ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Оптимізація терапії хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
Назва статтi Оптимізація терапії хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
Автори Міщенко Тамара Сергіївна
Міщенко Владислав Миколайович
Лапшина Ірина Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 37-38
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.322:615.217.34 Індекс ББК -
Анотацiя Цереброваскулярні захворювання становлять серйозну проблему сучасної медицини. Високий рівень інвалідизації та смертності при цих захворюваннях змушують приділяти багато уваги їх лікуванню, яке має бути етіотропним та патогенетично обґрунтованим. Препарат Білобіл Інтенс має широкий спектр дій (ноотропну, вазоактивну, антиоксидантну та ін.). Проведено дослідження ефективності та безпеки застосування препарату Білобіл Інтенс у пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією ІІ—ІІІ стадії гіпертонічного та/або атеросклеротичного ґенезу (30 пацієнтів). Тримісячний курс лікування (по 120 мг препарату Білобіл Інтенс двічі на добу) дозволив покращити як суб'єктивні, так й об'єктивні прояви хвороби, підвищити якість життя та зменшити прояви астенії у пацієнтів. Результати ультразвукової доплерографії показали покращання мозкового кровообігу. При цьому тримісячний курс лікування добре переносився хворими. Препарат Білобіл Інтенс показав високу безпеку при застосуванні у пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією.
Ключовi слова Білобіл Інтенс, клінічне дослідження, дисциркуляторна енцефалопатія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Арушанян Э. Б. Ноотропные свойства препаратов гинкго билоба / Э. Б. Арушанян, Э. В. Бейер // Эксп. клин. фармакол. — 2008. — № 4. — С. 57—63.
2. Бугрова С. Г. Проблемы диаг ностики и лечения сосудистых когнитивных нарушений / С. Г. Бугрова // Международный нев- рологический журнал. — 2009. — № 2(24). — С. 81—84.
3. Бурчинский С. Г. Новые возможности ноотропной и вазо- тропной фармакотерапии в стратегии лечения церебровас- кулярной патологии / С. Г. Бурчинский // Международный нев- рологический журнал. — 2011. — № 2(40). — С. 13—16.
4. Грибачева И. А. Влияние препарата Билобил Форте на уме- ренные когнитивные нарушения у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией 1—2-й стадии: клинико-нейропсихологическое исследование / Грибачева И. А., Коберская Н. Н., Мхитарян Э. А. // Новости медицины и фармации. — 2008. — № 243. — С. 9—12.
5. Марута Н. А. Применение Билобила Форте в лечении пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией / Н. А. Марута, И. А. Явдак // Международный неврологический журнал. — 2009. — № 4(26). — С. 88—98.
6. Мищенко Т. С. Достижения в области сосудистых заболе- ваний головного мозга за последние 2 года / Т. С. Мищенко // Здоров’я України. — 2010. — № 5. — С. 12—13.
7. Мищенко Т. С. Современная диаг ностика и лечение не- врологических заболеваний / Т. С. Мищенко // Справочник врача. — Киев, 2010. — 470 с.
8. Мищенко Т. С. Современные подходы к лечению больных дисциркуляторной энцефалопатией / Т. С. Мищенко // Здоров’я України. Тематический номер «Неврология и психиатрия». — 2007. — С. 8—10.
9. Мищенко Т. С. Эпидемиология цереброваскулярных за- болеваний в Украине / Т. С. Мищенко // Практична ангіоневро- логія. — 2009. — № 1/1. — С. 5.
10. Ощепкова Е. В. Гипертоническая энцефалопатия: тера- певтическая или неврологическая проблема? / Е. В. Ощепкова // Практична ангіоневрологія. — 2009. — № 5. — С. 9.
11. Шахпаронова Н. В. Место препарата Билобил в ком- плексной терапии сосудистых заболеваний головного мозга / Н. В. Шахпаронова, А. С. Кадыков // Ліки України. — 2010. — № 9 (145). — С. 54—56.
12. Яхно Н. Н. Когнитивные расстройства в неврологической клинике / Н. Н. Яхно // Неврол. журнал. — 2006. — № 11. — С. 4—13.
13. Kazmierczak H. Clinical trial with Bilobil in treatment of vestibular disorders / H. Kazmierczak, K. Pawlak-Osinska // Krka. Data on File, 2003.
14. Napryeyenko O. Ginkgo biloba Special Extract in Dementia with Neuropsychiatric Features / O. Napryeyenko, I. Borzenko // Arzneimittel-Forschung. — 2007. — № 57. — P. 4—11.