ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 3 (108)Психологічні особливості психічних хворих із коморбідною соматичною патологією
Назва статтi Психологічні особливості психічних хворих із коморбідною соматичною патологією
Автори Опря Євген Васильович
Пустовойт Михайло Михайлович
Мельник Елліна Віталіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 3 (108) Сторінки 52-56
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-036.12-06-085 Індекс ББК -
Анотацiя DOI : https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is3-2021-10

В роботі наведено результати комплексного психодіагностичного дослідження психологічних особливостей психічних хворих на шизофренію з соматичними розладами. За результатами дослідження виокремлено особливості репрезентації психічної та соматичної хвороби в свідомості хворих на шизофренію з соматичними розладами. Доведено, що важливу роль в патоґенезі формування психіатричної коморбідності при шизофренії відіграють категорії самооцінки, усвідомлення, сприйняття та ставлення до психічної та соматичної хвороби. Виявлено, що хворі на шизофренію з серцево-судинними захворюваннями (ССЗ) при низьких оцінках всіх параметрів здоров'я оцінювали себе більш хворими психічно, ніж фізично, а хворі на шизофренію з цукровим діабетом 2 типу (ЦД 2) та з ожирінням при низьких оцінках всіх параметрів здоров'я оцінювали себе більш хворими фізично, ніж психічно. Крім того, хворі на ССЗ та ожиріння більш усвідомлювали необхідність лікування психічного захворювання, тоді як хворі на ЦД 2 більш усвідомлювали, що їх оточення визнає за потрібне лікування психічного розладу. Також встановлено, що хворі на шизофренію з соматичними захворюваннями мають набагато вищі показники рівня загрози психічного розладу, ніж хворі без соматичної обтяженості. Результати вивчення ставлення до соматичної хвороби показали, що хворі на шизофренію характеризувались превалюванням дезадаптивних форм ставлення до хвороби: тривожного, іпохондричного та меланхолічного (при шизофренії з CCЗ), анозогнозичного та дисфоричного (при шизофренії з ЦД 2 та з ожирінням), а також апатичного (при шизофренії з ожирінням). Отримані результати доцільно використовувати як конкретні мішені психоосвітньої та психотерапевтичної роботи та брати до уваги під час розроблення комплексних програм терапії хворих на шизофренію із коморбідними соматичними розладами.
Ключовi слова коморбідність, шизофренія, соматичні розлади, психологічні особливості, психотерапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Проблема множественной соматической и/или психической патологии / А. С. Аведисова, М. О. Жабин, Р. Г. Акжигитов, А. А. Гудкова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2018. Вып. 118 (5). С. 5—13. DOI: https://doi.org/10.17116/jnevro2018118515.
2. Colombo F. Addressing multimorbidity to improve healthcare and economic sustainability / F. Colombo, M. García-Goñi, C. Schwierz // Journal of Comorbidity. 2016. Vol. 6 (1). P. 21—27. DOI: https://doi.org/10.15256/joc.2016.6.74.
3. Верткин А. Л. Коморбидность / А. Л. Верткин, М. А. Румянцев, А. С. Скотников // Клиническая медицина. 2012. Т. 90, № 10. С. 4—11.
4. Чабан О. С. Психосоматична коморбідність і якість життя у пацієнтів похилого віку / О. С. Чабан, О. О. Хаустова // Нейро News. 2016. № 2—1. С. 8—13.
5. Белялов Ф. И. Лечение болезней в условиях коморбидности / Ф. И. Белялов. 10-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2016. 264 с.
6. Марута Н. О. Шизофренія, коморбідна з іншими психічними та поведінковими розладами / Н. О. Марута, С. О. Ярославцев // Здоров'я України. 2016. № 3 (38). С. 37—39.
7. Краснов В. Н. Противоречия в современном понимании коморбидности в психиатрии / В. Н. Краснов // Психические расстройства в общей медицине. 2016. Вып. 1—2. С. 4—6.
8. Prevalence of Combined Somatic and Mental Health Multimorbidity: Patterns by Age, Sex, and Race/Ethnicity / Bobo W. V., Yawn B. P., Sauver J. L. St. [et al.] // The Journals of Gerontology: Series A. 2016. Vol. 71, Issue 11. P. 1483—1491. DOI: https://doi.org/10.1093/gerona/glw032.
9. Cohen A. Решение проблем коморбидности между психическими расстройствами и основными неинфекционными заболеваниями : справочный технический доклад в поддержку осуществления Европейского плана действий в области психического здоровья, 2013—2020 гг., и Плана действий ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Европейском регионе ВОЗ, 2016—2025 гг. Всемирная организация здравоохранения, 2017. 44 с. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/342915/Comorbidity-report_R-web.pdf.
10. План действий по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Европейском регионе ВОЗ. Копенгаген : Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/346330/NCD-ActionPlan-RU.pdf.
11. Герасим'юк І. Г. Поєднання шизофренії та соматичної патології / І. Г. Герасим'юк // WorldSciencе. 2018. № 6 (34). Т. 5. № 6 (34). С. 47—49. DOI: 10.31435/rsglobal_ws/12062018/5853.
12. Діагностика та психотерапевтична корекція порушення усвідомлення психічної хвороби на ранніх стадіях шизофренії (методичні рекомендації) / В. А. Абрамов, О. І. Осокіна, О. Г. Студзінський [та ін.]. Донецьк, 2011. 39 с.
13. Психометрические характеристики русскоязычной версии краткого опросника восприятия болезни / В. М. Ялтонский, А. В. Ялтонская, Н. А. Сирота, Д. В. Московченко // Психологические исследования. 2017. Т. 10. № 51. С. 1. URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2017v10n51/1376-yaltonskii51.html.
14. A systematic review and meta-analysis of the Brief Illness Perception Questionnaire / E. Broadbent, C. Wilkes, H. Koschwanez [et al.] // Psychology & Health. 2015. Vol. 30. No. 11. Р. 1361—1385. DOI: 10.1080/08870446.2015.1070851.