ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 1 (114)Клініко-генетичний аспект резистентної депресії у підлітків
Назва статтi Клініко-генетичний аспект резистентної депресії у підлітків
Автори Михайлова Емілія Аурелівна
Багацька Наталія Василівна
Мітельов Дмитрій Анатолійович
Матковська Тетяна Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ, ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 1 (114) Сторінки 70-76
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.454-053.6:159.922.73 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is1-2023-10

 В роботі розглянуто та виокремлено психопатологічні симптомокомплекси депресії у підлітків, які є резистентними до терапії: тривожний, обсесивний, поведінковий. Визначено рівень спонтанного та індукованого мутаґенезу в лімфоцитах крові хворих підлітків з депресію in vitro, який вдвічі переважував рівень хромосомних аберацій після внесення мутагена в культу- ральну суміш, що свідчить про виражену індивідуальну та групову приховану хромосомну нестабільність хворих на депресію. Визначено константи неефективності терапевтичного втручання у підлітків з депресією (інфантилізм, особистісна тривога, когнітивний складник депресії, нонкомплаєнс, адикції, коморбідність депресії з нервовою анорексією, суїцидальна поведінка, рекурентна депресія, недостатній рівень титрації антидепресивного препарату, неприємні побічні ефекти антидепресантів).
Ключовi слова резистентна депресія, підлітки, хромосомні аберації, фактори ризику
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Угрин Д. Подходы к диагностике и лечению депрессии у детей и подростков в Великобритании // НейроNEWS: пси- хоневрологія та нейропсихіатрія. 2008. № 3-1. URI: https:// neuronews.com.ua/ru/archive/2008/3-1/article-116/podhody- k-diagnostike-i-lecheniyu-depressii-u-detey-i-podrostkov-v- velikobritanii#gsc.tab=0.
2. Zemlan F. P. Depression and antidepressant therapy: Receptor dynamics / F. P. Zemlan, D. L. Garver // Prog. Neuro- psycho pharmacol. Biol. Psychiatry. 1990. No. 14. P. 503—523.
3. Мазаева Н. А. Нозоспецифические и половозраст- ные особенности депрессий у подростков / Н. А. Мазаева, Н. Е. Кравченко // Современная терапия в психиатрии и не- врологии. 2018. № 2. С. 18—23.
4. Касимова Л. Н. Влияние социальных и средовых фак- торов на распространенность депрессивных расстройств у подростков 10—18 лет / Л. Н. Касимова, Ю. Е. Катерная // Неврологический вестник. 2015. Т. 47, № 4. С. 48—51.
5. Михайлова Е. А. Клініко-біологічний аспект депре- сивного розладу поведінки у підлітків // Вісник проблем біології та медицини. 2020. Вип. 1 (155). С. 337—341. DOI: 10.29254/2077-4214-2020-1-155-337-341.
6. Марценковский И. А. Применение конвульсофина и атипичных антипсихотиков для терапии биполярного аффективного расстройства у подростков // Міжнародний неврологічний журнал. 2006. № 2. С. 6. URI: http://www.mif- ua.com/archive/article/2567.
7. Михайлова Е. А. Особенности течения депрессивных расстройств у детей и подростков с неврологическими расст- ройствами / Е. А. Михайлова, Т. Н. Матковская, Д. А. Мителев // Український вісник психоневрології. 2019. Т. 27, вип. 3 (100). С. 84—88. URI: https://uvnpn.com.ua/upload/iblock/18d/18d ea65b7a4247a9d132788fa3761df6.pdf.
8. Депресивні розлади поведінки у дітей та підлітків : моно- графія / [Михайлова Е. А., Міхановська Н. Г., Матковська Т. М., Мітельов Д. А.] Харків : Дім реклами, 2021. 650 с.
9. Mykhailova Ie. Model of medical and psychological support for ado lescents with depressive behaviour / Ie. Mykhailova, D. Mitelov, T. Matkovska // European Psychiatry. 2021. Vol. 64. S. 629. DOI: 10.1192/j.eurpsy.2021.1672.
 10. Mykhailova Ie. Risk prediction of depressive disorders progression аn adolescents / Ie. Mykhailova, T. Matkovska, D. Mitelov // 19th World Congress of Psychiatry (WCP 2019). Lisbon, 2019. Р. 2411.
11. Клінічний, психологічний, генетичний, ней рогормо- нальний та соціальний прогноз депресивного розладу у підліт- ків / Е. А. Михайлова, Н. В. Багацька, Т. М. Матковська [та ін.] // Вісник проблем біології та медицини. 2019. Вип. 2, Т. 1 (150). С. 163—167. DOI: 10.29254/2077-4214-2019-2-1-150-163-167.
