ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Результати дослідження мотивів вживання алкоголю у кадрових військовослужбовців з ознаками розладу адаптації, яких звільнено з лав Збройних Сил в процесі реформування армії
Назва статтi Результати дослідження мотивів вживання алкоголю у кадрових військовослужбовців з ознаками розладу адаптації, яких звільнено з лав Збройних Сил в процесі реформування армії
Автори Сукачова Ольга Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 104-108
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 613.816:616-003.96:355/359-05 Індекс ББК -
Анотацiя У статті розглядається проблема, яка на даний час є дуже актуальною, тому що існує мало робіт, присвячених вивченню адиктивної активності при адаптаційних розладах у колишніх кадрових військовослужбовців, звільнених з лав Збройних Сил. На ґрунті порівняльного вивчення характеристик мотиваційних особливостей вживання алкоголю в контингентах колишніх військовослужбовців з ознаками адаптаційних розладів і без таких, диференційованих за рівнем небезпеки вживання алкоголю (за результатами застосування AUDIT-тесту), вперше отримані дані про структуру мотивів споживання і рівні мотиваційної напруженості споживання. Встановлено, що у колишніх військовослужбовців, які виявили після звільнення зі Збройних Сил ознаки адап- таційних розладів (АР) і мають досвід вживання алкоголю, на донозологичному етапі АР, співвідносному з проходженням служби в армії, структура мотивів споживання алкоголю (МПА) характеризувалася як винятково непатологічна. На момент звернення за медичною допомогою структура МПА зазнала трансформацію за рахунок зміни ієрархії мотивів шляхом включення в структуру МПА патологічних мотивів самоушкодження. При цьому у значної частини колишніх військово службовців з адаптаційними розладами (44,44 %) є небезпечний паттерн вживання алкоголю, який характеризується вираженою мотиваційної напруженістю. Отримані в результаті дослідження дані є важливими як для пізнання процесу формування адиктивного паттерну в структурі адаптаційного розладу, так і для пізнання шляхів формування коморбідної патології.
Ключовi слова розлади адаптації, військовослужбовці, алкоголь, мотиви вживання алкоголю
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Образцов И. В. Социальные проблемы бывших кадровых военнослужащих [Электронный ресурс] / И. В. Образцов, С. С. Соловьев // Социология культуры. — 1998. — № 4. — Доступ к документу : http://ecsocman.hse.ru/data/943/712/1217/008. OBRAZTSOV.pdf (Дата обращения: 18.11.2014).
2. Социально-психологическая адаптация кадровых военнослужащих, увольняемых в запас или отставку: теория и прак тика [Текст] / под ред. Н. Г. Осуховой, И. Г. Лотовой. — М.: Логос, 1999. — С. 5.
3. Дмитриев, И. В. Социально-психологическая адаптация офицеров, уволенных в запас, к условиям гражданской среды [Текст] : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. псх. наук / И. В. Дмитриев; Моск. гос. социальный ун-т. — М., 1999. — 25 с.
4. Мелконян, М. Г. Социальная адаптация военнослужащих, увольняемых в запас в процессе реформирования армии [Текст]: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. соц. наук; Бурятский гос. ун-т. — Улан-Удэ, 2001. — 23 с.
5. Белова, А. Ю. Психологическое сопровождение социальной адаптации военнослужащих, уволенных в запас, и членов их семей [Текст]: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. псх. наук; Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Тверь, 2004. — 23 с.
6. Лепешкин, Н. Я. Социальное самочувствие населения на современном этапе трансформации российского общества (региональный аспект) [Текст] : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. социол. наук: 22.00.04; Хабар. гос. техн. ун-т. — Хабаровск, 2004. — 22 с.
7. Смирнов А. И. Взаимодействие общества и армии как социального института в современной России [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра соц. наук; Институт социологии РАН. — М., 2010. — Доступ к документу : http://www.isras. ru/ URL: http://www.civisbook.ru/fi les/File/Avtoreferat_SmirnovAI.pdf
8. Розлади адаптації: діагностика, клініка, лікування [Текст] : методичні рекомендації / П. В. Волошин, Н. О. Марута, Л. Ф. Шесто- па ло ва [та ін.]. — Х.: ДУ «ІНРН АМН України», 2009. — 32 с.
9. Завьялов, В. Ю. Психологические аспекты формирования алкогольной зависимости [Текст] / В. Ю. Завьялов. — Новоси- бирск : Наука, 1998. — 196 с.
10. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса инди- вида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов [Текст] / И. В. Линский, А. И. Минко, А. Ф. Артемчук [и др.] // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2009. — № 2 (16). — С. 56—70.
11. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): Who collaborative project on early detection of persons with harmful alcohol consumption [Text] / J. B. Saunders, O. G. Aasland, T. F. Babor [et al.] // Addiction. — 1993. — Vol. II. — № 88. — P. 791—804.
12. Алексеев, Б. Е. Полоролевое поведение и его акцентуации [Текст] / Б. Е. Алексеев. — СПб.: Речь, 2006. — 144 с.