ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 4 (97)Оптимізація скринінгу і діагностики деменції у літніх па цієн тів з урахуванням післятестової ймовірності захворювання
Назва статтi Оптимізація скринінгу і діагностики деменції у літніх па цієн тів з урахуванням післятестової ймовірності захворювання
Автори Спіріна Ірина Дмитріївна
Тимофєєв Роман Миколайович
Шорніков Андрій Воломирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 4 (97) Сторінки 79-81
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.892.3-008:616.037 Індекс ББК -
Анотацiя У статті розглянуто питання використання шкали MMSE для діагностики деменції у східноєвропейській популяції з позицій байєсовського підходу до оцінювання доказів, отриманих в результатах дослідження. Ефективність використання будь-якого тесту чи шкали має бути оцінена з позицій теореми Байєса з визначенням післятестової імовірності розвитку захворювання. На післятестову імовірність чинять вплив показники чутливості і специфічності шкали/тесту, передтестова ймовірність захворювання, під якою слід вважати поширеність означеного захворювання. Автори визначили, що післятестова імовірність деменції, що визначена за допомогою шкали MMSE залежить від віку пацієнта. У віко вій групі 60—64 роки спостерігається найбільша кількість хибнопозитивних результатів (при точці відсічення 23/24), а велика кількість хибнонегативних результатів — в групі 85+. Оптимальне значення спостерігається у віковій групі 75—79 років. Автори рекомендують задля підвищення якості діагностики деменції надавати перевагу клініко-психопатологічному методу діагностики та послідовно використовувати більше однієї шкали оцінки деменції.
Ключовi слова MMSE, деменція, скринінг, післятестова ймовірність, теорема Байєса
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Деменция: приоритет общественного здравоохранения. Женева : Всемирная организация здравоохранения, 2013. 112 с. URL : http://www.who.int/iris/handle/10665/112502.
2. Folstein M. F., Folstein S. E., McHugh P. R. "Mini-mental state". A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician // Journal of Psychiatric Research. 1975. Т. 12, № 3. P. 189—198. URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1202204.
3. Марута Н. О., Лінська К. І. Сучасні напрямки у розробці інструментів для об'єктивної діаг ностики афективних розладів (огляд літератури) // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 1 (94). С. 110—115.
4. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги. Деменція / МОЗ України, 2016. Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України 19.07.2016 № 736.
5. Mini-mental state examination (MMSE) for the detection of dementia in clinically unevaluated people aged 65 and over in community and primary care populations / S. T. Creavin, S. Wisniewski, A. H. Noel-Storr [et al.] // Cochrane Database of Syste ma tic Reviews. 2016; (1): CD011145. DOI: 10.1002/14651858.CD011145.pub2.
6. Gigerenzer G., Hoffrage U. How to improve bayesian reasoning without instruction: frequency formats // Psychological Review. 1995. Т. 102, № 4. P. 684—704. URL : www.apa.org/journals/rev/
7. Нефедов С. Н. Байесовский подход к оценке доказательств и стандартизация вербальных формулировок выводов эксперта // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2015. № 8. С. 187—195.
8. К вопросу об использовании байесовских методов для метрологической оценки и интерпретации результатов судебно-экспертного исследования / Г. И. Бебешко, С. А. Войтов, Г. Г. Омельянюк, А. И. Усов // Теория и практика судебной экспертизы. 2017. № 1 (33). С. 148—158.
9. Вероятностный подход к оценке индивидуального и популяционного риска развития злокачественных новообразований в профи лактике рака молочной железы / Д. В. Турча нинов, Н. Г. Ширли на, В. Л. Ста сенко, Е. А. Вильмс // Профилактическая медицина. 2017. Т. 20, № 4. С. 13—17. DOI :10.17116/ profmed201720412-17.
10. Персонификация оценки индивидуального риска развития колоректального рака у жителей Омской области / Д. В. Тур чанинов, В. Л. Стасенко, Н. Г. Ширлина, Д. В. Щербаков // Тихо океанский медицинский журнал. 2018. № 3 (73). С. 38—41. DOI: 10.17238/PmJ1609-1175.2018.3.38–41.
11. Плеханова М. А. Индивидуализация методов профилактики туберкулеза у детей Омской области / М. А. Плеханова, Л. А. Кривцова, Т. Н. Белкова [и др.] // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. С. 45. URL : http://www.scienceeducation. ru/ru/article/view?id=27159 (дата обращения: 06.11.2018)
12. Образцова Г. И., Кочетков В. М. К вопросу о первичной профилактике гипертонической болезни // Артериальная гипер- тензия. 2009. Т. 15, № 1. С. 92—96.
13. Davidson's principles and practice of medicine / Philadelphia, Pa. : Elsevier Health Sciences Division, 2006.
14. A new scoring method of the mini-mental status examination to screen for dementia / J. Y. Choe, J. W. Han, T. H. Kim [et al.] // Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 2014. Т. 37, № 5—6. P. 347—356. DOI: 10.1159/000357471.
15. Determining risk of falls in community dwelling older adults: a systematic review and meta-analysis using posttest probability / M. M. Lusardi, S. Fritz, A. Middleton [et al.] // Journal of Geriatric Physical Therapy. 2017. Т. 40, № 1. P. 1—36. DOI: 10.1519/JPT.0000000000000099.