12. Михайлова Е. А. Психосоціальне втручання при де- пресії у дітей шкільного віку: фокус — порушені форми по- ведінки / Е. А. Михайлова, Т. М. Матковська, Д. А. Мітельов. Харків : Дім реклами, 2020. 66 с.
13. Михайлова Е. Современные реалии диагностики, терапии и профилактики депрессивного расстройства по- ведения у подростков // Охорона здоров’я дітей та підлітків. 2020. № 1. С. 31—36. URI: http://journal.iozdp.org.ua/index. php/ua/article/view/66/56.
14. Model of therapeutic intervention in anorexia nervosa of adolescents with depressive behavioral disorders / [Mykhailova E., Mitelov D., Matkovska T., Mayorov O.] // European Psychiatry. 2021. Vol. 64 (1). P. 225. DOI: 10.1192/j.eurpsy.2021.601.
15. Hetrick S. E. Where to go from here? An exploratory meta-analysis of the most promising approaches to depression prevention programs for children and adolescents / S. E. Hetrick, G. R. Cox, S. N. Merry // Int. J. Environ. Res. Public. Health. 2015. Vol. 12, No. 5. P. 4758—4795. DOI: 10.3390 / ijerph120504758.
16. Herane-Vives A. Elevated fingernail cortisol levels in major depressive episode / A. Herane-Vives, S. Fischer, V. de Angel // J. Psychoneuroendocrinology. 2018. Vol. 88. Р. 17—23. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2017.10.026. Epub 2017 Nov 7. PMID: 29153629.
17. Mykhailova Ie. Clinical phenomenology of depressive behavior disorders in adolescents: diagnosis, therapy, prevention // World Science. 2020. No. 9 (61). DOI: https:// doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30122020/7276.
18. World Health Organization ( WHO). Психическое здоровье подростков. 2020. URI: https://www.who.int/ru/ news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health.
19. Dean J. Тhe neurobiology of depression: аn integrated view / J. Dean, M. Keshavan // Asian J. Psychiatr. 2017. Vol. 27. Р. 101—111. DOI: 10.1016/j.ajp.2017.01.025.
20. Stress, serotonin, and hippocampal neurogenesis in relation to depression and antidepressant effects / [Mahar І., Bambico F. R., Mechawar N., Nobrega J. N.] // Neurosci. Biobehav. Rev. 2014. Vol. 38. P. 173—192. DOI: 10.1016/j. neubiorev.2013.11.009.
21. Генетические исследования депрессивных расст- ройств: обзор / Т. В. Платонкина, Боговин Л. В., Наумов Д. Е., Овсянкин А. И. // Бюл. физиологии и патологии дыхания. 2018. Вып. 68. С. 96—106. DOI: 10.12737/article_5b19ee741 1be17.38016141.
22. Shadrina М. Genetics Factors in Major Depression Disease / М. Shadrina, Е. А. Bondarenko, Р. А. Slominsky // Front Psychiatry. 2018. Vol. 9. P. 334. DOI: 10.3389/fpsyt.2018.00334.
23. FKBP5 Moderates the Association between Antenatal Maternal Depressive Symptoms and Neonatal Brain Morphology / C. Wang, M. Shen, B. Guillaume [et al.] // Neuro psycho pharma- cology. 2018. Vol. 43 (3). P. 564—570. DOI: 10.1038/npp.2017.232.
24. Генетика психических заболеваний: роль ретротран- спозиции и РНК-редактирующих белков AID/APOBEC: обзор литературы / С. В. Тощаков, И. Н. Доминова, Е. А. Бражкина [и др.] // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2013. № 5 (80). С. 13—17.
25. Багацька Н. В. Генетичні особливості депресивних розладів поведінки у підлітків // Охорона здоров’я дітей та підлітків : зб. наук. пр. 2019. № 1. С. 15—17. DOI: URI: http:// journal.iozdp.org.ua/index.php/ua/article/view/2.
26. Багацкая Н. В. Цитогенетические особенности у под- ростков с депрессией с отягощенным семейным анамне- зом по психическим расстройствам // European scientific discussions: The 6th International scientific and practical conference. Rome, Italy, 2021. Р. 30—35. URI: https://sci-conf.com. ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya- european-scientific-discussions-25-27-aprelya-2021-goda-rim- italiya-arhiv/.
27. Bagatska N. V. Features of the chromosomal apparatus in adolescents with depressive behavioral disorders. Global academics // International Journal of Advance Researches. 2019. No. 5(6). P. 44—49. International Journal of Advance Researches. 2019. No. 5(6). P. 44—49.
28. Марценковський Д. І., Марценковський І. А. Депресія у дітей та підлітків унаслідок психологічної травматизації / Д. І. Марценковський, І. А. Марценковський //Міжнародний неврологічний журнал. 2021. № 17(4). С. 31—39. URI: http:// www.mif-ua.com/archive/article/50896