ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 1 (90) Оцінка ефективності застосування системи психоосвіти у хворих на шизофренію
Назва статтi Оцінка ефективності застосування системи психоосвіти у хворих на шизофренію
Автори Кришталь Валентин Євгенович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ТА ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 1 (90) Сторінки 56-58
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895/8-08:364-78 Індекс ББК -
Анотацiя У ході роботи було проведено комплексне обстеження 142 хворих з встановленим діагнозом шизо френія у період стабілізації стану. Запропоновано інтегративну модель психоосвітньої роботи, яка включає використання різноманітних інформаційних модулів, прийомів когнітивно-поведінкової психотерапії, тренінгових взаємодій, проблемно орієнтованих дискусії. Встановлено високу результативність психоосвіти порівняно з традиційним комплексним лікуванням щодо редукції негативної, продуктивної і загальнопсихопатологічної симптоматики у хворих на шизо френію, що підтверджувалося даними динамічного аналізу клініко-психопатологічних порушень за шкалою PANSS. Встановлено поліпшення якості життя хворих на шизоф рен ію, які брали участь у психоосвітніх заходах. Доведено, що психоосвіта не тільки збільшує обсяг знань, посилює впевненість у боротьбі з хворобою, але й розв'язує проблему соціальної реінтеграції хворого.
Ключовi слова психоосвіта, шизофренія, якість життя
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Діхтяр В. О. Аналіз дієвості психотерапевтичних заходів в комплексному лікуванні хворих на параноїдну шизофренію // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. 2010. № 1 (17). С. 64—70.
2. Долішня Н. І. Оптимістичний погляд на проблему шизофренії. // НейроNews: психоневрология и нейропсихиатрия. 2009. № 3(14). С. 18—19.
3. Кожина А. М., Гайчук Л. М., Самардакова Г. А. Роль психообразовательных программ в оказании психиатрич еск ой помощи // Український вісник психоневрології, 2010, Т. 18, вип. 3 (64). С. 130
4. Кожина А. М., Коростій В. І., Маркова М. В. Психообразование в комплексной терапии больных с шизо фре нией // VI Національний конгрес «Людина та ліки — Україна» : тези доповідей. Київ, 2013. С. 29.
5. Мажбиц В. Б. Дифференцированная психосоциальная реабилитация амбулаторных больных параноидной шизоф ренией // Експериментальна і клінічна медицина. 2012. № 4 (57). С. 119—123.
6. Марута Н. О. Стан психічного здоров'я населення та психіатричної допомоги в Україні // НейроNews: психоневрология и нейропсихиатрия. № 5 (24), 2010, С. 83—90.
7. Михайлов Б. В. Современное состояние проблемы шизофрении (обзор литературы) // Український вісник психоневрології. 2010. Т. 18, вип. 4 (65). С. 39—47.
8. Пшук Н. Г. Предиктори формування процесу психосоціальної реабілітації психічнохворих // Там само. 2010. Т. 18, вип. 3 (64). С. 145.
9. Чабан О. С. Шизофренія з позиції постпсихіатрії // Здоров 'я України. 2012. № 3 (22). С. 53.
10. Association between neurological soft signs, temperament and character in patients with schizophrenia and non-psychotic relatives / L. Galindo, F. Pastoriza, D. Bergé [et al.] // Peer Journal. 2016. № 4. Р. 1651—1653.
11. Shamsaei F., Cheraghi F., Bashirian S. Burden on Family Caregivers Caring for Patients with Schizophrenia // Iranian Journal of Psychiatry. 2015. Vol. 10(4). P. 239—245.
12. Effects of Psychoeducation on Stigma in Family Caregivers of Patients with Schizophrenia: A Clinical Trial / S. Vaghee, A. Salarhaji, N. Asgharipour, H. Chamanzari // Journal of Evidence Based Care. 2015. Vol. 5, Issue 3. P. 63—76.