ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Непсихотичні порушення психічної сфери у хворих з гострими соматичними захворюваннями
Назва статтi Непсихотичні порушення психічної сфери у хворих з гострими соматичними захворюваннями
Автори Федак Богдан Степанович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 116-119
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.08-039 Індекс ББК -
Анотацiя ихічної сфери у хворих з гострими станами соматичного профілю на підставі клініко-психопатологічного та психодіагностичного дослідження. Виявлено наявність порушень психіч- ної сфери різного ступеня вираженості: нозогенні реакції психічної дезадаптації (68,57 ± 2,62 %), нозогенні невротичні реакції (16,51 ± 2,09 %), соматогенно обумовлений астенічний симптомо комплекс (14,92 ± 2,01 %). Розроблено концепцію патогенетично обґрунтованої системи медико-психологічної корекції хворих з гострими станами соматичного профілю.
Ключовi слова гострі стани соматичного профілю, порушення психічної сфери, невротичні стани
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Зв'язок комплаєнсу при лікуванні артеріальної гіпертензії з психологічними чинниками особистості / [К. М. Амосова, Л. Є. Трачук, Н. В. Береза, Ю. В. Руденко] // Серце і судини. — 2012. — № 1(37). — С. 85—92.
2. Гиндикин В. Я. Соматогенные и соматоформные психические расстройства : справочник / В. Я. Гиндикин. — Киев : Здоровье, 1997. — 104 с.
3. Артериальная гипертензия в фокусе психокардиологии. // [И. В. Дроздова, Л. Г. Степанова, Н. А. Яковенко, М. Н. Емец] // Медична психологія. — 2014. — Т. 9. — № 1 (33). — С. 41—48.
4. Клиническая психология : учебник / под ред. Карва сар- ско го Б. Д. — СПб.: Питер, 2010. — 864 с.
5. Маркова М. В. Медико-психологічні аспекти розвитку та перебігу хвороб системи кровообігу / М. В. Маркова, В. В. Бабич // Новости медицины и фармации. Неврология и психиатрия : спец. вып. — 2008. — № 243. — С. 71—74.
6. Михайлов Б. В. Психотерапия в общесоматической медицине : клин. руководство / Б. В. Михайлов, А. И. Сердюк, В. А. Федосеева. — Харьков : Прапор, 2002. — 108 с.
7. Состояние психического здоровья населения и тенден- ции развития психиатрической помощи на постсоветском пространстве / [Морозов П. В., Незнанов Н. Г., Лиманкин О. В. и др.] // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22, вип. 1(78). — С. 11—17.
8. Напрєєнко О. К. Психіатрична наука в Україні у 2013 році та напрямки її вдосконалення (за даними Проблемної комісії «Психіатрія» МОЗ і НАМН України) / О. К. Напрєєнко // Там само. — С. 18—22.
9. Депрессивные расстройства в общемедицинской прак- тике по данным исследования КОМПАС: взгляд кардиолога / [Оганов Р. Г., Погосова Г. В., Шальнова С. А. и др.] // Кардиология. — 2005. — № 8. — С. 38—44.
10. Смулевич А. Б. Психокардиология / А. Б. Смулевич, А. Л. Сыркин. — М.: МИА, 2005. — 778 с.
11. Федак М. Б. Порушення емоційної сфери хворих на ішемічну хворобу серця та їх медико-психологічна реабілітація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 19.00.04. «Медична психологія» / М. Б. Федак. — Х., 2012. — 14 с.
12. Хаустова О. О. Психокорекційна програма для оптимі- зації комплаєнсу при проведенні антигіпертензивної терапії / О. О. Хаустова, Л. Є. Трачук, С. Г. Сахно // Ліки України плюс. — 2012. — № 3—4(11—12). — С. 17.
13. Шестопалова Л. Ф. Довіра до лікаря як чинник формування комплаєнсу у хворих на невротичні та психічні розла- ди // Шестопалова Л. Ф., Кожевникова В. А., Бородавко О. О. // Медицинская психология. — Т. 8. — № 4 (32). — С. 3—7.
14. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group Depressive symptoms and risk of coronary heart disease and mortality in elderly Americans / [A. A. Ariyo, M. Haan, C. M. Tangen et al.] // Circulation. — 2000. — № 102. — Р. 1773—1779.
15. Lett H. Depression and Cardiac Function in Patients With Stable Coronary Heart Disease: Findings From the Heart and Soul Study / H. Lett, S. Ali, M. Whooley // Psyhosom. Med. — 2008. — Vol. 70. — P. 444—449.