ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 1 (90) Стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в умовах реформування медичної галузі України
Назва статтi Стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в умовах реформування медичної галузі України
Автори Михайлов Борис Володимирович
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 1 (90) Сторінки 25-28
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89 Індекс ББК -
Анотацiя В роботі висвітлені питання стану психотерапевтичної і медико-психологічної допомоги в системі охорони здоров'я України. Відмічена недостатня кількість підготовлених психотерапевтів в галузі охорони здоров'я. Визначені недоліки в організаційному і правовому статуті медичних психологів, які працюють в закладах охорони здоров'я. До теперішнього часу не введена спеціальність «клінічна психологія». Висвітлені особливості психотерапевтичного і медикопсих ологічного супроводу учасників бойових дій і постраждалого населення із зони АТО. Визначені проблемні питання в організації психотерапевтичної і медико-психологічної допомоги та шляхи їх вирішення.
Ключовi слова психічне здор ов 'я, психотерапія, медична (клінічна) психологія, реформування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Краснов В. Н. Расстройства аффективного спектра. Москва : Практическая медицина, 2011. 432 с.
2. Психічне здоров'я населення України: інформаційноаналітичний огляд за 1990—2005 рр. Київ : Сфера, 2006. 52 с.
3. Михайлов Б. В., Федак Б. С. Нарушения психической сферы у пациентов с острыми состояниями терапевтич еск ого профиля // Психиатрия, психотерапия и клинич еск ая психология. 2015. № 2 (20). С. 97—103.
4. Марута Н. О. Стан психічного здоров'я населення та пси хіатричної допомоги в Україні // НейроNews. 2010. № 5(24). С. 83—90.
5. Марута Н. А., Жупанова Д. O. Клинико-психопатологич еск ие особенности рекуррентной депрессии у больных с различной степенью медикаментозного комплаенса // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 2(83). С. 65—70.
6. Беребин М. А., Синицкий И. В. Статус клинич еск ой (медицинской) психологии в здравоохранении за рубежом, в России и в Украине: проблемы и реальность // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2012. № 45. С. 67—77.
7. Алехин А. Н. О предмете медицинской психологии. Историчес кий аспект // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. № 100. С. 87—96.
8. Смулевич А. Б. Психопатология личности и коморбидных расс тр ойств : учеб. пособие. Москва : МЕДпресс-информ, 2009. 208 с.
9. Наказ МОЗ СРСР від 31.05.1985 року № 750 «Про подальше удосконалення психотерапевтичної допомоги населенню».
10. Наказ МОЗ України від 25.12.1992 року № 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю».
11. Наказ МОЗ України від 12.03.2008 року № 122 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2000 року № 33».
12. Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу» від 15.04.2008 р. № 199 зареєстрований Міністерством юстиції за № 577/15268 від 03.07.2008 р.
13. Клиническая психология / под ред. М. Пере, У. Баумана. СПб. : Питер, 2002. 1312 с.
14. Клиническая психология: учебник для студ. высш. учеб. заведений: в 4 т. Т. 1: Общая патопсихология / под ред. А. Б. Холмогоровой. Москва : Издательский центр «Академия», 2010. 464 с.
15. Тод Дж., Богарт А. К. Основы клинической и консультативной психологии / пер. с англ. СПб. : Сова; Москва : Издво ЭКСМО-Пресс, 2001. 768 с.
16. Михайлов Б. В. Психогенно обусловленные нарушения психической сферы в условиях чрезвычайных ситуаций. Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 2(83). С. 71—75. 17. Принципи організації медико-психологічного супроводу учасників АТО / Б. В. Михайлов О. М. Зінченко, І. М. Сарвір та ін. // Архів психіатрії. 2016. Т. 22. № 2 (85). С. 125—126.
18. Divisions of APA. Society of Clinical Psychology. [Electronic Resource]. Mode of access : URL : http:// www.apa.org/about/division/div12.aspx.
19. Санденберг Н., Уайнберг А., Таплин Дж. Клинич еск ая психология. Теория, практика, исследования. СПб. : «ПраймЕврознак», 2007. 383 с.
20. European Psychiatric Association (EPA) guidance on postgraduate psychiatric training in Europe / [Mayer S., van der Gaag R. J., Dom G. et al.] // European Psychiatry. 2014. № 29. P. 101—106.