ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 1 (90) Клініко-психопатологічні ознаки невротичних розладів з аддикціями в клінічній картині
Назва статтi Клініко-психопатологічні ознаки невротичних розладів з аддикціями в клінічній картині
Автори Денисенко Михайло Михайлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ТА ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 1 (90) Сторінки 41-45
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85-039-07-008.447 Індекс ББК -
Анотацiя В  статті викладено результати дослідження особливостей формування, перебігу та клініко-психопатологічних особливостей неврозів, що коморбідні з аддикціями. Проаналізовано початок, перебіг та тривалість невротичної хвороби, провідні психопатологічні чинники її формування та симптоматичні прояви. Встановлено, що неврози з аддикціями в клінічній картині характеризуються підгострим або затяжним початком зах ворювання; переважанням приступоподібного або безперервного перебігу; одночасним сполученням гострих та хронічних психотравмуючих чинників, наявністю емоційно-ізоляційних психотравмуючих чинників (особливо при неврастенії); високим рівнем виразності невротичної симптоматики, зокрема вегетативних порушень (що властиво для всіх форм неврозів), а також тривожних та обсесивно-фобічних проявів при тривожно-фобічних розладах; депресивних, істеричних, астенічних та обсесивно-фобічних — при дисоціативних.
Ключовi слова  невротичні розлади, аддикції, клініко-психопатологічні особливості
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошин П. В., Марута Н. А. Стратегия охраны психич еского здоровья населения Украины: современные возможности и препятствия // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 1 (82). С. 5—11.
2. Гуревич Г. Л. Коморбидные расстройства в наркологи ческой практике. Москва : «Медпрактика-М», 2007. 120 с.
3. Денисенко М. М. Адикції хворих на невротичні розлади // Журнал вісник проблем біології і медицини — 2016. Вип. 3, т. 1 (131). С. 91—96.
4. Зальмунин К. Ю., Менделевич В. Д. Химические и нехимические аддикции в аспекте сравнительной аддиктологии // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Спецвып. 2014. № 114 (5). С. 3—8.
5. Зільберблат Г. М. Реформування психіатричної служби крізь призму наркологічних проблем// Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 3 (84). С. 74—78.
6. Марута, Н. А. Проблема коморбидности в современной псих иатрии. Теоретич еск ий, клинич еск ий, терапевтич еск ий и организационные аспекты // Здоров'я України. 2013. 30.12.2013. С. 38—39.
7. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения : учебное пособие. СПб.: Речь, 2005. 445с.
8. Статистичний довідник / ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України», 2015 р.
9. Система AUDIT-подобных тестов для комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции [Электронный ресурс] / [Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. и др.] // Новости украинской психиатрии. Киев ; Харьков, 2009. Режим доступа : http://www.psychiatry.ua/ articles/paper313.htm.