ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 4 (93)Клініко-психопатологічні особливості депресивних порушень у хворих на шизофренію
Назва статтi Клініко-психопатологічні особливості депресивних порушень у хворих на шизофренію
Автори Марута Наталія Олександрівна
Малюта Ліана Володимирівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 4 (93) Сторінки 5-10
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8:616.895.4-008.447-071-08 Індекс ББК -
Анотацiя Статтю присвячено вивченню клініко- психопатологічних та психологічних особливостей депресивних порушень (ДП) у хворих на шизофренію та розробленню принципів терапії цього контингенту хворих. На ґрунті комплексного клініко-психопатологічного дослідження отримані дані щодо синдромальної структури ДП при шизофренії: при ДП раннього періоду (ДПРП) переважали тривожно-депресивний (39,50 %), обсесивно-депресивний (26,30 %) симптомокомплекси та соматовегетативна депресія (21,10 %); при ДП середнього періоду (ДПСП) — апатико- адинамічний (46,20 %), деперсоналізаційний (20,50 %) і сенесто-іпохондричний (12,80 %) варіанти депресії; у пацієнтів з ДП пізнього періоду (ДППП) були виражені дисфоричний (25,60 %), анестетичний (20,95 %) варіанти депресії та депресивно- параноїдний симптомокомплекс (20,99 %). Доведено, що феноменологічна структура депресивної симптоматики у пацієнтів з шизофренією змінюється на різних етапах розвитку хвороби та включає наявність суто афективних, а також негативних та когнітивних порушень. Визначено, що високий та виражений суїцидальний ризик відрізняв пацієнтів з ДПРП, а вира- женість депресивної симптоматики — хворих на шизофренію з ДППП (p ≤ 0,01). Встановлено, що рівень соціальної ізольованості, алекситимії, незадоволеність собою та якістю свого життя збільшувалися протягом перебігу захворювання. У результаті проведеного клініко-пси- хопатологічного дослідження науково обґрунтовано, розроблено та впроваджено систему діагностики та терапії ДП при шизофренії.
Ключовi слова шизофренія, депресивні порушення, клініко-психопатологічні особливості, особистісні особливості, диференціальна діагностика, терапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Аймедов К. В., Морванюк Г. В. Індивідуально-психологічні характеристики пацієнтів з параноїдною формою шизофренії з урахуванням статевої належності // Архів психіатрії. 2016. Т. 22, № 1. С. 98—101.
2. Будза В. Г., Антохин Е. Ю. Проблема депрессии при шизофрении (обзор 2): типология и течение постшизофренических депрессий // Психиатрия и психофармакотерапия им. П. Б. Ганнушкина. 2014. № 2. С. 47—53.
3. Кинкулькина М. А., Иванец Н. Н. Депрессии при шизофрении и алкоголизме. Клиника и лечение. Москва : ИД Медпрактика-М, 2009. 216 с.
4. Кожина А. М., Сухоиванова Е. И. Современные подходы к терапии и реабилитации больных шизо фре нией // Експериментальна і клінічна медицина. 2013. № 1. С. 163—167.
5. Кушнир Ю. А. К вопросу дифференциальной диагностики постшизофренической депрессии // Архів психіатрії. 2012. Т. 19, № 4 (71). С. 19—26.
6. Марута Н. О., Ярославцев С. О. Шизофрения с коморбидными психическими и поведенческими рас ст ройствами (структура коморбидной патологии, критерии диагностики, факторы про- гноза и закономерности формирования) // Медична психологія. 2015. № 4. С. 46—50.
7. Мишиев В. Д., Кушнир Ю. А., Осадчая Г. А. Клинико-психопатологические особенности постшизофренических депрессий у больных приступообразно-прогредиентной шизофренией // Журнал психіатрії та медичної психології. 2011. № 1. С. 50—53.
8. Смулевич А. Б., Дубницкая Э. Б. Депрессия — актуальные проблемы систематики // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2012. Т. 112, № 2. С. 11—20.
9. Шумская К. Н. Постшизофренические депрессии (психопатологические особенности и вопросы типологии, клинические подходы, терапевти чес кие особенности) : автореф. дис. … канд. мед. наук. Москва, 1999. 21 с.
10. Юрьева Л. Н. Шизофрения : клиническое руководство для врачей. Киев, 2010. С. 24.
11. Antokhin E. Y. Protect psychological mechanisms of postpsychotic depression in patients at first episode of schizophrenia // Ceska a Slovenska psychiatrie. 2012. 108 (10). P. 217—8.
12. Babinkostova Z., Stefanovski B. Depressive symptoms in schizo phrenic patients // Medicus. 2010. 13 (1). P. 126—131.
13. Depressive symptoms in schizophrenia outpatients—prevalence and clinical correlates / Freudenreich O., Tranulis C., Cather C., [et al.] // Clin Schizophr Relat Psychoses. 2008; 2(2): 127—135. doi: 10.3371/CSRP.2.2.2.
14. Palmer E. C., Gilleen J., David A. S. The relationship between cognitive insight and depression in psychosis and schizophrenia: a review and meta-analysis // Schizophr Res. 2015; 166: 261.