna  Hanna
Korostiy Volodymyr
Cherkasova Alesya
Training psychiatrists in Ukraine (problems and solutions) 2014
Volume 22 , issue 4 (81)
Morozov P. V.
Alimov U.Kh.
Altynbekov S.A.
Voloshyn Petro
Galako T.I.
Evsegneev R. A.
Ismayilov N. V.
Kozhyna  Hanna
Korostiy Volodymyr
Maruta Natalia
Neznanov N. G.
Skugarevskiy O. A.
Soghoyan A.
Khodjaeva N. I.
Hotineanu M.A.
Vocational preparation of psychiatrists in the countries of Eastern Europe zone WPA: problems and solutions 2015
Volume 23, issue 3(84)
Kozhyna  Hanna
Zelenska Kateryna
Kraskovska Tetiana
Kozhyn Mykhailo
A comprehensive approach in the treatment of adaptation disorders 2020
Volume 28, issue 4 (105)
Kozhyna  Hanna
Tieroshyna Iryna
Zelenska Kateryna
The severity of immunocomplex responses in patients with recurrent depressive disorder 2020
Volume 28, issue 1 (102)
Maruta Natalia
Kozhyna  Hanna
Kolyadko Svitlana
Role of psychical education in the complex therapy of patients with the recurrent depressive disorder 2015
Volume 23, issue 4 (85)
Kozhyna  Hanna
Korostiy Volodymyr
Rezunenko Oleg
Modern view on the issue of bipolar aff ective disorder (clinicalpsychopathological characteristics and effi ciency of psychoeducation in the complex therapy) 2015
Volume 23, issue 3(84)
Kozhyna  Hanna
Zelenska Kateryna
Up-to-date approaches to the treatment of depressive disorders 2013
Volume 21, issue 4 (77)
Kozhyna  Hanna
Korostiy Volodymyr
Shykova  Viktoriia Valentynivna
Sukhoivanova  Olena Igorovna
Kryshtal  Valentyn
Ei ciency of psychoeducational sessions for hospital treatment of patients with schizophrenia 2014
Volume 22, issue 2(79)
Kozhyna  Hanna
Korostiy Volodymyr
Strelnikova Iryna
Zelenska Kateryna
Atypical antipsychotics in treatment of negative symptoms of paranoid schizophrenia 2017
Volume 25, issue 2 (91)