ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)Структурні відмінності внутрішньої картини хвороби та їх зв'язок з дискритичнiстю при тривожно-фобічному та соматоформному розладах
Назва статтi Структурні відмінності внутрішньої картини хвороби та їх зв'язок з дискритичнiстю при тривожно-фобічному та соматоформному розладах
Автори Хоміцький Микола Євгенович
Кондратенко Максим Юрійович
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки 117-123
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 16.891.6+616.89-008]-07 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-20

 Мета: дослідити нозоспецифічні особливості внутрішньої картини хвороби за допо- могою досліджування поширеності та вираженості окремих типів ставлення до хвороби, виявлення залежностей між типами ставлення до хвороби у пацієнтів з тривожно-фобічним та соматоформним розладами. 48 пацієнтів з тривожно-фобічним (ГД1) та 54 пацієнти з соматоформним розладом (ГД2) обстежені з використанням методик «Тип ставлення до хвороби», Торонтська шкала алекситимії (TAS-20), Госпітальна шкала тривоги та депресії (HADS). У ГД1 переважали тривожний (33,33 %), сенситивний (31,25 %), анозогностичний (16,67 %) типи ставлення до хвороби. Виявлено вищий рівень тривожного типу (25,54 проти 19,59 ба- лів в ГД2, p < 0,05), сенситивного типу (25,10 проти 20,37 балів, p < 0,05). У ГД2 переважали іпохондричний (38,89 %), сенситивний (25,93 %), тривожний (24,07 %) типи. За рівнем переважали іпохондричний (26,87 проти 19,10 балів в ГД1, p < 0,01), апатичний (14,57 проти 11,52 балів в ГД1, p < 0,01), егоцентричний (20,87 проти 16,19 балів в ГД1, p < 0,05). Поширеність анозогностичного типу ставлення в обох групах була однаковою. Достовірна різниця при тривожно-фобічному розладі виявлена за тривожним та сенситивним типами (p < 0,05). При соматоформному розладі — за іпохондричним, меланхолічним, апатичним, егоцентричним типами (p < 0,05). При тривожно-фобічному розладі внутрішня картина хвороби характеризується відчуттям втрати контролю за власним станом та сферою емо- цій, про що свідчить пряма кореляція між рівнем тривожного типу ставлення до хвороби та балами за субшкалою «Екстернальне мислення» TAS-EOT (0,3741, p < 0,05). Дискритичність проявляється формуванням анозогностичного ставлення до хвороби зі зниженням три- вожності (зворотна кореляція між анозогностичним типом та тривогою: –0,5264, p < 0,05) або акцентом на контролі за власною емоційною сферою та підтриманні уникаючої поведін- ки. При соматоформному розладі у внутрішній картині хвороби переважав іпохондричний тип ставлення до хвороби, підвищений рівень та істотна роль алекситимії. Алекситимія також має виражений вплив на розвиток дискритичності при соматоформному розладі.
Ключовi слова анозогнозія; алекситимія; внутрішня картина хвороби; дискритичність; клініка; неврози; тривога; тривожно-фобічний розлад; соматоформний розлад
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Стратегічні шляхи розвитку психотерапії та медичної психології в Україні / Михайлов Б. В., Табачніков С. І., Ма- рута Н. О. [та ін.] // Українській медичний альманах. 2004. Т. 7, № 4 (додаток). С. 99—102. URL: http://www.psychiatry. ua/articles/paper158.htm.
2. Чугунов В. В. Норма в психиатрическом измерении : монография. Львов : Марченко Т. В., 2020. 632 с.
3. A study of poor insight in social anxiety disorder / [Vigne P., Menezes G. B. de, Harrison B. J., Fontenelle L. F.] // Psychiatry Research. 2014. Vol. 219 (3). P. 556—561. DOI: 10.1016/j.psychres. 2014.05.033.
4. Insight in specific phobias: a forgotten bias / [Coelho, Carlos & Pisitsungkagarn, Kullaya & Taephant, Nattasuda & Barbosa, Fernando] // Acta Neuropsychologica. 2017. Vol. 15, no. 4. P. 467—476. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7774.
