ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 3 (108)Ферментативно-метаболічне забезпечення окисного гомеостазу у пацієнтів з гіпоксично-ішемічними ураженнями головного мозку на етапах кардіохірургічних втручань
Назва статтi Ферментативно-метаболічне забезпечення окисного гомеостазу у пацієнтів з гіпоксично-ішемічними ураженнями головного мозку на етапах кардіохірургічних втручань
Автори Маньковський Дмитро Станіславович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 3 (108) Сторінки
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.131-004.6 Індекс ББК -
Анотацiя DOI : https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is3-2021-4

З метою вивчення особливостей ферментативного та метаболічного забезпечення окисного гомеостазу у пацієнтів з гіпоксично-ішемічними ураженнями головного мозку до та після кардіохірургічних втручань з використанням штучного кровообігу обстежено 38 пацієнтів, зокрема з ішемічним інсультом — 14 осіб, енцефалопатією — 15 осіб, тяжкою когнітивною дисфункцією — 9 осіб; діагностику неврологічного статусу виконували відповідно до клінічних протоколів. Клініко-біохімічне дослідження виконано на доопераційному (за 3—5 діб) та післяопераційному (через 5—7 діб) етапах: визначали вміст супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, каталази у еритроцитах та α-токоферолу ацетату у сироватці крові, а також продуктів перекисного окиснення ліпідів мембран клітин: дієнових кон'югатів, метаболітів нітританіону в плазмі. Застосовано варіаційну статистику, вірогіднісний розподіл даних з подальшим оцінюванням достовірності результатів; використано відносні біохімічні показники: метаболічний індекс, метаболічний коефіцієнт та метаболічний ефект за кожним з індикаторів. Для розрахунків застосовано стандартні методики з використанням адаптованої до середовища “Exсel” програми. Отримані дані свідчать на користь формування у пацієнтів специфічного післяопераційного ферментативно-метаболічного забезпечення окисного гомеостазу, що слід вважати одним з пускових механізмів гіпоксично-ішемічних уражень головного мозку. Зокрема, на рівні ферментативної ланки про-, антиоксидантного захисту та на рівні метаболічних процесів, пов'язаних з пероксидацією фосфоліпідів мембран клітин, виявлено низку достовірних метаболічних ефектів, які в узагальненому вигляді проявляються вираженим пригніченням ферментативної ланки антиоксидантного захисту та інтенсифікацією утворення первинних, вторинних продуктів окиснення і NO‑залежних метаболітів.
Ключовi слова головний мозок, кардіохірургія, гіпоксично-ішемічні ураження, окисний гомеостаз
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Порушення функції центральної нервової системи після операцій зі штучним кровообігом у пацієнтів з низькою фракцією викиду лівого шлуночка: аналіз клінічного досвіду / Тодуров Б. М., Кузьмич І. М., Тарабрін О. О. [та ін.] // Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія. 2015. № 2 (6). С. 82—90. URI: http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/2260.
2. Minimized extracorporeal circulation does not impair cognitive brain function after coronary artery bypass grafting / D. Reineke, B. Winkler, T. Konig [et al.] // Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. 2015. Vol. 20 (1). P. 68—73. DOI: https://doi.org/10.1093/icvts/ivu341.
3. Маньковський Д. С. Гіпоксично-ішемічні ураження головного мозку: прогностична цінність клініко-анамнестичних факторів для оцінки їх ризику при кардіохірургічних втручаннях з використанням штучного кровообігу / Д. С. Маньковський // The world of science and innovation. 12th International scientific and practical conference (01—03 July 2021, London, United Kingdom). Cognum Publishing House. London, United Kingdom? 2021. P. 232—237. URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/35892/1/THE-WORLD-OF-SCIENCE-AND-INNOVATION-1-3.07.2....
4. Маньковський Д. С. Церебральний кровообіг та фактори ризику формування гіпоксично-ішемічних уражень головного мозку у кардіохірургічних пацієнтів при використанні штучного кровообігу / Д. С. Маньковський // Збірник тез наукових робіт міжнар. науково-практ. конференції (м. Київ, 9—10 липня 2021 р.). Київ : ГО «Київський медичний науковий центр», 2021. С. 22—26.
5. An N. Difficulties in Understanding Postoperative Cognitive Dysfunction / N. An, W. F. Yu // Journal of Anesthesia & Perioperative Medicine. 2017. Vol. 4. P. 87—94.
6. Astrocyte-derived adenosine is central to the hypnogenic effect of glucose / E. Scharbarg, M. Daenens, F. Lemaitre // Scientific Reports. 2016. Vol. 6. P. 19107. DOI: 10.1038/srep19107.
7. A pilot study of cerebral tissue oxygenation and postoperative cognitive dysfunction among patients undergoing coronary artery bypass grafting randomised to surgery with or without cardiopulmonary bypass / W. F. Kok, A. E. van Harten, B. M. Koene [et al.] // Anaesthesia. 2014. Vol. 69 (6). P. 613—622. DOI: 10.1111/anae.12634.
8. Остапченко Л. І., Гребіник Д. М. Біохімічні механізми ушкодження клітин: молекулярні механізми клітинної загибелі : курс лекцій зі спецкурсу. Київ : ННЦ «Інститут біології», 2014. 100 с. URI: https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Kafedry/Biochimiya/Biblioteka/8_Kurs_lektsiy_Biochimichn....
9. Маньковський Д. С. Діагностичний профіль факторів ризику гіпоксично-ішемічних уражень головного мозку при кардіохірургічних втручаннях зі штучним кровообігом / Д. С. Маньковський // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference (28—30 June 2021, Madrid, Spain). Barca Academy Publishing, 2021. P. 72—78. URI: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/06/RESULTS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-AND-DEVELOP....
10. Щербань Н. Г., Горбач Т. И., Гусева Н. Р. Лабораторные методики для изучения состояния антиоксидантной системы организма и уровня перекисного окисления липидов: методические рекомендации для докторантов, аспирантов, магистрантов. исполнителей НИР. Харьков : ХНМУ, 2014. 36 с.
11. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. Киев : «Моріон», 2000. 320 с.