ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Адренергічна активність мембран еритроцитів хворих з дисциркуляторною енцефалопатією у динаміці комплексної терапії з використанням КВЧ-аутогемотерапії
Назва статтi Адренергічна активність мембран еритроцитів хворих з дисциркуляторною енцефалопатією у динаміці комплексної терапії з використанням КВЧ-аутогемотерапії
Автори Носатов Андрій Васильович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 49-53
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-02:[615.36+615.849.11] Індекс ББК -
Анотацiя Мета досліджень — вивчення стану адренергічної активності мембран еритроцитів хворих з дисциркуляторними енцефалопатіями (ДЕ) в динаміці комплексної терапії із застосуванням КВЧ-аутогемотерапії для оцінки її ефективності. У процесі лікування ефективність методу оцінювали двома методами — методом КВЧ-діелектрометрії і методом вимірювання осмотичної резистентності мембран еритроцитів під впливом β-адреноблокаторів. Вимірювання проводили з використанням еритроцитів умовно здорових донорів 28—35 років обох статей (n = 10), а також пацієнтів з ДЕ I ст. (n = 58), і II ст. (n = 66) обох статей віком від 45 до 71 роки. Встановлено, що показники адренореактивності β-АРМ умовно здорових донорів були в ме жах норми. Для пацієнтів з ДЕ показник β-АРМ перевищує нормальний в 2—3 рази і відповідає низькому ступеню адрено- реактивності, тобто вказує на знижену здатність адренорецепторів зв'язувати блокатор (при p < 0,05). В результаті досліджень виявлено, що динаміка електрофізичних характе- ристик крові залежить від фізіологічного стану пацієнта. У пацієнтів з різним ступенем ДЕ встановлено, що достовірні зміни коефіцієнта діелектричної проникності еритроцитів при впливі на них адренергічних засобів спостерігаються переважно в контрольній групі, і незначні в еритроцитах пацієнтів із ДЕ, що свідчить про знижену адренореактивність їх мембранно-рецепторного комплексу. Застосування КВЧ-аутогемотерапії в комплексному лікуванні хворих із ДЕ дозволяє ефективно покращувати стан адренергічної активності мембран еритроцитів, що підтверджується збільшенням абсолютного значення коефіцієнта діелектричної проникності і свідчить про зміну рівня гідратації еритроцитів.
Ключовi слова дисциркуляторна енцефалопатія, лікування, адренергічна активність мембран еритроцитів
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Роль КВЧ излучения в повышении биологической активности крови / О. И. Белоус, Б. Г. Емец, В. А. Малахов и др. // Радиофизика и электроника. — 2008. — Т. 13, № 3. — С. 556—561.
2. Габуда С. П. Связанная вода: факты и гипотезы / С. П. Габуда. — Новосибирск, 1982. — 159 с. 3. Емец Б. Г. О механизме влияния излучения газоразрядной ртутной ультрафиолетовой лампы на толщину примембранного водного слоя эритроцитов человека / Б. Г. Емец, Е. Б. Алмазова // Биофизический вестник. — 2008. — Т. 2, вып. 21. — С. 88—94.
4. Стан неврологічної служби України в 2009 р. : статистично-аналітичний довідник / [Жданова М. П., Зінченко О. М., Голуб чи ков М. В., Міщенко Т. С.]. — Х., 2010. — С. 32.
5. Зозуля І. С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / І. С. Зозуля, А. І. Зозуля // Український медичний часопис. — 2011. — № 5. — С. 38—41.
6. Красов П. С. Волноводная диэлектрометрия биологи- ческих объектов в области частотной дисперсии свободной воды : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.01 «Физика приборов, элементов и систем» / Красов Павел Сергеевич; Харьк. национ. ун-т радиоэлектроники. — Харьков, 2011. — 20 с.
7. Коробова А. А. Динамика когнитивных и эмоциональных нарушений при лечении начальной дисциркуляторной энцефа- лопатии на фоне артериальной гипертензии бетаблокаторами в зависимости от адренореактивности / А. А. Коробова // Таврический медико-биологический вестник. — 2009. — Т. 13, № 1 (46). — С. 107—112.
8. Стрюк Р. И. Адренореактивность и сердечно-сосудистая система / Р. И. Стрюк, И. Г. Длусская. — М.: Медицина, 2003. — 160 с.
9. Пристрій для опромінювання біологічних рідин елек- тромагнітними хвилями міліметрового діапазону : патент на винахід № 90704 Україна, клас патенту Н0Р7/00, А61К41/00 / Білоус О. І., Малахов В. А., Носатов А. В., Сіренко С. П., Фісун А. І.; власник — Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Національної академії України. — № а2007 10113; заяв. 10.09.2007; публ. 10.03.2009, Бюл. № 5.
10. Пенионжкевич Д. Ю. Новый метод восстановительного лечения больных с нарушениями церебрального метаболизма электрофорезом с мексидолом / Д. Ю. Пенионжкевич // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. — 2006. — C. 62—70.
11. Применение миллиметрового диапазона радиоволн в медицине / [Т. Ю. Щеголева, В. Г. Колесников, Е. В. Васильева и др.]. — Харьков : ХИМБ. — 1999. — 233 с.
12. Arkhypova K.A. Monitoring the functional properties of human red blood cells by means of waveguide microwave single-frequency dielectrometry method / K. A. Arkhypova // Telecommunications and Radio Engineering. — 2011. — Vol. 70, 6. — P. 547—552.
13. EHF-Autohemotherapy / [O. I. Belous, А. I. Fisun, V. А. Маlakhov, A. V. Nosatov] // Ibid. — 2008. — Vol. 67, No 10. — P. 867—874.
14. Krasov P. S. Instrument for measuring the complex permittivity of biological objects / P. S. Krasov, K. A. Arkhipova // Ibid. — 2009. — Vol. 68, 8. — P. 727—733. 16. Watterson J. G. A role for water in cell structure/ J. G. Watterson // Biochem. J. — 1987. — Vol. 248. — P. 615—617.