ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 4 (97)Нейрофізіологічні предиктори суїцидального ризику у хворих з деменціями
Назва статтi Нейрофізіологічні предиктори суїцидального ризику у хворих з деменціями
Автори Мудренко Ірина Григорівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 4 (97) Сторінки 69-72
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.454:616.89-008.441.44:616.894 Індекс ББК -
Анотацiя Метою нашої роботи став пошук за даними електроенцефалографічного дослідження (ЕЕГ) маркерів високого суїцидального ризику у хворих з деменціями. Вивчено особливості біоелект- ричної активності головного мозку 33 хворих з високим ризиком суїциду та 33 хворих з низьким ризиком суїциду (за даними методики «Спосіб визначення суїцидального ризику»). Усім хворим проведено ЕЕГ. Встановлено, що хворі обох груп мали неспецифічні зміни біоелектричної активності головного мозку у вигляді наявності та переважання патологічних хвиль δ- та θ-діапазону. При фоновому дослідженні виявлені специфічні відмінності, що асоційовані з суїцидальним ризиком (СР). Зокрема, дослідження продемонструвало переважання спек- тральної щільності θ-ритму у хворих без СР по всій поверхні голови порівняно з основною групою (p < 0,001) та δ-ритму у проекції лобно-потиличних відведень (p < 0,001). Незважаючи на глибоке органічне ураження ЦНС при деменціях, хворі з високим СР мають кращу функ- ціональну здатність головного мозку, по- рівняно з групою контролю, про що свідчить відносне переважання активності в α-діапазоні (t = 2,53; p < 0,05). Отже, аналізуючи отримані дані, мож- ливо припустити, що з прогресуванням патоморфологічних змін в головному мозку внаслідок нейродегенеративного та судинного процесів при деменціях ризик суїциду зменшується. Напроти, на початкових стадіях дементного процесу, при відносно високій функціональній здатності головного мозку, ризик формування та реалізації саморуйнівної поведінки високий.
Ключовi слова деменції, біоелектрична активність головного мозку, нейрофізіологічні особливості, ЕЕГ-коре- ляти, суїцидальна поведінка, деменція при хворобі Альцгеймера, судинна деменція
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Мудренко І. Г. Біологічні особливості формування суїцидальної поведінки у хворих на деменції (огляд літератури) // Медицинская психология. 2017. Т. 12, № 4. С. 35—44.
2. Мудренко І. Г. Порівняльна ЕЕГ-характеристика різних видів деменції // «Медицина третього тисячоліття» : матеріали міжвузівської конф. (ХНМУ, 16—17 січня 2017 року). С. 369—371. URI : http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15550.
3. Мудренко І. Г. Нейрофізіологічні особливості суїцидентів // «Перспективи розвитку медичної науки і освіти» : зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-метод. конф., що присвячена 25-річчю медичного інституту СумДУ (Суми, 16—17 листопада 2017 р.). Суми : Сумський державний ун-т, 2017. С. 99.
4. Рагозинская В. Г. Особенности спектральной мощности ЭЭГ при аутоагрессии // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. 2015. № 2. С. 97—104.
5. Рагозинская В. Г. Изменения мощности спектров ЭЭГ в альфа-диапазоне при аутоагрессии // Вестник психофизиологии. 2015. № 1. С. 110—113.
6. Sang Min Lee, Kuk-In Jang, Jeong-Ho Chae. Electroencephalographic correlates of suicidal ideation in the theta band // Clinical EEG and Neuroscience. 2017. Vol. 48(5) 316—321. DOI: 10.1177/1550059417692083 journals.sagepub.com/home/eeg.
7. Кожевников С. П. Особенности показателей ЭЭГ-активности у здоровых, социально адаптированных лиц, в возрасте 18—36 лет, при моделировании деструктивной деятельности : дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : 19.00.02 — Психофизиология (биологические науки) / Кожевников Сергей Павлович ; ФГБОУ ВО Южно-Уральский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. Ижевск, 2016. С. 20.