ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 3 (80)Психотерапія в комплексному лікуванні жінок, хворих на параноїдну шизо френію, при різних моделях родинної взаємодії: обґрунтування, загальні підходи, специфічні особливості
Назва статтi Психотерапія в комплексному лікуванні жінок, хворих на параноїдну шизо френію, при різних моделях родинної взаємодії: обґрунтування, загальні підходи, специфічні особливості
Автори Маркова Маріанна Владиславівна
Косенко Корнелія Артурівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 3 (80) Сторінки 69-73
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8:616.89-02-085:615.851 Індекс ББК -
Анотацiя На основі аналізу психосоціальних особливостей 150 жінок, хворих на шизофренію, при різних моделях родинної взаємодії, та клініко-психопатологічних закономірностей перебігу захворювання обґрунтовані загальні підходи та виокремлені специфічні особливості проведення психотера- певтичних заходів, спрямованих на відновлення функціонування хворої у родині. Виокремлені параметри, стан яких має загальний вплив на сімей не функціонування обстежених, незалеж но від моделі родинної взаємодії (клініко-психопатологічні особливості параноїдної шизо френії), та такі, стан котрих визначається специфікою моделі родинної взаємодії (соціальне й сімейне функціонування та якість життя хворих жінок). Враховуючи встановлені розбіжності та причинно-наслідкові зв’язки вказаних параметрів, узагальнено механізм визначення обсягу і змісту психотерапевтичних заходів, спрямованих на відновлення сімейного функціонування жінок, хво- рих на параноїдну шизо френію, в залежності від моделі родинної взаємодії.
Ключовi слова параноїдна шизофренія, родинна взаємодія, психотерапевтичні заходи, жінки
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. А. Восстановление социального функциони- рования — основная цель терапии депрессии / Н. А. Марута // Нейро News. — 2013. — № 8 (53). — С. 16—20.
2. Жизнь с шизо френией. Что делать? : краткое руководство для пациентов, страдающих шизо френией и их родственников / [Н. А. Марута, А. М. Кожина, В. И. Коростий, Л. М. Гайчук]. — Харьков, 2011. — 25 с.
3. Марута Н. А. Комплекс психосоциальных тренингов для пациентов с первым психотическим эпизодом : метод. пособие / Н. А. Марута, И. А. Явдак, Г. Ю. Каленская. - Харьков, 2010. - 95 с.
4. Екзистенційно-гуманістична психотерапія у системі функ- ціонального відновлення хворих з першим психотичним епізодом (методичні рекомендації) / Н. О. Марута, В. А. Абрамов, О. І. Осокіна [і співавт.]. — Донецьк ; К. : МОЗ України, НАМН України, 2013. — 36 с.
5. Бирюкова М. В. Роль семейных отношений в социальной адаптации больных шизо френией : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псх. наук : спец. 19.00.04 / Бирюкова Марина Владимировна; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. — СПб., 2012. — 28 с.
6. Плевачук О. Ю. Взаємозв’язок перебігу шизо френії з психо- логічними особливостями мікросередовища пацієнта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 / Плевачук Оксана Юріївна; ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2011. — 18 с.
7. Маркова М. В. Особливості сімейної взаємодії та адап- тації в родині у пацієнтів, хворих на шизофренію, з точки зору психотерапевтичного потенціалу сім’ї / М. В. Маркова, В. О. Діхтяр // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 13, вип. 3 (64). — С. 133—134.
8. Стан психічного здоров’я населення та перспективи роз витку психіатричної допомоги в Україні / [М. К. Хобзей, П. В. Воло шин, Н. О. Марута та ін.] // Там само. — 2012. — Т. 20, вип. 3 (72). — С. 13—18.
9. Хобзей М. К. Соціально-орієнтована психіатрична допомога в Україні: проблеми та рішення / М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута // Там само. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 10—14.
10. WHO Psychiatric Disability Assessment Schedule (WHO/DAS) with a Guide to its Use. — Geneva: WHO, 1988. — 96 р.
11. Критерий качества жизни в психиатрической практике / [Н. А. Марута, Т. В. Панько, И. А. Явдак и др.]. — Харьков : РИФ Арсис, ЛТД, 2004. — 239 с.
12. Абрамов В. А. Психосоциальная реабилитация больных шизо френией : монография / В. А. Абрамов, И. В. Жигулина, Т. Л. Ряполова. — Донецк : Каштан, 2009. — 584 с.
13. Лутова Н. Б. Типология отношения семьи к терапии пси хо- тропными препаратами / Н. Б. Лутова, О. В. Макаревич. — СПб., 2011. — 19 с.