ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 1 (90) Інноваційні напрямки медико-психологічної реабілітації дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності
Назва статтi Інноваційні напрямки медико-психологічної реабілітації дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності
Автори Козявкін Володимир Ілліч
Шестопалова Людмила Федорівна
Бородавко Оксана Олександрівна
Гордієвич Михайло Степанович
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 1 (90) Сторінки 19-22
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.47-053.2-009.2 Індекс ББК -
Анотацiя Метою роботи було — апробувати систему інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (СІНР) як інноваційну технологію реабілітації дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) і оцінити її ефективність. СІНР складається з двох підсистем, а саме — підсистеми інтенсивного корегування та стабілізації і потенціювання ефекту. В основу системи реабілітації покладено полімодальний підхід із застосуванням різнобічних методів впливу, які доповнюють один одного і спрямовані на глобальну мобілізацію компенсаторних механізмів організму з використанням пластичних можливостей як нервової системи, так і організму загалом. Оцінення ефективності СІНР показало, що в результаті її застосування у 93,9 % дітей зі СДУГ спостерігалася позитивна динаміка параметрів психічного онтоґенезу та розвитку рухової сфери різного ступеня вираженості, у 6,1 % пацієнтів істотного поліпшення не відзначено. У хворих в процесі реа біл ітації за СІНР відбувалась позитивна трансформація паттерну показників, які відображають параметри психічного онтоґенезу дитини, зокрема рівень їх комунікативного, інтелектуального та мовного розвитку. СІНР проф. В. І. Козявкіна є новітньою реабілітаційною технологією, що її  можна використовувати для ефективної реабілітації хворих на СДУГ, в ході якої відбувається нормалізація нейроонтоґенезу дитини.
Ключовi слова діти, синдром дефіциту уваги та гіперактивності, дизонтоґенез, інтелектуальний розвиток, психічні функції, реабілітація, система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Фесенко Е. В., Фесенко Ю. А.  Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей. СПб. : Наука и Техника, 2010. 384 с.
2. Заваденко Н. Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте. Москва, 2005. 256 с.
3. Sergeant J. The cognitive-energetic model: an empirical approach to attention-deficit hyperactivity disorder // Neurosci. Biobehav. Rev. 2000. № 24 (1). — P. 7—12.
4. Чутко Л. С., Сурушкина С. Ю. Клинич еск ая гетерогенность синдрома дефицита внимания // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2008. № 8. С. 123—131.
5. Barkley R. A., Benton C. ADHD in the Classroom. Strategies for Teachers. NY : Guilford, 1994. 343 p.
6. Smith A., Taylor E., Rogers J. W. Evidence for a pure time perception deficit in children with ADHD In Process Citation // J. Child Psychol. Psychiatry. 2002. № 43(4). P. 529—542
7. Kratochvil C. J., Heiligenstein J. H., Dittmann R. Atomoxetine and methylphenidate treatment in children with ADHD: a prospective, randomized, open-label trial // J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatry. 2002. Vol. 41, № 7. P. 776—784.
8. Стан психічного здоров'я дитячого населення України та організація психіатричної допомоги / [В. С. Підкоритов, Л. І. Дьяченк о, О. Є. Кутіков та ін.] // Журнал психиатрии и медицинской психологии. 2012. № 3 (30). С. 5—15.
9. Цветкова Л. С., Цветков А. В. Нейропси хо логи чес кое консультирование в практике психолога образования. Москва : Спорт и культура, 2012. 126 с.
10. Микадзе Ю. В. Нейропсихология детского возраста : учебное пособие. СПб. : Питер, 2014. 288 с.
11. Глозман Ж. М., Потанина А. Ю., Соболева А. Е. Нейроп сихол огич еск ая диагностика в дошкольном возрасте. 2-е издание. СПб. : Питер, 2008. 80 с.
12. Козявкін В. І. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації за методом Козявкіна. Львів; Трускавець : «Малти-М», 1999. 280 c.
13. Козявкін В. І., Шестопалова Л. Ф., Підкоритов В. С. Дитячі церебральні паралічі. Медико-психологічні проблеми. Львів : НВФ Українські технології, 1999. 144 c.
14. Niethard F. U. Kinderorthopädie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag 1998. P. 147—149.
15. Равен Дж. К., Стайл И., Равен М. Цветные прогрессивные матрицы: классическая форма. Москва : Когито-Центр, 2004. 72 с.
16. Романчук О. И. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей. Москва : Генезис, 2010. — 336 с.