Том 27, випуск 4 (101), 2019

DOI випуску: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V27-is4-2019 Рекомендовано до поширення в мережі Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 12 від 21.11.2019 р.)

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Козявкін Володимир Ілліч
Шестопалова Людмила Федорівна
Мелех Наталія Володимирівна
Когнітивні порушення при дитячому церебральному паралічу та їх корекція за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Дубенко Андрій Євгенович
Смоланка Володимир Іванович
Кутіков Олександр Євгенович
Кутіков Дамір Олександрович
Сазонов Сергій Олександрович
Колєснік Тетяна Миколаївна
Орос Михайло Михайлович
Грабар Василь Васильович
Статистичний портрет дорослого пацієнта з епілепсією
pdf.png Кальбус Олександр Іванович
Аналіз поширеності міастенії в Україні залежно від території та місця проживання
pdf.png Куфтеріна Наталія Сергіївна
Характеристика болю та особливості порушень рухового паттерну у осіб молодого віку, що страждають на вертеброгенні попереково-крижові больові синдроми
pdf.png Стоянов Олександр Миколайович
Вастьянов Руслан Сергійович
Колесник Олена Олександрівна
Мащенко Сергій Сергійович
Антоненко Сергій Олексійович
Экспериментальное обоснование и дозозависимые эффекты терапии мексикором ишемического поражения мозга у крыс
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Зінченко Олена Миколаївна
Особливості динаміки захворюваності на органічні непсихотичні розлади серед сільського населення України
pdf.png Лінська Катерина Ігорівна
Метод об'єктивної оцінки ефективності терапії хворих на депресію
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Панько Тамара Василівна
Каленська Галина Юріївна
Особливості порушень психічного здоров’я та механізми їх формування у внутрішньо переміщених осіб
pdf.png Мисула Юрій Ігорович
Деякі предиктори біполярності при первинному епізоді біполярного афективного розладу
pdf.png Огоренко Вікторія Вікторовна
Гненна Ольга Миколаївна
Аналіз ролі соціально-демографічних та психосоціальних чинників у виникненні дезадаптивної поведінки хворих, інфікованих вірусом імунодефіциту людини
pdf.png Ромаш Іван Романович
Винник Михайло Іванович
Динаміка показників якості життя при метаболічному синдромі у хворих на параноїдну шизофренію на тлі застосування атипових нейролептиків та корекції супутньої патології
pdf.png Семікіна Олена Євгенівна
Федченко Вікторія Юріївна
Марута Оксана Сергіївна
Критерії та особливості діагностики психопатологічних станів у внутрішньо переміщених осіб
pdf.png Харитонов Володимир Ігорович
Роль особистостi хворого в формуванні депресій при епілепсії
pdf.png Хоміцький Микола Євгенович
Клініко-психопатологічні та медико-соціальні характеристики хворих на ендогенні психози з епізодичним перебігом в контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій
pdf.png Шевченко-Бітенський Константин Валерійович
Реабілітація пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при змішаній деменції
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
pdf.png Черненко Максим Євгенович
Современные немедикаментозные методы воздействия на нейропластичность в системе нейрореабилитации (обзор литературы)
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Бовт Юлія Вікторівна
Забродіна Людмила Петрівна
Коршняк Володимир Олексійович
Привалова Наталія Миколаївна
Сухоруков Віктор Вікторович
Системні порушення функцій головного мозку у віддаленому періоді вибухової закритої черепно-мозкової травми: клінічний випадок
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Сучасні підходи до терапії біполярного афективного розладу (огляд рекомендацій професіональних психіатричних асоціацій)
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Кокашинський Віктор Олександрович
Рачинская Татьяна Викторовна
Клинический анализ случая психотического расстройства вследствие комбинированного злоупотребления психоактивными веществами
ІНФОРМАЦІЯ
pdf.png Науково-практичний симпозіум з міжнародною участю «Профілактика і чинники ризику неврологічних, психічних та наркологічних розладів» (3—4 жовтня 2019 р., м. Тернопіль)