ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 1 (90) Напрямки медико-психологічної профілактики постстресових психічних розладів у учасників локальних бойових дій
Назва статтi Напрямки медико-психологічної профілактики постстресових психічних розладів у учасників локальних бойових дій
Автори Друзь Олег Васильович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ТА ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 1 (90) Сторінки 45-48
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008 Індекс ББК -
Анотацiя В результаті проведення комплексного дослідження учасників локальних бойових дій (антитерористичної операції) в Україні встановлені патопластичні чинники (професійної військової діяльності, соціально-демографічні, особистісні) постстресових психічних розладів і асоційованих з ними психічних порушень та на цій основі обґрунтовано напрямки медико-психологічної профілактики цього контингенту.
Ключовi слова психічні та поведінкові розлади, локальні війни, психічна дезадаптація, військовослужбовці, психопрофілактика, корекція, психосоціальна реабілітація
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах (Методичні рекомендації) / [Волошин П. В., Марута Н. О., Шестопалова Л. Ф. та ін.] ; ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». Харків, 2014. 67 с.
2. Волошин П. В., Шестопалова Л. Ф., Подкорытов В. С. Медикопсихологические аспекты экстремальных событий и проблема посттравматических стрессовых расстройств // Международный медицинский журнал. 2000. № 3. С. 31—34.
3. Волошин В. М. Типология хронического посттравматического стрессового расстройства // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2004. Т. 104, № 1. С. 17—23.
4. Посттравматич еск ие стрессовые расс тр ойства в Украине: состояние проблемы / В. С. Б. В Михайлов, В. Г. Черкасов, М. В. Маркова та ін.] // Пробл. мед. науки та освіти. 2000. № 4. С. 68—71.
5. Румянцева Г. М., Степанов А. Л. Посттравматическое стрессовое расстройство при разных типах стрессового воздействия (особенности клиники и лечения) // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2006. Т. 106, № 12. С. 4—10.
6. Малкина-Пых И. Г. Псих ол огич еск ая помощь в кризисных ситуациях. Москва : Эксмо, 2005. 960 с.
7. Пуховский Н. Н.. Психопатологические последствия чрезвычайных ситуаций. Москва : Академи чес кий Проект, 2000. 286 с.
8. Розлади адаптації серед цивільного населення, що пережило бойові дії, через місяць після їхнього припинення / [І. В. Лінський, В. Н. Кузьмінов, Н. В. Позняковата ін.] // Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22, вип. 3(80). С. 5—12.
9. Абрамов О. В. Системно-структурний аналіз психічних розладів і особ ли вос ті військово-медичної експертизи у співробітників правоохоронних органів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.16 — Психіатрія : захист 26.01.2006 / О. В. Абрамов ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. Київ, 2005. С. 28—31.
10. Гриневич Є. Г. Дезадаптивні психічні порушення у учасників локальних бойових дій // Таврический журнал психиатрии. 2014. Т. 18, № 3(68). С. 5—9.
11. Гриневич Є. Г. Психотерапія, психопрофілактика та корекція постраждалих з психічними розладами внаслідок надзвичайних ситуацій : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.16 — Психіатрія / Є. Г. Гриневич ; Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. Київ, 2008. 44 с.
12. Полшкова С. Г. Психічні та психосоматичні розлади в осіб небезпечних видів професій (аутоагресивні механізми формування, діагностика, клініка, лікування) : дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.16 — Психіатрія / Полшкова Світлана Геннадіївна ; Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. Київ, 2013. 260 с.
13. Садковой В. П. Сравнительная характеристика симптомат ики стрессовых расс тр ойств у представителей пожарных и других профессий // Право і безпека. 2004. № 3. С. 212—215.
14. Іванцова Г. В. Пов'язані зі стресом невротичні розлади у війсь ково служ бов ців, які отримали механічну травму (клініка, принципи профілактики) : дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.16 — Психіатрія / Іванцова Галина Василівна ; НДІ проблем військової медицини Збройних Сил України. Київ, 2008. 154 арк.
15. Мазаева Н. А., Сиряченко Т. М., Суетина О. А. Возрастные особенности непсихотич еск их форм психогений, вызванных повседневными стрессами // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2004. Т. 104, № 6. С. 14—20.
16. Оказание псих ол огич еск ой и психиатрич еск ой помощи при чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / под. ред. А. М. Чакиева. Бишкек, 2013. 366 с.
17. Організація психіатричної допомоги на особливий період : метод. реком. / Г. В. Мясніков, О. В. Друзь, О. Г. Сироп'ятов, А. Р. Чайковський / за ред. В. Б. Андронатія ; Головний війсь ковомедичний клінічний центр «ГВКГ». Київ, 2014. 38 с.
18. Іванов Д. А. Психолого-психіатричні аспекти миротворчої діяльності. Психічні розлади у військ овос лужб овц ів: клініка, діагностика, лікування, психопрофілактика, реабілітація. Чернівці, 2007. 424 с.
19. Чабан О. С., Франкова И. А. Современные тенденции в диагностике и лечении посттравматич еск ого стрессового расс тр ойства // NeuroNews. 2015. № 2(66). С. 8—18.