5. Eaton W. W. Specific phobias / W. W. Eaton, O. J. Bienvenu, B. Miloyan // The Lancet Psychiatry. 2018. Vol. 5, Issue 8. P. 678— 686. DOI: https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30169-X.
6. Social anxiety and its correlates among Lebanese adults: role of self-esteem, depression, alcohol use disorder, alexithymia, and work fatigue / Fares K., Haddad C., Malaeb D. [et al.] // The primary Care Companion for CNS Disorders. 2022. Vol. 24, no. 1. 20m02902. DOI: https://doi.org/10.4088/PCC.20m02902.
7. The cross-national epidemiology of specific phobia in the World Mental Health Surveys / Wardenaar K. J., Lim C. C. W., Al- Hamzawi A. O. [et al.] // Psychological Medicine. 2017. Vol. 47, no. 10. P. 1744—1760. DOI: https://doi.org/10.1017/S0033291717000174.
8. Підлубний В. Л. Оцінка ступеня впливу біопсихосоці- альних факторів на рівень психічного здоров'я працівни- ків промислових популяцій // ScienceRise. 2016. Т. 2, № 3. С. 21—29. DOI: 10.15587/2313-8416.2016.61159.
9. Табачніков С. І. Актуальний стан та перспективи пси- хотерапії та медичної психології в Україні / С. І. Табачніков, Б. В. Михайлов, Н. О. Марута // Форум психіатрії та психо- терапії. 2004. Т. 5, спец. випуск. С. 34—40. URL: http://www. psychiatry.ua/articles/paper159.htm.
10. Михайлов Б. В. Клиника и принципы терапии сома- тоформных расстройств // Международный медицинский журнал. 2003. Т. 9, № 1. С. 45—49. URL: http://dspace.nbuv. gov.ua/bitstream/handle/123456789/52514/10-Mikhailov. pdf?sequence=1.
11. Somatic symptoms, hypochondriasis and psychological distress: a study of somatisation in Australian general practice / [Clarke D. M., Piterman L., Byrne C. J., Austin D. W.] // The Medical journal of Australia. 2008. Vol. 189, no. 10. P. 560—564. DOI: 10.5694/j.1326-5377.2008.tb02180.x. 12. Візнюк І. М. Детермінанти розвитку іпохондричних явищ у фахівців різних професій // Сучасні інформаційні техноло- гії та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми. 2016. № 46. С. 128—132. URL: https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/download/2373/4947.
13. Проскурина Т. Ю. Тревожно-фобическое расстройство у подростков // Український вісник психоневрології. 2010. Т. 18, вип. 3, № 64. С. 51—54. URL: http://uvnpn.com.ua/upload/ iblock/1c0/1c0aedf32774d716bf52b07691c86eda.PDF.
14. Дьома І. С. Клініко-анамнестичні особливості хворих на серцево-судинні захворювання з різними типами іпо- хондричної симптоматики / І. С. Дьома, В. Л. Підлубний // Психіатрія, неврологія та медична психологія. 2018. № 9. С. 78—81. URL: https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-9-11.
15. Заседа Ю. И. Медико-психологические характеристи- ки пациентов с психосоматическими и соматоформными расстройствами в контексте клинико-психофеноменологи- ческого исследования // Міжнародний медичний журнал. 2015. Т. 21, № 3. С. 36—44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Mmzh_2015_21_3_10.
16. Bagby R.M. The twenty-item Toronto Alexithymia Scale: Convergent, discriminant, and concurrent validity / R. M. Bagby, G. J. Taylor, J. D. A. Parker // J. Psychosom. Res. 1994. Vol. 38. P. 33—40. DOI: 10.1016/0022-3999(94)90006-x.
17. Zigmond, A. S. The hospital anxiety and depression scale / A. S. Zigmond, R. P. Snaith // Acta psychiatrica scandinavica. 1983. Vol. 67, Issue 6. P. 361—370. DOI: https://doi. org/10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x.