ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 3 (96)Інтегративна медико-психологічна модель розвитку порушень комплаєнсу на прикладі пацієнтів з онкологічною патологією
Назва статтi Інтегративна медико-психологічна модель розвитку порушень комплаєнсу на прикладі пацієнтів з онкологічною патологією
Автори Мухаровська Інна Романівна
З рубрики МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ, ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ТА НАРКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ (ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ)
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 3 (96) Сторінки 43-45
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.48:159.923:615.851-055 Індекс ББК -
Анотацiя Комплаєнс — важлива умова проведення ефективного лікування та поліпшення якості життя пацієнтів з соматичною патологією. На базі Київського міського клінічного онкологічного центру проведено психологічне обстеження 248 пацієнтів з онкологічною патологією, які отримували протибольову терапію (ПБТ) у зв’язку з хронічним больовим синдромом, на предмет прихильності до лікування та чинників, що його порушують. Неефективність призначеної ПБТ найчастіше була зумовлена недотриманням основних принципів знеболюючої терапії, порушенням призначеної схеми ПБТ, психологічними реакціями, пов’язаними з лікуванням (страх залежності чи побічної дії лікарських засобів). В основі порушень комплаєнсу у пацієнтів з онкологічною патологією лежали різноманітні складові, які можна об’єднати у три групи: особистісні, психосоціальні та медичні чинники. Виявлення чинників та проявів по- рушення комплаєнсу має важливе медичне — ефективність лікування, та медико- психологічне значення — прогнозування пси хо логічної відповіді хворих у лікувальному процесі, запобігання та корекція неадаптивних форм поведінки.
Ключовi слова комплаєнс, соматичні захворювання, медико-психологічна допомога, онкологічні хворі
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Данилов Д. С. Терапевтическое сотрудничество (комплаенс): содержание понятия, механизмы формирования и методы оптимизации // Неврология, нейропсихиатрия, пси хо соматика. 2014. № 2. С. 4—12.
2. Ложкина Л. И. Комплаенс как актуальная проблема медицинской психологии: теоретико-методологические аспекты // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2015. № 3. С. 75—80.
3. Current state of medical-advice-seeking behaviour for symptoms of colorectal cancer: determinants of failure and delay in medical consultation / R. J. Courtney, C. L. Paul, R. W. Sanson-Fisher [et al.] // Colorectal Diseases. 2012. Vol. 14. P. 222—229.
4. Микиртичан Г. Л., Каурова Т. В., Очкур О. К. Комплаентность как медико-социальная и этическая проблема педиатрии // Вопросы современной педиатрии. 2012. № 6. С. 5—10.
5. Altenhöner T., Philippi M., Böcken J. Health behaviour and changes in health behaviour — are education and social status relevant? // Gesundheitswesen. 2014. Vol. 76 (1). P. 19—25.
6. Maesschalck J., Duquet N. Patient compliance with inhaled medication approach in community pharmacy // J Pharm Belg. 2012. № (1). Р. 4—7.
7. Петелин Д. С., Лукин А. В. Феномен откладывания в онкологии // Психические расстройства в общей медицине. 2015. № 2—3. С. 40—53.
8. The prevalence and correlates of chronic pain and suicidality in a nationally representative sample / G. Campbell, S. Darke, R. Bruno [et al.] // Aust N Z J Psychiatry. 2015. Vol. 49 (9). P. 803—811.
9. Асриян О. Б. Комплаенс как результат коммуникативной компетентности врача // Тихоокеанский медицинский журнал. 2016. № 4 (66). C. 93 — 97.
10. Трибрат Т. А., Шуть С. В., Шепітько В. В. Зв’язок комплаєнсу з індивідуальними особливостями хворих // Вісник проблем біо- логії і медицини. 2017. № 4. C. 275—277.
11. Маркова М. В., Мухаровська І. Р. Піонтковська О. В. Інтеграція медичної психології в систему надання медичної допомоги пацієнтам з тяжкими соматичними захворюваннями як необхідна умова оптимізації лікувального процесу // Медична пси хо логія. 2014. Т. 9, № 3. С. 3—6.
12. Мищенко М. А., Кононова С. В. Анализ факторов, влияющих на приверженность к гиполипидемической терапии // Меди- цинский альманах. 2014. № 1 (31). C. 95—98.