ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 2 (111)Особливості психоемоційних розладів у хворих молодого віку з дисциркуляторною енцефалопатією на тлі артеріальної гіпертензії
Назва статтi Особливості психоемоційних розладів у хворих молодого віку з дисциркуляторною енцефалопатією на тлі артеріальної гіпертензії
Автори Міщенко Владислав Миколайович
Кожевнікова Вікторія Анатоліївна
Міщенко Валерія Костянтинівна
Харіна Катерина Василівна
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 2 (111) Сторінки 29-34
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-053.7:612.821.8-143 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is2-2022-4

 Проведено дослідження психоемоційних розладів у осіб молодого віку з дисциркуляторною енцефалопатією на тлі артеріальної гіпертензії. В дослідження було залучено 86 пацієнтів віком від 18 до 44 років. Отримані результати показали, що в структурі когнітивних розладів у цих пацієнтів переважають порушення довільних форм уваги та пам’яті модально-неспецифічного характеру. В структурі порушень вербальної та зорової па м’яті у хворих переважають дефекти селективності мнестичних функцій в сполученні з різного ступеня звуженням обсягів та зни- женням міцності довільного запам’ятовування. З віком збільшується вираженість тривожних, депресивних переживань, соматизації, міжособистісної сенситивності, а також є тенденція до підвищення фобічної тривожності, ригідності та підозріливості.
Ключовi слова артеріальна гіпер тензія; дісциркуляторна енцефалопатія; когнітивні розлади; психоемоційні порушення
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Worldwide trends in hypertension prevalence and prog- ress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 mil- lion participants // Lancet. 2021; 398: 957—80 August 24, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01330-1.
2. Всесвітня організація охорони здоров’я. Європейське регіональне бюро. STEPS поширеність факторів ризику не- інфекційних захворювань. Україна 2019. Всесвітня організація охорони здоров’я. Європейське регіональне бюро. 2020. URI: https://apps.who.int/iris/handle/10665/336643. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
3. 2020 International Society of Hypertension Global Hy- pertension Practice Guidelines / Unger T., Borghi C., Charchar F. [et al.] // Hypertension. 2020, 75(6): 1334—1357. DOI: 10.1161/ HYPERTENSIONAHA.120.15026.
4. ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) / G. Mancia, R. Fagard, K. Narkiewicz [et al.] // Journal of Hypertension. 2013. Vol. 31 (7). P. 1281—1357.
5. Time rate of blood pressure variation is associated with impaired renal function in hypertensive patients / E. Manios, G. Tsagalis, G. Tsivgoulis [et al.] // Journal Hypertension. 2009. Vol. 27 (11). Р. 2244—2248. DOI: 10.1016/j.ekir.2016.05.001.
6. Лікування артеріальної гіпертензії у молодих / Біло- вол О. М., Князькова І. І., Несен А. О. [та ін.] // Ліки Украї- ни. 2019. № 4 (230). С. 30—35. DOI: doi.org/10.37987/1997- 9894.2019.4(230).185616.
7. Коваленко О. Є. Хронічні цереброваскулярні розлади у осіб молодого віку: клініко-діагностичні, етіопатогенетич- ні та лікувально-профілактичні аспекти / О. Є. Ко валенко, Б. Г. Гаври щук // Клінічна та профілактична медицина. 2020. № 4 (14). С. 97—104. DOI: doi.org/10.31612/2616- 4868.4(14).2020.09.
8. Mishchenko V. K. Influence of physical rehabilitation on the restoration of psychoemotional and cognitive impair- ment in patients suffered cerebral ischemic stroke / V. K. Mish- chenko, V. M. Mishchenko // Acta Balneological. 2022.Vol. 2(168). P. 128—132. DOI: 10.36740/ABAL202202105. 9. Хомазюк Т. А. Фактори ризику когнітивних порушень при артеріальній гіпертензії / Т. А. Хомазюк, В. Ю. Еротова // Український медичний часопис. 2019. № 2 (130). С. 1—3. DOI: doi.org/10.32471/umj.1680-3051.130.140724.
10. Когнітивні порушення та деменція у хворих на арте- ріальну гіпертензію. Частина ІІ. Нейропсихіатричні діагнос- тичні тести. Сучасна стратегія лікування хворих і підходи до профілактики розвитку порушень когнітивних функцій / Коваль С. М., Мисниченко О. В., Літвінова О. М. [та ін.] // Артеріальна гіпертензія. 2020. Т. 13, № 14. С. 28—38. DOI: 10.22141/2224-1485.13.4.2020.211957.
11. Мищенко Т. С. Клиничес кие шкалы и психодиагности- ческие тесты в диагностике сосудистых заболеваний го- ловного мозга / Мищенко Т. С., Шестопалова Л. Ф., Тре- щинская М. А. // Газета «Новости медицины и фармации» неврология и психиатрия. 2009. Вып. 277. (Тематический номер). URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/8234.
12. Грубляк В. В. Практичне застосування методик оцінки когнітивної недостатності та психічного статусу/ В. В. Груб- ляк, В. Т. Грубляк // Проблеми сучасної психології.2019. № 12(2011). С. 302—315. doi.org/10.32626/2227-6246.2011-12.
13. Derogatis L.R. SCL-90: an outpatient psychiatric rating scale — preliminary report / L. R. Derogatis, R. S. Lipman, L. Covi // Psychopharmacol Bull. 1973. Vol. 9. P. 13—28.
14. Литовченко Т. А. Патогенетичес кий подход к про- филактике и коррекции нарушений когнитивной сферы у пациентов с хроничес кой сосудистой патологией го- ловного мозга / Т. А. Литовченко // Здоровье Украины. 2007. № 3. С. 5.