ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 1 (94)Особливості прояву деяких немоторних феноменів хвороби Паркінсона на тлі леводопатерапії
Назва статтi Особливості прояву деяких немоторних феноменів хвороби Паркінсона на тлі леводопатерапії
Автори Богданова Ірина Вячеславівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 1 (94) Сторінки 20-23
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.858-008.6-071.1-06:615.21 Індекс ББК -
Анотацiя На пізніх стадіях хвороби Паркінсона з'являється багато ускладнень, що пов'язані з тривалою терапією леводопою. Метою цього спостереження було дослідити вплив леводопа терапії на динаміку немоторних феноменів хвороби Паркінсону. Встановлено, що на пізніх стадіях хво- роби Паркінсона немоторні прояви сприяють погіршанню якості життя та нераціональному прийому хворими терапевтичних препаратів, зокрема леводопи. Тому важливим є своєчасне ви- значення необхідності леводопатерапії та контроль за схемами використання препаратів леводопи.
Ключовi слова хвороба Паркінсона, немоторні прояви, препарати леводопи
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Болезнь Паркинсона (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика) / Крыжановский Г. Н., Карабань И. Н., Магаева С. В. [и др.]. Москва : Медицина, 2002. 335 с.
2. Московко С. П., Московко Г. С. Мир болезни Паркинсона. Киев : [б. и.], 2007. 30 с.
3. Моторні та немоторні прояви хвороби Паркінсона: патогенез та напрямки корекції / Московко С. П., Каліщук-Слободін Т. Н., Богданова І. В. [и др.] : за матеріалами ІІ Міжнародного конгресу з хвороби Паркінсона (Глазго, Шотландія) // Нейро News психоневрология и нейропсихиатрия. 2010. № 7 (26). С. 30—35.
4. Голубев В. Л. Осложнения терапии в поздних стадиях болезни Паркинсона и возможные подходы к их коррекции // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2002. № 4. С. 52—56.
5. Naveed M., Donald G. Enhancing dopamine treatments: worth the effort? // Neurodegenerative Disease Management. 2012. Vol. 2, № 4. Р. 365—373.
6. Богданова И. В. Проблемные аспекты леводопатерапии на современном этапе // Експериментальна і клінічна медицина. 2011. № 3 (52). С. 127—132.
7. Lees A. J., Hardy J., Revesz Т. Parkinson's disease // Lancet. 2009. Vol. 373. P. 2055—2066.
8. Генетические аспекты болезни Паркинсона / С. Н. Иллариошкин, Т. Б. Загоровская, И. А. Иванова-Смоленская [и др.] // Невро- логи чес кий журнал. 2002. № 5. С. 47—52.
9. The Parkinson's Disease Questionnaire (PDQ-39): development and validation of a Parkinson's disease summary index score / С. Jenkinson, R. Fitzpatrick, V. Peto [et al.] // Age and Ageing. 1997. Vol. 26 (5). P. 353—357.
10. Peto V., Jenkinson C., Fitzpatrick R. Determining minimally important differences for the PDQ-39 Parkinson's disease questionnaire // Ibid. 2001. Vol. 30. P. 299—302.
11. Слободін Т. М. Клініко-патогенетичні аспекти емоційних та когнітивних порушень при хворобі Паркінсона : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.15 «Нервові хвороби». Харків, 2011. 44 с.
12. Левин О. C., Смоленцева И. Г., Иванов А. К. Недвигательные флюктуации при болезни Паркинсона // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2010. № 3. С. 90—96.
13. Иванов А. К. Немоторные флуктуации при болезни Пар кин сона : дис. … канд. мед. наук : спец. 14.01.11 (14.00.13) «Нервные болезни». Москва, 2010. 128 с.
14. Яковлева Л. А., Залялова З. А. Болевой синдром в структуре немоторных проявлений болезни Паркинсона // Неврологический вестник. 2009. Т. XLI. С. 64—68.
15. Identification of motor and nonmotor wearing-off in Parkinson's disease: сomparison of a patient questionnaire versus a clinician assessment / M. Stacy, A. Bowron, M. Guttman [et al.] // MovDis. 2005. Vol. 20. P. 726—733.
16. Марута Н. А., Колядко С. П., Воробьева Т. М. Концепция универсальной роли пароксизмального мозга в механизмах переходных состояний при невротических расстройствах // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. 2006. № 1 (9). С. 10—12.