ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 3 (96)Соціальна фрустрованість та особливості невротичного реагування у учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору
Назва статтi Соціальна фрустрованість та особливості невротичного реагування у учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору
Автори Абдряхімов Ростислав Адганович
З рубрики МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ, ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ТА НАРКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ (ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ)
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 3 (96) Сторінки 10-13
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895:613.67:616-05::617.7-001.4 Індекс ББК -
Анотацiя Дослідження проведене з метою вивчення ролі фруструючих факторів, стресового й невротичного станів у розвитку психологічної дезадаптації й посттравматичного стресового розладу (ПТСР) в учасників бойових дій із травмою очей і частковою втратою зору. У дослідженні взяли участь 254 осіб. З них 195 брали участь у бойових діях, 102 отримали бойову травму очей із частковою втратою зору. Групу порівняння склали 59 учасників із частковою втратою зору внаслідок побутової травми очей. У результаті дослідження встановлено, що найбільш виражені прояви фрустрації спостерігаються в учасників бойових дій із травмою очей, частковою втратою зору на тлі психічної дезадаптації або ПТСР. Фрустрація пов'язана з реакцією суспільства, близьких і родини на проблеми учасників бойових дій. Відповідна реакція спостерігається з боку рівнів тривожності і невротичних порушень. На ґрунті результатів зроблено такі висновки: 1) травма очей із частковою втратою зору в учасників бойових дій на тлі психологічної дезадаптації й ПТСР, а також в учасників бойових дій із ПТСР супроводжуються розвитком стану фрустрованості. Джерелами слугують обмеження осо бистості, які виникають унаслідок травми й відсутності підтримки з боку суспільства й оточення; 2) основою розвитку важкого стресового стану у відповідь на фрустрацію є прояви психічної дезадаптації. З про- гресуванням дезадаптація призводить до невротизації й соматизації процесу на тлі збереження загальних проявів дез адаптації; 3) під час планування заходів психокорекції цієї категорії потерпілих треба застосовувати диференційований підхід до нейтралізації різних за джерелами механізмів комбінованого патологічного процесу.
Ключовi слова фрустрація, психічна дезадаптація, тривожність, невротичні стани, учасники бойових дій, втрата зору
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Жупан Б. Б. Удосконалення організації спеціалізованої офтальмологічної допомоги в ході медичного забезпечення антитерористичної операції // Проблеми військової охорони здоров’я. 2016. Вип. 47. С. 11—15.
2. Жупан Б. Б. Спеціалізована офтальмологічна допомога військовослужбовцям в умовах єдиного медичного простору [Електронний ресурс] // Екстрена медицина. 2017. № 3 (24). URL : http://emergency.in.ua/2017-numbers/24-2017/565-n24s4.
3. Абдряхімова Ц. Б. Порівняльний аналіз наявності і вираженості основних клініко-психопатологічних феноменів непсихотичних психічних розладів у осіб зі втратою зору травматичного ґенезу за даними суб’єктивної і об’єктивної оцінки // Український вісник пси хо неврології. 2013. Т. 21, вип. 1 (74). С. 34—39.
4. Абдряхімова Ц. Б. Обґрунтування засад та підходів до надання комплексної спеціалізованої допомоги особам з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу // Там само. 2014. Т. 22, вип. 3 (80). С. 158—163.
5. Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. М .: Изд-во Эксмо, 2005. 960 с.
6. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса. (Серия «Практикум по психологии»). СПб.: Питер, 2001. 272 с.
7. Збірник методик для діаг ностики негативних психічних станів військовослужбовців : методичний посібник / Агаєв Н. А., Кокун О. М., Пішко І. О. [та ін.]. К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2016. С. 208—225.
8. Ханин Ю. Л. Спилбергера — Ханина тест: Краткое руководство к применению шкалы реактивной и личностной тревожности / [под ред. Ю. Л. Ханина]. Л.: ЛНИИ ФК, 1976. 18 с.
9. Малкина-Пых И. Г. Психосоматика : справочник практического психолога. М .: Изд-во Эксмо, 2005. 992 с. 10. Менделевич В. Д. Пси хо логия девиантного поведения : учебное пособие. СПб.: Речь, 2005. 445 с.