ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 2 (83)Модель психопатогенетического взаимодействия между коморбидными расстройствами и мишени психотерапевтической интервенции у контингента пациентов, страдающих психогенной гиперфагией
Назва статтi Модель психопатогенетического взаимодействия между коморбидными расстройствами и мишени психотерапевтической интервенции у контингента пациентов, страдающих психогенной гиперфагией
Автори Гетманчук Євген Іванович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 2 (83) Сторінки 50-52
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.12-008.47-06:615.851 Індекс ББК -
Анотацiя На підставі клініко-психопатологічного та психодіагностичного обстеження 100 пацієнтів, що страждають на психогенну гіперфагію (F50.4) у поєднанні з ожирінням, обумовленим надмірним надходженням енергетичних ресурсів (E66.0), була сформована модель психопатогенетичної взаємодії між коморбідними розладами в рамках континууму «психогенія → реакція → психогенна гіперфагія → підвищення маси тіла → метаболічні розлади → соматичне захворювання → патологічний стан», описано основні механізми потенціювання психогенної індукції у психопатоґенезі психогенної гіперфагії, виявлено мішені психотерапевтичної інтервенції, сформульовані вимоги до системи її психотерапевтичної корекції.
Ключовi слова гіперфагія, аліментарне ожиріння, тривога, депресія, психотерапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александров А. А. Современная психотерапия / А. А. Алек- сандров. — СПб. : Питер, 2004. — 400 с.
2. Гинзбург М. М. Ожирение как болезнь образа жизни. Совре менные аспекты профилактики и лечения / М. М. Гинзбург, Г. С. Козупица, Г. П. Котельников. — Самара : Изд-во Самарского госмедуниверситета, 1997. — 48 с.
3. Гинзбург М. М. Ожирение. Влияние на развитие метаболического синдрома. Профилактика и лечение / М. М. Гинзбург — М. : Медпрактика, 2002. — 182 с.
4. Калиниченко С. Особенности диаг ностики и лечения метаболического синдрома у мужчин / С. Калиниченко // Врач. — 2004. — № 9. — С. 28—30.
5. Короленко Ц. П. Психосоциальная аддиктология / Ц. П. Коро- ленко, Н. В. Дмитриева. — Новосибирск : Олсиб, 2001. — 251 с.
6. Марков А. А. Пограничные нервно-психические расстройства при избыточном весе и ожирении : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук / А. А. Марков. — Томск, 2006. — 23 с.
7. Савчикова Ю. Л. Психологические особенности женщин с проблемой веса : дис. на соискание уч. степени канд. псх. наук / Ю. Л. Савчикова. — СПб., 2005. — 22 с.