ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 4 (69)Ефективність комбінації реамберину та циклоферону в ліку- ванні хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків
Назва статтi Ефективність комбінації реамберину та циклоферону в ліку- ванні хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків
Автори Марута Наталія Олександрівна
Рачкаускас Геннадій Стасисович
Фролов В. М.
Височин Євген Вікторович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 4 (69) Сторінки 80-85
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4-092:612.012.1.015 Індекс ББК -
Анотацiя Встановлено, що у хворих на параноїдну шизофренію (ПШ) з терапевтичною резистентністю (ТР) до нейролептиків відзначається істотне зниження рівня АТФ, на тлі підвищення концентрації АДФ і АМФ, а також порушення з боку показни- ків макрофагальної фагоцитуючої системи (МФС), що свідчить про наявність синдрому гипоенергетизму та незавершеність фагоцитарної реакції з пригнобленням функціонального стану МФС в цілому. Включення до комплексу лікування хворих на ПШ з ТР до нейролептиків комбінації сучасного детоксикуючого препарату реамберин і имуноактивного засобу циклоферон сприяє прискоренню досягнення якісної ремісії захворювання, а також нормалізації вивчених біохімічних та імунологічних показників.
Ключовi слова параноїдна шизофренія, аденілова система, макрофагальна фагоцитуюча система, реамберин, циклоферон, лікування.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Вплив комбінації реамберина та циклоферона на рівень циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю / [Г. С. Рач- каускас, В. М. Фролов, М. О. Пересадін, Л. Л. Погребняк] // Український медичний альманах. — 2010. — Т. 13, № 5. — С. 162—166.
2. Захарова, Н. Б. Тонкослойная хроматография нуклеотидов эритроцитов на пластинках Силуфол / Н. Б. Захарова, В. И. Рубин // Лабораторное дело. — 1980. — № 12. — С. 735—738.
3. Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / за ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напреєнка, В. В. Домбровської // Новини української психіатрії. — Харків, 2003. — Режим доступу : http:// www. psychiatry.ua/books/criteria/paper14.htm.
4. Кутько, И. И. Нарушение интерферонового статуса у боль- ных параноидной шизофренией и его коррекция циклофероном / И. И. Кутько, В. М. Фролов, Г. С. Рачкаускас // Таврический журнал психиатрии. — 2004. — Т. 8., № 4. — С. 31—33.
5. Кутько, І. І. Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хво- рих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю / І. І. Кутько, В. М. Фролов, Г. С. Рачкаускас // Український медичний альманах. — 2004. — Т. 8, № 6. — С. 73—78.
6. Кутько, И. И. Оценка эффективности нового препарата реамберина в коррекции метаболических расстройств при лечении больных параноидной шизофренией / И. И. Кутько, В. М. Фролов, Г. С. Рачкаускас // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2005. — № 2 (8). — С. 59—64.
7. Кутько, И. И. Терапевтическая резистентность при шизоф ре нии: иммунные и метаболические механизмы её формирования и пути преодоления / И. И. Кутько, В. М. Фролов, Г. С. Рачкаускас // Український медичний альманах. — 2006. — Т. 9, № 5. — С.162—167.
8. Кутько, И. И. Метаболические нарушения у больных шизо- френией и рациональные подходы к их коррекции / И. И. Кутько, В. М. Фролов, Г. С. Рачкаускас // Там само. — 2007. — Т. 10, № 5. — С.223—230.
9. Марута, Н. А. Особенности манифеста различных форм шизофрении (диагностика и принципы терапии) / Н. А. Марута, А. Н. Бачериков // Международный медицинский журнал. — 2002. — № 1—2. — С. 46—52.
10. Определение содержания адениловых нуклеотидов в крови методом тонкослойной хроматографии: методическое пособие для врачей-лаборантов / Н. Б. Захарова, В. И. Рубин, Н. И. Целик [2-е изд., перераб. и доп.] — Саратов, 2003. — 38 с.
11. Оценка эффективности реамберина в коррекции ме- таболических расстройств при лечении больных параноидной шизофренией / [Н. А. Марута, Г. С. Рачкаускас, В. М. Фролов и др.] // Український медичний альманах. — 2011. — Т. 14, № 3. — С. 114—118.
12. Полищук, И. А. Биохимические синдромы в психиатрии / И. А. Полищук. — Киев: Здоровья, 1967. — 136 с.
13. Реамберин: інструкція для клінічного застосування препа- рату / затверджена Наказом МОЗ України № 65 від 09.02.2004 р.
14. Реамберин в клинической психиатрии и наркологии: мето- дические рекомендации / [И. И. Кутько, В. М. Фролов, Г. С. Рачкаускас, К. А. Шаповалов]. — Харьков, 2006. — 22 с.
15. Рубин, В. И. Обмен адениловых нуклеотидов и методы его исследования / В. И. Рубин, Н. Б. Захарова, Н. И. Целик. — Саратов: изд-во СГМУ, 1992. — 132 с.
16. Терёшина, И. Ф. Оценка эффективности реамберина в про филактике развития рецидивов параноидной шизофрении / И. Ф. Терёшина, Г. С. Рачкаускас // Український медичний альма- нах. — 2005. — Т. 8, № 5. — С. 141—144.
17. Фролов, В. М. Определение фагоцитарной активности моноцитов периферической крови у больных / В. М. Фролов, Н. А. Пересадин // Лаборат. дело. — 1990. — № 9. — С. 27—29.
18. Фролов, В. М. Синдром гіпоенергетизму у хворих на параноїдну шизофренію із терапевтичною резистентністю і ра- ціональні підходи до його корекції / В. М. Фролов, І. І. Кутько, Г. С. Рачкаускас // Український медичний альманах. — 2007. — Т. 10, № 3. — С. 161—164. 19. Циклоферон: інструкція для клінічного застосування препа- рату / затверджена Наказом МОЗ України № 22 від 22.01.2008 р.
20. Циклоферон: фармакологическое действие и перспективы его применения в психиатрии и наркологии: метод. рекомендации / [И. И. Кутько, В. М. Фролов, Г. С. Рачкаускас и др.] — Харьков, 1988. — 36 с.
21. Юнкеров, В. И. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований / В. И. Юнкеров, С. Г. Григорьев. — [2-е изд., доп.]. — СПб.: ВМедА, 2005. — 292 с.
22. Beneke, M. Clinical Global Impressions (ECDEU): some critical comments / M. Beneke // Pharmacopsychiatry. — 1992. — № 25. — P. 171—176.
23. Guy, W. ECDEU Assessment Manual for Psychopharmacology / W. Guy. — Rockville: U. S. Department of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, Alcohol, Drug Abuse, and Mental Health Administration, NIMH Psychopharmacology Research Branch, Division of Extramural Research Programs, 1976. — P. 218—222.
24. Kay, S. R. The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia / S. R. Kay, A. Fiszbein, L. A. Opler // Schizophrenia Bulletin. — 1987. — Vol. 13. — P. 261—276.
25. The ICD-10 classification of Mental and Behavioural Disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. — WHO: World Health Organization, Geneva, 1992.