ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 2 (83)Порівняльна характеристика депресій при алкогольній залежності та цереброорганічних розладах
Назва статтi Порівняльна характеристика депресій при алкогольній залежності та цереброорганічних розладах
Автори Напрєєнко Наталія Юріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 2 (83) Сторінки 79-83
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.13-008.545-07-08 Індекс ББК -
Анотацiя На підставі аналізу даних літератури та результатів власних досліджень виявлено такі відмінності клініки депресивних розладів при алкогольній залежності порівняно з цереброорганічними депресіями: переважання емотивних, демонстративних і збудливих рис характеру, некритичне сприйняття власного емоційного стану, велика питома вага психогенно зумовлених депресій, що можна пояснити поглибленням в процесі алкоголізації преморбідних тенденцій особистості до гіпотимного реагування на різноманітні несприятливі чинники під впливом соматичних і соціальних ускладнень залежності, а також формуванням цереброорганічних наслідків алкоголізації. Клінічна картина таких афективних розладів характеризується відсутністю відображення в переживаннях пацієнтів актуальної психічної травми, малою виразністю почуття провини із прагненням звинувачувати у своїх проблемах оточуючих або пов'язувати їх виникнення лише із зовнішніми обставинами. Для депресій при алкогольній залежності характерні наявність психопатоподібних реакцій значної інтенсивності та тривалості, які за характером та силою проявів не відповідають наявній провокуючій ситуації, схильність до агравації свого стану, невідповідність між значною виразністю іпохондричних та астенічних проявів, з одного боку, та помірною вираженістю наявних соматичних та цереброорганічних порушень, з другого боку. Ці диференціальні клінічні відмінності, а також певні патопсихологічні і нейрофізіологічні особливості дозволяють оптимізовувати терапевтичну тактику, програми медико-соціальної реабілітації та психопрофілактики зазначених вище депресій шляхом ди- ференційованої корекції біологічних, клініко-психопатологічних та міжособистісних аспектів даної недуги із врахуванням механізмів її розвитку.
Ключовi слова депресії, алкогольна залежність, органічне ураження головного мозку, диференціальна діагности- ка, перспективи оптимізації допомоги
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Сайков Д. В. Алкогольная депрессия / Д. В. Сайков, И. К. Со- син. — Харьков : Коллегиум, 2004. — 335 с.
2. Депрессивные состояния в клинике алкоголизма / [С. В. Ти- тиев ский, Е. В. Медведева, А. П. Закревский, Е. Г. За кревская] // Архів психіатрії. — 2004. — Т. 10. — № 4. — С. 94—98.
3. Крылов Е. Н. Депрессивные расстройства в клинике алко- голизма : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук : спец. 14.01.16 / Е. Н. Крылов. — М., 2004. — 35 с.
4. Сквира И. М. Клинико-терапевтические и прогностические аспекты незавершенных рецидивов у больных алкогольной зависимостью / И. М. Сквира // Психічне здоров'я. — 2012. — № 2 (в одній обкл. 1/2). — С. 30—33.
5. Antidepressants for major depressive disorder and dysthymic disorder in patients with comorbid alcohol use disorders: a metaanalysis of placebo-controlled randomized trials / [Iovieno N., Tedeschini E., Bentley K. H. et al.] // J Clin Psychiatry. — 2011. — Vol. 72(8). — P. 1144—51.
6. An effectiveness trial of group cognitive behavioral therapy for patients with persistent depressive symptoms in substance abuse treatment / [Watkins K. E., Hunter S. B., Hepner K. A. et al.] // Arch Gen Psychiatry. — 2011. — Vol. 68(6). — P. 577—84.
7. Галущак О. В. Структура та характеристика тривожно- депресивних розладів у хворих на алкогольну залежність та принципи їх терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 / О. В. Галущак. — Х., 2009. — 18 с.
8. Клинико-психологическая характеристика больных с осложненными алкогольной зависимостью расстройствами личности / [О. Ф. Ерышев, Т. Ю. Тульская, К. В. Рыбакова, С. П. Ерошин] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2011. — Т. 111, прил. к № 11 «Алкоголизм». — С. 14—19.
9. Немкова Т. И. Некоторые особенности клинических проявлений алкогольной зависимости, сочетающейся с рекуррентным депрессивным расстройством (клинический случай) / Т. И. Немкова, А. Г. Гофман // Независимый психиатрический журнал. — 2013. — № 1. — С. 71—74. 10. Baseline functioning among individuals with posttraumatic stress disorder and alcohol dependence / [M. L. Drapkin, D. Yusko, C. Yasinski et al.] // J Subst Abuse Treat. — 2011. — Vol. 41(2). — P. 186—92.
11. Conner K. R. Initial depression and subsequent drinking during alcoholism treatment / Conner K. R., Sorensen S., Leonard K. E. // J Stud Alcohol Drugs. — 2005. — Vol. 66(3). — P. 401—6.
12. Depressive symptoms and subsequent alcohol use and problems: a prospective study of medical inpatients with unhealthy alcohol use / [Palfai T. P, Cheng D. M, Samet J. H. et al.] // Ibid. — 2007. — Vol. 68(5). — P. 673—80.
13. Нециркулярні депресії (монографія) / за ред. О. К. Напрєєнка. — К.: Софія-А, 2013. — 624 с. 14. Наркологія. Психічні та поведінкові розлади внаслідок зловживання психоактивними речовинами : монографія / [О. К. Напрєєнко, Л. В. Животовська, Л. В. Рахман, Н. Ю. Петрина]. — К.: Здоров'я, 2011. — 208 с.
15. Табачніков С. І. Удосконалення лікувально-реабілітаційного супроводу хворих на алкогольну залежність в умовах її сучасного патоморфозу : метод. реком. / Табачніков С. І., Гапонов К. Д., Маркова М. В. — К., 2013. — 24 с.