ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 4 (117)Клініко-математичний аналіз особливостей перебігу розсіяного склерозу у хворих із спорадичною та сімейною формами (Четверта частина).
Назва статтi Клініко-математичний аналіз особливостей перебігу розсіяного склерозу у хворих із спорадичною та сімейною формами (Четверта частина).
Автори Негреба Тетяна Валер'янівна
Кіржнер Валерій Михайлович
Волошина Наталія Петрівна
Черненко Максим Євгенович
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Василовський Віталій Вадимович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 4 (117) Сторінки 24-33
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.12-036 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is4-2023-4
 Мета дослідження: провести порівняльний аналіз клінічних показників на різних часóвих етапах і оцінити їх прогностичне значення при спорадичній та сімейній формах розсіяного склерозу за допомогою математичного аналізу. Методи досліджування: анкетування за допомогою оригінального опитувальника, клініко-не- врологічні, математично-статистичні (середні значення, довірчий інтервал, пермутаційний тест, критерій Стьюдента, величина «відношення шансів» OR, кореляційний аналіз за допомогою кое- фіцієнта Юла), які використовувалися у різних комбінаціях і взаємно доповнювали один одного. Обстежено 97 хворих: спорадична форма — 55 (рецидивуючий перебіг (РП) — 31, прогре- дієнтні типи перебігу (ПТП) — 24); сімейна форма — 42 (РП — 20, ПТП — 22). Проведений всебічний аналіз різних часóвих етапів перебігу при РП та ПТП при спорадичній та сімейній формах розсіяного склерозу (РС) (дебюти, рецидивуючий етап (РЕ) для РП і вторинно- прогредієнтного перебігу (ВПП), етап прогресування (ЕП) для ВПП і первинно-прогредієнтного типу перебігу (ППП), поточний прогноз — сприятливий, невизначений, несприятливий). За да- ними середніх значень виявлені достовірні відмінності між клінічними показниками на різних часóвих етапах при двох формах РП і ПТП РС, які переважали при сімейній формі і свідчили про більш тяжкий і несприятливий перебіг (зростання тяжкості дебютів і рецидивів на РЕ, неповні ремісії після дебюту, короткий РЕ, неухильний варіант прогресування, невизначений прогноз при РП і несприятливий — при ПТП). За допомогою величини OR і використання пер- мутаційного тесту отримані достовірні відмінності між клінічними показниками у трьох групах хворих (загальна, РП і ПТП) у вигляді диференційованих «наборів» в кожній із досліджуваних груп, які тісно корелювали із варіантами прогнозу при ПТП і свідчили на користь невизначе- ного прогнозу при спорадичній і несприятливого прогнозу — при сімейній формах РС. При РП РС отримана обмежена кількість показників, які не мали істотного інформативного значення. При застосуванні кореляційного аналізу за допомогою коефіцієнта Юла між клінічними показ- никами в рамках єдиної нозологічної форми (РС) отримані інформаційно різні рівні організації зв’язків (внутрішньоетапний та міжетапний), які характеризувалися суттєвими відмінностями в структурній організації на різних етапах при спорадичній та сімейній формах РП та ПТП РС.
Ключовi слова розсіяний склероз, клінічні показники, часóві етапи, спорадична і сімейна форма РС, різні типи перебігу, прогноз, математичні методи, коефіцієнт кореляції Юла
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Clinical prognostic factors in multiple sclerosis: a natural history review / [A. Degenhardt, S. V. Ramagopalan, A. Scalfari, G. C. Ebers] // Nature Reviews Neurology. 2009. No 5 (12). P. 672—682. DOI: 10.1038/nrneurol.2009.178. 2. Рассеянный склероз: современное состояние проблемы (обзор литературы) / Ф. В. Багинский, Н. В. Галинов- ская, Н. Н. Усова [и др.] // Проблемы здоровья и экологии. Гомель, Беларусь. 2010. С. 75—80. 3. Шмидт Т. Е., Яхно Н. Н. Рассеянный склероз : руковод- ство для врачей. 5-е издание. Москва : МЕДпресс-информ, 2016. С. 147—157; 239—242. 4. Сравнительная клиническая характеристика разных типов течения семейных и спорадических форм рассеян- ного склероза / Н. П. Волошина, Т. В. Негреба, В. В. Васи- ловский [и др.] // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 1 (94). С. 10—19. 5. Шульга О. Д. Прогноз перебігу розсіяного склеро- зу; результати проспективного дослідження // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2023. Т. 20, вип. 1 (69). С. 126—129. DOI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16812. 6. Негреба Т. В. Клінічна діагностика різних типів перебігу розсіяного склерозу. Збірка анкет : Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 8675 від 31.10.2003 р. 7. Василовський В. В. Прогредієнтні типи перебігу роз- сіяного склерозу: клініко-патогенетична характеристика перебігу, прогноз та нові підходи до стратегії лікування: дис. … д-ра мед. наук. Харків, 2019. 467 с8. Негреба Т. В. Течение и прогноз современных форм рассеянного склероза : Свідоцтво про реєстрацію автор- ського права на твір № 30251 від 15.09.2009. 9. Клинико-математический анализ различий для разных типов течения при спорадической и семейной формах рассеянного склероза / Н. П. Волошина, Т. В. Негреба, Т. Н. Погуляева [и др.] // Міжнародний неврологічний жур- нал. 2020. Т. 16. № 4. С. 33—39. URI: http://www.mif-ua.com/ archive/article/49459. 10. Клиническая характеристика дебютов рассеянного склероза при разных типах течения с учетом текущего прогноза / [Н. П. Волошина, Т. В. Негреба, И. Л. Левченко, Т. Н. Ткачева] // Український неврологічний журнал. № 4 (29). 2013. С. 7—13. ID: 33942751. 11. Прогностичні критерії при різних типах перебі- гу розсіяного склерозу / Н. П. Волошина, Т. В. Негреба, І. Л. Левченко, Т. М. Ткачова, О. В. Єгоркіна : Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 39160 від 14.07.2011 р. 12. Нові підходи до клінічної діагностики різних типів перебігу розсіяного склерозу і їх диференційована терапія. Практичні рекомендації. / Н. П. Волошина, Т. В. Негреба, В. В. Василовський [та ін.] : Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 47786 від 13.02.2013 р. 13. Дифференциально-диагностические критерии небла- гоприятного прогноза при прогредиентных типах течения рассеянного склероза / [Н. П. Волошина, Т. В. Негреба, В. В. Василовский, В. М. Киржнер] // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 71—72. 14. Формування характеру прогнозу залежно від шляхів розвитку етапу прогресування і варіантів прогресування при прогредієнтних типах перебігу розсіяного склероз / Н. П. Волошина, Т. А. Літовченко, Т. В. Негреба [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2021. Т. 29, вип. 3 (108). С. 18—22. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29- is3-2021-3. 15. Клинико-математический анализ взаимоотноше- ний между характером прогноза и особенностями де- бютов при разных типах течения рассеянного склероза / Н. П. Волошина, Т. В. Негреба, В. В. Василовский [и др.] // Georgian Medical News. 2020. Vol. 318, No. 9. С. 132—138. V318_N9_September_2021-1.pdf. 16. Кореляційний аналіз між клінічними показниками при різних типах перебігу розсіяного склерозу / Н. П. Во- лошина, Т. В. Негреба, В. М. Кіржнер [и др.] // Український вісник психоневрології. 2022. Т. 30, вип. 1 (110). С. 21—27. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is1-2022-3..