Том 16, випуск 2 (55), 2008

ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ НЕРВОВИХ ХВОРОБ
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Можливості антиконвульсантів нової генерації в фармакотерапії епілепсії
pdf.png Грицай Н. М.
Кобзиста Н.А.
Силенко Галина Ярославівна
Мартиненко А.Н.
Вплив ноотропного препарату Ентроп на когнітивні функції мозку пацієнтів, що перенесли нейроінфекцію або черепно- мозкову травму
pdf.png Лапшина Ірина Олександрівна
Катамнестичні спостереження за хворими з церебральними проявами атеротромбозу
pdf.png Левченко Ірина Леонідівна
Стан надсегментарної вегетативної регуляції у хво- рих на хронічні нейроінфекції за даними кардіо інтервалографії
pdf.png Назарчук Ірина Анатоліївна
Функціональна активність вегетативної нервової системи в структурі декомпенсації і адаптації, спричинених геліо- геофізичними факторами, у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
pdf.png Товажнянська Олена Леонідівна
Стан церебральної гемодинаміки та ліпідного обміну у хворих на дисметаболічну енцефалопатію при гіпотиреозі
pdf.png Федосєєв Сергій Володимирович
Дорсалгія у хворих з нейроінфекціями. Клінічні аспекти і патогенез
ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Абрамов Володимир Андрійович
Ряполова Т. Л.
Абрамов О. В.
Путятін Геннадій Геннадійович
Ефекти стигматизації та аутостигматизації хворих на різних стадіях шизофренії
pdf.png Андрейко Д.М.
Клінічна характеристика хворих на посттравматичну епілепсію
pdf.png Гуменюк Л. Н.
Оцінка ефективності реабілітаційних заходів у психіч- но хво рих з обмеженою здатністю інтеграції в суспільство
pdf.png Завалко Юрій Миколайович
Сучасні підходи до терапії хворих на дистимію
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Панько Тамара Василівна
Ефективність терапії Нормазидолом органічних (афективних) розладів настрою
pdf.png Носов С. Г.
Зміни функціональної асиметрії біоелектричної активності головного мозку при розвитку неальтернативних епілептичних психозів
pdf.png Підкоритов Валерій Семенович
Сучасні підходи до лікування «фармакорезистентних» депресій
pdf.png Прімишева О.М.
Комплексний підхід до лікування параноїдної шизофренії у жінок з урахуванням впливу стресорів
ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
pdf.png Агішева Неля Каісовна
Внутрішньоособистісний конфлікт і шляхи його розв'я зання
pdf.png Денеко М. О.
Конституціональна форма сексуальної дезадаптації за специфічного розладу особистості у жінок
pdf.png Закревський О.П.
Циба І.В.
Кобец О.М.
Медведева О.В.
Мільнер І.А.
Рябцев А.С.
Михальска З.М.
Роль мікросоціальних чинників у виникненні девіантної поведінки у підлітків з ранніми формами зловживання психоактивними речовинами
pdf.png Свірідова В.В.
Сексуальна дисфункція у жінок після оперативного лікування гінекологічних захворювань
pdf.png Шестопалова Людмила Федорівна
Кожевнікова Вікторія Анатоліївна
Дослідження системи оцінок лікарів відносно терапевтич- ного середовища медичного закладу психоневрологічного профілю
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ НАРКОЛОГІЇ
pdf.png Маркозова Любов Михайлівна
Усменцева О. І.
Особливості дії нормазидолу на нейромедіаторні та фер- мен тативні системи організму при різних формах вживання етанолу в осіб з алкогольною залежністю з афективними розладами
pdf.png Циба І.В.
Теоретичні і практичні передумови використання дето- ксикаційних властивостей гіпохлоріту натрію при невідкладних станах у наркології
pdf.png Шалашова Ілона Валерівна
Дослідження агресивності у хворих, залежних від психо- стимуляторів кустарного виготовлення на момент госпіталізації
pdf.png Шараневич І.О.
Фактори формування повної терапевтичної ремісії в осіб з алкогольною залежністю
pdf.png Шестопалова Людмила Федорівна
Андренко А.В.
Особливості формування когнітивних розладів у хворих на алкоголізм: психодіагностичне дослідження
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Краузе Р.
Сучасне суспільство та психотерапія
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Нові підходи до ноотропної фармакотерапії та фармако-профілактики
pdf.png Фесенко У.А.
Когнітивні функції у дітей після наркозу пропофолом з оксибутиратом натрію
pdf.png Школьник Валерій Маркович
Погорєлов О.В.
Можливості оптимізації ноотропної терапії при цере- бральному атеросклерозі комбінованим препаратом Олатропіл®
ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ
pdf.png Шаповалов Валерій Володимирович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Малініна Н.Г.
Судово-фармацевтичний аналіз нелегального обігу лікарського засобу, до складу якого входить прекурсор
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Самойлова Олена Степанівна
Первомайський Є.Б.
Голощапов В.В.
Традиційні і перспективні сфери застосування налоксону в клінічній практиці (огляд)
РЕЦЕНЗІЇ
pdf.png Чуприков А. П.
Рецензія Лукина Л. Н. Дельфины в системе психофизиологической реабилитации людей. — Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2007. — 172 с.
ІНФОРМАЦІЯ
pdf.png Про програму університету штату Мічіган (США) для дослід- ників (клініцистів, психологів, соціологів), які працюють над вивченням залежності від психоактивних речовин «Розвиток інфраструктури досліджень залежності від психоактивних речовин у Центральній і
НЕКРОЛОГ
pdf.png Пам'яті професора Михайла Михайловича Іщенка