ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 2 (87)Нейроксон в лікуванні хворих з постінсультною деменцією
Назва статтi Нейроксон в лікуванні хворих з постінсультною деменцією
Автори Міщенко Тамара Сергіївна
Міщенко Владислав Миколайович
Здесенко Ірина Володимирівна
Михайлов Володимир Борисович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 2 (87) Сторінки 19-23
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.43:616.125-008.313.2 Індекс ББК -
Анотацiя Статтю присвячено дослідженню динаміки змін неврологічного та когнітивного статусу у пацієнтів з постінсультною деменцією. Було показано, що лікування препаратом Нейроксон у гострому та відновному періодах ішемічного інсульту дозволяє вірогідно прискорити відновлення порушених неврологічних функцій, підвищити показники щоденної життєвої активності, поліпшити стан когнітивних функцій та знизити вираженість депресії. Застосування препарату Нейроксон є безпечним та може бути рекомендованим під час лікування гострих порушень мозкового кровообігу для більш повного та швидкого функціонального відновлення хворих.
Ключовi слова деменція, ішемічний інсульт, терапія, функціональне відновлення, Нейроксон
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Яхно Н. Н. Когнитивные расстройства в неврологической клинике / Н. Н. Яхно // Неврологический журнал. — 2006. — Т. 11, прил. № 1. — С. 4—12.
2. Honig L. S. Translational Research in Neurology: Dementia / L. S. Honig // Arch Neurol. — 2012. — Apr 2. — Р. 1—12.
3. Волошина Н. П. Дементирующие процессы головного мозга / Н. П. Волошина. — Харьков : Основа, 1997. — 184 с.
4. Мищенко Т. С. Современная диагностика и лечение неврологических заболеваний : справочник врача «Невролог» / Т. С. Мищенко, В. Н. Мищенко ; Институт неврологии, психи- атрии и наркологии. — Киев : Бібліотека «Здоров'я України», 2014. — 641 с.
5. Мищенко Т. С. Деменция — это не нозологическая форма, а синдром, к которому могут приводить различные по этиологии патологические процессы / Т. С. Мищенко // Нейро News. — 2009. — № 2/1. — С. 6—9.
6. Яхно Н. Н. Актуальные вопросы нейрогериатрии / Н. Н. Яхно, И. В. Дамулин // Достижения в нейрогериатрии. — М., 1995. — Ч. 1. — С. 9—29.
7. Doody R. S. Practice parameter: management of dementia (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommit tee of the American Academy of Neurology / R. S. Doody // Neurology. — 2001. — Р. 1154—1166.
8. Вахнина Н. В. Обозрение материалов V международного конгресса по сосудистой деменции (Будапешт, 8—11 ноября 2007 г.) / Н. В. Вахнина, Ю. А. Старчина // Неврологи чес кий журнал. — 2008. — Т. 13, № 4. — С. 54—59.
9. Сорокина И. Б. Умеренные когнитивные расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга: диагностика и принципы терапии / И. Б. Сорокина, А. А. Гудкова, А. Б. Гехт // Трудный пациент. — 2010. — Т. 8. № 3. — С. 9—13.
10. Міщенко Т. С. Судинна деменція / Т. С. Міщенко, О. В. Дмитрієва // Міжнародний неврологічний журнал. — Донецьк, 2006. — № 2 (6). — С. 16—20.
11. Клинические аспекты постинсультных когнитивных нарушений / [Мищенко Т. С., Мищенко В. Н., Здесенко И. В., Ники ш ко ва И. Н.] / Там само. — 2015. — № 7 (77). — С. 35—41.
12. Парфенов В. А. Сосудистая деменция / В. А. Парфенов, Ю. А. Старинна // Клиническая геронтология. — 2005. — Т. 11, № 1. — С. 32—37.
13. Мищенко В. Н. Деменция у пациентов, перенесших инсульт: как распознать и нейтрализовать / В. Н. Мищенко // Здоров’я України. — 2015. — № 4 (35). — С. 15—16.
14. Дамулин И. В. Сосудистая деменция: патогенез, диагностика и лечение / И. В. Дамулин // Фарматека. — 2010. — № 7. — С. 13—18.
15. Мищенко Т. С. Роль и место фармакологической церебропротекции в профилактике и коррекции когнитивной недостаточности: гипотезы и доказательства / Т. С. Мищенко // Здоров’я України. — 2007. — № 3. — С. 29.
16. Нейроксон в лечении больных с ишемическим инсультом / [В. В. Никонов, В. Н. Мищенко, И. В. Здесенко, А. Н. Колесников] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2013. — № 7 (61). — С. 41—48.
17. Копчак О. О. Про доцільність застосування цераксону в лікуванні постінсультних когнітивних розладів у хворих з метаболічним синдромом / О. О. Копчак // Там само. — 2011. — № 6 (44). — С. 78—85.