ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 4 (65)Прояви резистентності і залежності до терапії, можливості корекції сприяючих феноменів при хворобі Паркінсона
Назва статтi Прояви резистентності і залежності до терапії, можливості корекції сприяючих феноменів при хворобі Паркінсона
Автори Богданова Ірина Вячеславівна
Волошина Наталія Петрівна
Левченко Ірина Леонідівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 4 (65) Сторінки 5-9
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.858-008.6-036.17-08 Індекс ББК -
Анотацiя Враховуючи складнощі початку захворювання, ефективної підтримки леводопатерапії, а також профілактики леводопа- залежних ускладнень, в процесі багаторічного клінічного спо- стереження співробітниками ІНПН АМН України було зверне- но увагу на такі поняття як «резистентність» та «залежність» і визначена їх належність до противопаркінсонічної терапії. Нераціональний прийом препаратів хворими на пізніх стадіях хвороби Паркінсона обумовлений, зокрема, великим впливом на якість життя немоторних проявів, зокрема больових проя вів та пароксизмальних феноменів. Останні мають відповідні ЕЕГ-корреляти. Особливостями биоелектрогенезу у хворих на пізніх стадіях хвороби Паркінсона є наявність різних варіантів пароксизмальної активності на фоні істотних загальномозкових змін біопотенціалів, що відображає органічні порушення біоелектрогенезу, зниження функціональних можливостей центральної нервової системи у даного контингенту хворих, недостатність неспецифічних активуючих систем стовбура головного мозку. Обґрунтовано включення ентропа в схеми корекції немоторних проявів хвороби Паркінсона.
Ключовi слова хвороба Паркінсона, немоторні прояви, резистентність і залежність до терапії, електроенцефалографія, ентроп.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Страчунская, Е. А. Фармакоэпидемиология и фармакоэко- номика Паркинсонизма / Е. Я. Страчунская // Неврологический журнал. — М., 2002. — Т. 7. — № 2. — С. 46—52.
2. Чикина, Е. С. Фармакоэкономические исследования болезни Паркинсона / Е. С. Чикина, Ю. Б. Белоусов // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2005. — Т. 105, № 11. — С. 68—72.
3. Абраменкова, И. А. Методы фармакоэкономического анализа лекарственной терапии паркинсонизма с учетом динамических по- казателей качества жизни / И. А. Абраменкова, Е. Я. Страчунская // Неврологический вестник. Журнал им. В. М. Бех те рева. — 2008. — Т. 40. — № 1. — С. 36—39.
4. Маньковский, Н. Б. Качество жизни больных болезнью Паркинсона / Н. Б. Маньковский, Н. В. Карабань // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2004. — Т. 11, № 2. — С. 9—13. 5. Левин, О. С. Болевые синдромы при болезни Паркинсона / О. С. Левин, С. О. Махнев // Альманах клинической медицины Московской обл. / Научно-исследовательский клинический ин-т им. М. Ф. Владимирского. — 2006, № 13. — С. 130—134.
6. Московко, С. П. Мир болезни Паркинсона / С. П. Московко, Г. С. Московко // НейроNews. Психоневрология и нейро пси- хиатрия. — К., 2007. — 24 с.
7. Литвиненко, И. В. Рациональный подход к медикаментозной терапии — основа обеспечения качества жизни при болезни Пар- кинсона / И. В. Литвиненко, М. М. Одинак // Военно-меди цинский журнал / М-во обороны Российской Федерации. — М., 2004. — Т. 325, № 4. — С. 47—53.
8. Болезнь Паркинсона. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика / [Г. Н. Крыжановский, И. Н. Карабань, С. В. Магаева и др.] // М.: Медицина, 2002. — 335 с.
9. Карабань, М. В. Комплексна патогенетична терапія хвороби Паркінсона (клінічні, діагностичні, медико-соціальні аспекти): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: 14.01.15 / М. В. Карабань // ДУ «Ін-т геронтології АМН України», Київ, Мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 33 с.
10. Голубев, В. Л. Осложнения терапии в поздних стадиях болезни Паркинсона и возможные подходы к их коррекции / В. Л. Голубев // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Кор- сакова. — 2002. — Т. 102, № 4. — С. 52—56.
11. Мосолов, С. Н. Резистентность к психофармакотерапии и методы её преодоления / С. Н. Мосолов // Психиатрия и психо- фармакотерапия. — Т. 04. — № 4. — 2002. — С. 22—28.
12. Иллариошкин, С. Н. Генетические аспекты болезни Паркинсона / [С. Н. Иллариошкин, Т. Б. Загоревская, И. А. Иванова- Смоленская, Е. Д. Маркова] // Неврологический жур нал. — М., 2002. — Т. 7. — № 5. — С. 47—51.
13. Калищук-Слободин Т. Н. Влияние немоторных нарушений на качество жизни больных болезнью Паркинсона / [Т. Н. Калищук- Слободин, Ю. И. Головченко, С. И. Шкробот и др.] // Український вісник психоневрології. — Харків, 2007. — Т. 15, вип. 1 (50), до- даток. — С. 58—59. 14. Московко С. П. Когнітивні та емоційні розлади при хво- робі Паркінсона (за результатами когортного дослідження) / С. П. Московко // Вісник наукових досліджень. — Тернопіль, 2005. — № 3. — С. 110—113.
15. Hillen, M. E., Nonmotor fluctuations in patients with Parkinson’s disease [Text] / M. E. Hillen J. I. Sage // Neurology. — 1996; 47: 1180—1183.
16. Stacy, M., Bowron A., Guttm M. Identification of motor and nonmotor wearing-off in Parkinson’s disease: Comparison of a patient questionnaire versus a clinical assessment. [Text] / M. Stacy, A. Bowron, M. Guttm // Mov Disord. — 2005; 20: 726—733.
17. Зенков, Л. Р. Клиническая электроэнцефалография с элементами эпилептологии / Л. Р. Зенков. — М.: МЕДпресс-информ, 2002. — 357 с.
18. Гнездицкий, В. В. Обратная задача ЭЭГ и клиническая элект роэнцефалография / В. В. Гнездицкий. — Таганрог: Изд-во Таганрогск. гос. радиотехн. ун-та, 2000. — 638 с.