ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 3 (100)Аналіз емоційного стану хворих на епілепсію з депресіями в інтеріктальному періоді
Назва статтi Аналіз емоційного стану хворих на епілепсію з депресіями в інтеріктальному періоді
Автори Харитонов Володимир Ігорович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 3 (100) Сторінки 53-56
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853:616.895.4-008.19-008.48-001.36 Індекс ББК -
Анотацiя В роботі наведено результати аналізу емоційного стану хворих на епілепсію з депресіями в інтеріктальному періоді. Проаналізовано весь спектр афективних проявів (позитивних та негативних емоційних реакцій), а також окремо досліджено структурні особливості тривоги. Встановлено, що в структурі емоційного стану хворих на епілепсію як з депресіями, так і без є наявною негативна афективність у вигляді ре- акцій напруження, тривоги, гніву, розчарування. Специфіка емоційного стану хворих на епілепсію з депресіями полягає не стільки в представленості конкретних негативних емоційних станів, скільки в діапазоні їх вираженості. Емоційний стан хворих на епілепсію з депресіями представлений винятково негативними емоційними реакціями, серед яких найбільш вираженим та властивим для всіх форм депресій є відчуття смутку. Визначена специфіка емоційного стану залежно від форми депресії: поряд з вираженим відчуттям смутку при органічних депресіях в афективному стані домінує відчуття втоми; при психогенних — напруження та тривоги; при ендогенних — самоприниження. Виокремлено структурні особливості тривоги у хворих з різними формами депресій, відзначено її найвищий рівень при психогенних депресіях.
Ключовi слова епілепсія, органічні депресії, психогенні депресії, ендогенні депресії, інтеріктальний період, емоційний стан, тривога
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури


1. Котов А. С. Тревога и депрессия у пациентов с эпилепсией // Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2014. Т. 6. № 3. С. 58.
2. Соломатин Ю. В., Рублёва Ю. В. Лечение депрессии селективным ингибитором обратного захвата серотонина (СИОЗС) у пациентов с эпилепсией // Там же. 2016. Т. 8. № 3. С. 11—18. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lechenie-depressii- selektivnym-ingibitorom-obratnogo-zahvata-serotoninasiozs- u-patsientov-s-epilepsiey (дата обращения: 24.06.2019).
3. Депрессия и эпилепсия: коморбидность, патогенети чес- кое сходство, принципы терапии / Ф. К. Ридер, О. А. Даниленко, М. Н. Гришкина [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Спецвыпуски. 2016. Т. 116. № 9. С. 19—24. URL: https://doi.org/10.17116/jnevro20161169219-24.
4. Токарева Н. Г., Железнова Е. В. Эпилепсия: клинико- психологи чес кий аспект // Здоровье и образование в XXI веке. 2017. Т. 19. № 2. С. 42—45. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ epilepsiya-kliniko-psihologicheskiy-aspekt-1.
5. Лебедева А. В., Меликян Э. Г., Гехт А. Б. Терапия депрессии у больных фокальной эпилепсией (опыт применения циталопра- ма) // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2011. № 2. С. 50—56. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/terapiya-depressiiu- bolnyh-fokalnoy-epilepsiey-opyt-primeneniya-tsitaloprama.
6. Hospitalization for psychiatric disorders before and after onset of unprovoked seizures/epilepsy / Adelöw C., Andersson T., Ahlbom A. [et al.] // Neurology. 2012. Vol. 78, No. 6. Р. 396—401. DOI: 10.1212/WNL.0b013e318245f461.
7. Rapid Amygdala Kindling Causes Motor Seizure and Comorbidity of Anxiety- and Depression-Like Behaviors in Rats / S. D. Chen, Y. L. Wang, S. F. Liang, F. Z. Shaw // Front Behavior Neuroscience. 2016. No. 10. Р. 129. DOI: 10.3389/fnbeh.2016.00129.
8. Tao K., Wang X. The comorbidity of epilepsy and depression: diagnosis and treatment // Expert Review of Neuro the ra peutics. 2016. 16 (11). Р. 1321—1333. DOI: 10.1080/14737175.2016.1204233. 9. Марута Н. А. Проблема коморбидности в современной психиатрии. Теоретический, клинический, терапевтический и организационные аспекты // Здоров’я України, 2013. 30.12.2013. С. 38—39.
10. Осин Е. Н. Измерение позитивных и негативных эмоций: разработка русскоязычного аналога методики PANAS // Психология. 2012. Т. 9, № 4. С. 91—110.
11. Смулевич А. Б. Депрессии при сомати чес ких и психи- чес ких заболеваниях. М. : Медицинское информационное агентство, 2003. 209 с.