ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 3 (92)Проблеми наркологічної служби крізь призму психіатричних проблем
Назва статтi Проблеми наркологічної служби крізь призму психіатричних проблем
Автори Зільберблат Геннадій Михайлович
Тімен Маргарита Єлізарівна
Соколова Марія Олександрівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 3 (92) Сторінки 5-7
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4-092:612.017.1.018 Індекс ББК -
Анотацiя Автори пропонують шляхи реформування наркологічної та психіатричної служб у Київській області в умовах сучасності: проведення антитерористичної операції, міграція працездатного населення. В основі пропозицій лежить глобальне бачення проблеми та декілька ключових ідей, що стосуються, перш за все, обґрунтування необхідності здійснення реформ та постановки за мету — надання сучасної комплексної медичної психіатричної та наркологічної допомоги населенню України загалом та окремим його категоріям, ґрунтуючись на власному багато- річному досвіді в практичній медицині та досвіді та досягненнях зарубіжних партнерів.
Ключовi слова  реформування, психіатрія, наркологія, посттравматичні стресові розлади (ПТСР), аддикції, лікування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Довідники Державної служби статистики України, 2012, 2016 рр.
2. Статистичний довідник МОЗ України та Центру медичної статистики, 1994—2016 рр.
3. Этапы развития наркологи чес кой службы в Украине и ос- новные направления её реформирования [Электронный ресурс] / Болотова З. Н., Минко А. И., Линский И. В. [и др.] // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии : сб. науч. работ Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины и Харьковской областной клини чес кой психиатри чес- кой больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию Сабуровой дачи / под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. Киев ; Харьков, 2010. Т. 5. Режим доступа : http://www.psychiatry. ua/books/actual/paper008.htm.
4. Епідеміологічна ситуація, що склалась внаслідок розпо- всюдження залежності від психоактивних речовин в Україні / Волошин П. В., Мінко О. І., Лінський І. В. [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2001. Т. 9, вип. 3 (28). С. 7—9.
5. Линский И. В. Метод и результаты реконструкции дина- мики распространения опиоманий в Украине в период с 1981 по 1998 гг. // Таври чес кий журнал психиатрии. 1999. Т. 3, № 4. С. 77—84.
6. Україна. Людський розвиток. 1999. Звіт. Спільний проект Програми розвитку ООН та Уряду України. Київ, 2000. 96 с.
7. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактив- них речовин в Україні: Щорічний аналітичний огляд / Лінський І. В., Голубчиков М. В., Мінко О. І. [та ін.]. Харків, 2006. Вип. 3. 46 с.
8. Наркологическая помощь населению УССР в 1971 (1972— 1990) г. Сборник. Харьков, 1972 (1973—1991).
9. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 1991 (1992—2006) рік : збірник МОЗ. Київ, 1992 (1993—2007).
10. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактив- них речовин в Україні: Щорічний аналітичний огляд / Лінський І. В., Голубчиков М. В., Мінко О. І. [та ін.]. Харків, 2005. Вип. 2. 31 с.
11. Психолого-психіатрична допомога постраждалим у збройних конфліктах : методичні рекомендації / Напрєєнко О. К., Сиропятов О. Г., Друзь О. В. [та ін.] ; Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ, 2014. 26 с.
12. Друзь О. В., Черненко І. О. Напрямки медико-психологічної профілактики постстресових психічних розладів у учасників локальних бойових дій // Український вісник психоневрології. 2017, Т. 25, вип. 1 (90). С. 45—48.
13. Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах (Методичні рекомендації) / Волошин П. В., Марута Н. О., Шестопалова Л. Ф. [та ін.] ; ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». Харків, 2014. 67 с.