ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 4(85)Вплив мелатоніна на непсихотичні психічні розлади у па- цієнтів в віддалениому періоді закритої черепно-мозкової травми
Назва статтi Вплив мелатоніна на непсихотичні психічні розлади у па- цієнтів в віддалениому періоді закритої черепно-мозкової травми
Автори Коршняк Олена Володимирівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 4(85) Сторінки 120-123
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89 -02:616.831-001.31-036 Індекс ББК -
Анотацiя Легка черепно-мозкова травма призводить до розвитку стійкої дисфункції неспецифічних систем мозку і тривалих посттравматичних порушень. У віддаленому періоді має місце неврологічна й психопатологічна симптоматика. Нейрохімічні дослідження підтверджують зв’язок психічних порушень з біохімічними, ендокринними та імунними процесами в мозку та в організмі в цілому. Зміни продукції мелатоніна чітко пов’язані зі змінами у віддаленому періоді черепно-мозкової травми. Підвищення рівня мелатоніна є проявом компенсаторної реакції і спроби нормалізації енергетичного обміну, функцій медіаторів та пригнічення автоімунних запальних процесів у певних структурах головного мозку, які відповідають за нейропсихологічні процеси.
Ключовi слова непсихотичні психічні розлади, черепно-мозкова травма, мелатонін, гормон, віддалені наслідки
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Арушанян Э. Б. Терапевтические возможности эпифизарного гормона мелатонина при черепно-мозговой травме // Э. Б. Арушанян / Журнал неврологии и психиатрии. — 2012. — № 11. — С. 73—77.
2. Непсихотические психические расстройства в неврологической клинике. Часть 1: конверсионные расстройства / [О. А. Балунов, Л. В. Лукина, В. А. Михайлов и др.] // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. — 2012. — № 4. — С. 77—80.
3. Григорова І. А. Клініко-нейропсихологічні особливості осіб молодого віку, що перенесли легку черепно-мозкову травму / І. А. Григорова, Н. С. Куфтеріна // Медична психологія. — 2012. — № 3. — С. 72—76.
4. Ковальзон В. М. Мелатонин в норме и патологии // В. М. Ковальзон, А. М. Вейн. — М., 2004. — С. 182—197.
5. Коршняк В. О. Кореляти змін структури сну та обміну катехоламінів у хворих з синдромом вегетативної дисфункції внаслідок черепно-мозкової травми / В. О. Коршняк, Л. Г. Попова, Б. А. На сібуллін // Медична реабілітація, курортологія та фізіо- терапія. — 2013. — № 3. — С. 10—14.
6. Коршняк В. О. Динаміка вегетативних показників у хворих з наслідками закритих черепно-мозкових травм до і після лікування транскраніальною електроаналгезією / В. О. Коршняк // Український медичний альманах. — 2009. — Т. 12. — № 1. — С. 93—96.
7. Лихтерман Л. Б. Сотрясение головного мозга: тактика лечения и исходы / Л. Б. Лихтерман, Н. Д. Кравчук, М. М. Филатова. — М., 2008. — 158 с.
8. Лихтерман Л. Б. Черепно-мозговая травма: диагностика и ле- чение / Л. Б. Лихтерман. — М.: ГЭОТАР-«Медиа». — 2014. — 487 с.
9. Маркин С. П. Современный взгляд на черепно-мозговую травму / С. П. Маркин // Материалы XV Международной конференции «Основные направления фармакотерапии в невро- логии». — Киев, 2013. — С. 298—303.
10. Марута Н. А. Особенности диагностики и терапии тревожных расстройств невротического и органического генеза / Н. А. Марута // Український вісник психоневрології. — 2013. — Т. 21, вип. 1 (74). — С. 75—82.
11. Марута Н. А. Роль и место центральных медиаторов и пептидных регуляторов в патогенезе эмоциональных нарушений у больных с неврозом / Н. А. Марута // Врачебное дело. — 1998. — № 7. — С. 82—85.
12. Мироненко Т. В. Клініко-діагностична характеристика та особливості лікування наслідків легкої черепно-мозкової травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.15 / Т. В. Мироненко ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2000. — 35 с.
13. Михайлов Б. В. Роль и место психотерапии в совре- менной системе оказания медицинской помощи населению / Б. В. Михайлов // Международный медицинский журнал. — 2001. — № 3. — С. 22—25.
14. Напрєєнко О. К. Особливості клініки та фармакотерапії депресій з урахуванням сучасних патопластичних факторів / О. К. Напрєєнко, В. О. Процик // Архів психіатрії. — 2014. — Т. 10 (36). — С. 9—10.
15. Насібуллін Б. А. Мелатонін і вегетативна регуляція цир- кадних процесів в життєдіяльності людини в нормі і при деяких патологічних процесах / Б. А. Насібуллін, В. О. Коршняк // Загальна патологія та патологічна фізіологія. — 2012. — Т. 7. — № 4 (до- даток А). — С. 17—23.
16. Сироп’ятов О. Г. Психічні розлади при черепно-мозковій травмі / О. Г. Сироп’ятов // В кн. : Психіатрія [за ред. проф. О. К. Напрєєнка]. — К. : Здоров’я. — 2001. — С. 242—257.
17. Тайцлин В. И. Закрытая черепно-мозговая травма и её последствия / В. И. Тайцлин // Международный медицинский журнал. — 2002. — № 1—2. — С. 58—63.
18. Структура психических расстройств у больных с очаговыми органическими поражениями головного мозга сосудистого и травматического генеза и нарушениями речи, выявленными на фоне нейрореабилитации, и принципы их психофармакотерапии / В. М. Шкловский, Д. И. Малин, Г. Н. Кобзев и др. // Социальная и клиническая психиатрия. — 2012. — Вып. 2. — Т. 22. — С. 21.