ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 1 (114)Типоспецифічна система психокорекції афективних порушень у хворих на шизотиповий розлад
Назва статтi Типоспецифічна система психокорекції афективних порушень у хворих на шизотиповий розлад
Автори Плєхов Владислав Андрійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ, ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 1 (114) Сторінки 88-91
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-008-06:616.895.4]-08 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is1-2023-12

 Огляд спеціальної літератури дає уявлення про дисоціацію між досить великою по- ширеністю поліморфних форм шизотипового розладу та недостатністю наукової розробки методів психокорекції зазначених станів Мета: на ґрунті виявлених клініко-психопатологічних особливостей афективних по- рушень у хворих на шизотиповий розлад розробити типоспецифічну систему їх психо- корекції та перевірити її ефективність. Розроблена система передбачає два вектори психокорекційних заходів: перший — спрямований на зниження вираженості афективних порушень безпосередньо, дру- гий — на здобуття хворими нових навичок самоаналізу та виявлення опосередкованих ознак погіршання їхнього стану. Для визначення ефективності розробленої системи сформований контингент досліджуваних поділено на дві гомогенні групи: група дослі- дження (ГД) — 38 хворих, що брали участь у розроблених психокорекційних заходах, група порівняння (ГП) — 42 хворих, які отримували допомогу відповідно до чинних протоколів. Встановлено, що після проведеного лікування поширеність тривожної симптоматики була достовірно (p = 0,03) меншою у ГД та сягала клінічно значущого рівня лише у 6 (15,8 %) хворих, як порівняти із ГП, де вона була у 16 (38,1 %) хворих; частота виявлення депресивної симптоматики серед контингенту ГД була достовірно меншою як порівняти з аналогічним показником ГП — 8 (21,1 %) хворих та 19 (45,2 %) хворих відповідно. Розроблено ефективну типоспецифічну систему психокорекції афективних порушень у хворих на шизотиповий розлад, що ґрунтується на засадах персоніфікованої медицини та має два вектори, що первинно спрямовані на безпосередню редукцію афективних порушень та вторинно — на здобуття хворими нових навичок самоаналізу та виявлення опосередкованих ознак погіршання їхнього стану.
Ключовi слова шизофренія, йизотиповий розлад, психіатрія, коморбідна патологія, афективні розлади, психотерапія, психокорекція
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Блажевич Ю. А. Структура депрессивных расстройств и их динамика у пациентов с первым психотичес ким эпизо- дом // Архів психіатрії. 2016. Т. 22. № 1. С. 87—90. URI: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2016_22_1_20.
2. Чугунов В. В. Психотерапевтичес кий диагноз : учеб. по- собие. 5-е изд., сокр. и испр. Львов : Издатель Марченко Т. В., 2020. 364 с.
3. Schizotypal personality disorder: a current review / [Rosell D. R., Futterman S. E., McMaster A., Siever L. J.] // Curr Psychiatry Rep. 2014. No. 16 (7). P. 452. DOI: 10.1007/s11920-014-0452-1.
4. Алгоритм встановлення функціонального діагнозу хворим на шизофренію, шизотипові та маячні розлади : методичні рекомендації / Гриневич Є. Г., Мішиєв В. Д., Кушнір А. М. [та ін.]. Київ : НМАПО імені П. Л. Шупика, 2012. 38 с.
5. Cognitive and mood functioning in borderline and schizo- typal personality disorders / Kim E. Goldstein, Heather A. Berlin, Holly K. Hamilton [et al.] // Psychology. 2016. Vol. 7, No. 3. P. 292—299. DOI: 10.4236/psych.2016.73032.
6. Patients with cluster a personality disorders in psychotherapy: an effectiveness study / Bartak A., Andrea H., Spreeuwenberg M. D. [et al.] // Psychother. Psychosom. 2011. No. 80 (2). P. 88—99. DOI: 10.1159/000320587.
7. Clinical Case of a Schizotypal Personality Disorder: Rumination- Focused CBT for Anger Rumination / [S. B. Moeller, V. Kvist , J. E. Jansen, E. R. Watkins] // Journal of Contemporary Psychotherapy. 2021. No. 51. P. 311—321. DOI: 10.1007/s10879-021-09501-y.
8. Модель комплексної реабілітації хворих на просту форму шизофренії / [В. В. Чугунов, В. О. Курило, В. Л. Підлубний, С. М. Канигіна] // Запорізький медичний журнал. 2021. Т. 23, № 1 (124). С. 105—110. URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/ handle/123456789/13034.
9. Хоміцький М. Є. Оптимізація психосоціальної реабілітації хворих на шизоафективний розлад, враховуючи типологію патоперсонологічних трансформацій // Запорізький медичний журнал. 2020. Т. 22. № 6 (123). С. 833—839. URI: http://dspace. zsmu.edu.ua/handle/123456789/12867.