ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 4 (97)Динаміка психічних та поведінкових розладів серед військовослужбовців Національної гвардії України (2014—2017 роки)
Назва статтi Динаміка психічних та поведінкових розладів серед військовослужбовців Національної гвардії України (2014—2017 роки)
Автори Юр’єва Людмила Миколаївна
Шустерман Тамара Йосипівна
Вишніченко Сергій Іванович
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 4 (97) Сторінки 5-9
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.447-071.2-036.1:351.743-057.36 (477) «2014/2017» Індекс ББК -
Анотацiя У цієї статті наводяться результати дослідження структури та динаміки психічних розладів та розладів поведінки серед військовослужбовців Національної гвардії України (НГУ), які проходили стаціонарне обстеження в Комунальному закладі «Дніпропетровська клінічна пси- хіатрична лікарня» Дніпропетровської обласної ради» у 2014—2017 роках. Наведено характеристику досліджуваних військово службовців (201 особа) за віком, роками призову та видом комплектування підрозділів особовим складом. В усіх досліджених військово- службовців НГУ були зареєстровані психічні розлади та розлади поведінки. В загальній структурі виявленої психічної патології у військово службовців НГУ за 2014—2017 роки переважали невротичні, по в'язані зі стресом та соматоформні розлади (35,3 %), розлади особистості та поведінки (27,0 %) і психічні та поведінкові розлади внаслідок вжи- вання психоактивних речовин (17,4 %). У військово служ бов ців строкової служби пси хічні розлади та розлади поведінки виявлялися вірогідно частіше, ніж у осіб, що несли службу за контрактом або були частково мобілізованими, що може бути пов'язано з низькою мотивацією до служби. За 2014—2017 роки серед військово- службовців НГУ спостерігалося зростання невротичних, пов'язаних зі стресом та соматоформних розладів; шизофренії, шизотипових, маячних розладів та розумової відсталості. Зроблено висновок, що отримані дані щодо структури та динаміки психічних і поведінкових розладів у військово службовців НГУ мають бути врахованими під час розроблення психо- профілактичних та лікувально-реабілітаційних заходів для цього контингенту осіб.
Ключовi слова військовослужбовці, Національна гвардія України, психічні розлади, поведінкові розлади, структура, динаміка
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Діагностика психічної дезадаптації серед співробітників органів внутрішніх справ (методичні рекомендації) / [Л. М. Юр’єва, Н. О. Марута, С. І. Вишніченко, М. М. Денисенко]. Харків ; Дніпро пет ровськ, 2015. 55 с.
2. Діаг ностика, терапія та профілактика медико- психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах / уклад. П. В. Волошин, Н. О. Марута, Л. Ф. Шестопалова [та ін.]. Х., 2014. 79 с.
3. Кризові стани в сучасних умовах: діагностика, корекція та профілактика / за ред. проф. Л. М. Юр’євої. К.: Вид-во «Галерея Принт», 2017. 174 с.
4. Марута Н. А., Заворотный В. И. Принципы реабилитации военнослужащих с различными вариантами посттравматического стрессового расстройства // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 3 (96). С. 33—38.
5. Психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції в закладах охорони здоров’я (методичні рекомендації) /уклад. Б. В. Михайлов, С. І. Лупей-Ткач, О. М. Зінченко [та ін.]. Х., 2018. 32 с.
6. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stress Disorder : Literature Review / R. J. Ursano, C. C. Bell, S. Eth [et al.] // Am J Psychiatry. 2004 Nov; 161 (11 Suppl): 3—31.