ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 1 (78)Порівняльна структурно-функціональна характеристика імунного дисбалансу в осіб різної статі при рецидивуючому і прогредієнтних типах перебігу розсіяного склерозу
Назва статтi Порівняльна структурно-функціональна характеристика імунного дисбалансу в осіб різної статі при рецидивуючому і прогредієнтних типах перебігу розсіяного склерозу
Автори Василовський Віталій Вадимович
Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 1 (78) Сторінки 28-36
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2-036.1-055.1-055.2 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчені гендерні особливості імунного дисбалансу (ІД) у пацієнтів з різними типами перебігу розсіяного склерозу (РС) на різних стадіях активності (рецидиви і ремісії при рецидивуючому перебігу; етапи про- гресування і стабілізації при прогредієнтних типах) цього захворювання. Обстежено 210 пацієнтів (90 чоло- віків і 120 жінок з різними типами перебігу РС), яким в динаміці було проведено 445 досліджень імунного статусу, зокрема, при рецидивуючому перебігу (РП) — 224 дослідження (88 — у чоловіків і 136 — у жінок), при вторинно-прогредієнтному перебігу (ВПП) — 131 дослідження (31 —у чоловіків і 100 — у жінок), при первинно-прогредієнтному перебігу (ППП) — 90 досліджень (49 — у чоловіків і 41 — у жінок). Проведений аналіз виявив різні гендерні опосередковані рангові структури імунологічних показників і їх залученість у формування ІД залежно від типу перебігу і стадії активності процесу. Було показано, що структура ІД при РП залежить від гендерного чинника і формується переважно в ре місіях, тоді як рецидиви не вносять істотного внеску до її спрямованості. При ВПП і ППП профіль ІД формується на етапах стабілізації, ха- рактеризується вираженим аутоімунним компонентом, який поєднується з дефіцитом клітинної ланки імунітету при ВПП у жінок і ППП у чоловіків. Це корелює з даними клінічних досліджень, які свідчать про більш тяжкий перебіг РС у жінок с ВПТ и у чоловіків с ППТ. При всіх типах перебігу імунний дисбаланс як у чоловіків, так і у жінок має фазовий характер, який не збігається з початком клінічних загострень, що призводить до формування клініко-імунологічних дисоціацій.
Ключовi слова розсіяний склероз, типи перебігу, імунний дисбаланс, гендерні відмінності
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Чекнев С. Б. Патогенез РС: иммуностимуляция или иммуноде- фицит / С. Б. Чекнев // Иммунология. — 1994. — № 2. — С. 9—17. 2. Крыжановский Г. Н. Нейроиммунопатология / Крыжа нов- ский Г. Н., Магаева С. В., Макаров С. В. — М., 1997. 3. Hohlpeld R. Immunological update on MS / R. Hohlpeld, H. Wekerle // Cur opin. Neurol. — 2001. — Vol. 14. — P. 299—304. 4. Биохимические механизмы нарушения нейроиммунного взаимодействия при рассеянном склерозе / [Бархатова В. П., Завалишин И. А., Хайдаров Б. Т. и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2000. — № 11. — С. 42—47. 5. Сравнительный клинико-иммунохимический анализ ремит- тирующего и вторично-прогрессирующего течения рассеянного склероза / [Е. И. Гусев, И. А. Беляева, В. П. Чехонин и др.] // Там же. — 2000. — № 6. — С. 51—57. 6. Ремиттирующий и прогредиентный рассеянный склероз: иммунопатогенетические различия / [Бисага Г. Н., Калинина Н. М., Акимова С. Б. Давыдова Н. И.] // Медико-социальные аспекты РС. — СПб.: Лики России, 2001. — С. 17—21. 7. Лисяный Н. И. Иммунология и иммунотерапия рассеянного склероза / Н. И. Лисяный. — К., 2003. — 251 с. 8. Гусев Е. И. Рассеянный склероз и другие демиелинизи- рующие заболевания / Е. И. Гусев, И. А. Завалишин, А. Н. Бой- ко. — Харьков, 2004. — 526 с. 9. Gandhi R. Role of the innate immune system in the pathogenesis of multiple sclerosis / R. Gandhi, A. Laroni, H. L. Weiner // J. Neuroim. — 2010. — Vol. 221. — P. 7—14. 10. Коляда Т. І. Порівняльна характеристика імунного статусу при різних типах перебігу розсіяного склерозу / Т. І. Коляда, Н. П. Волошина, Т. В. Негреба // Український вісник психоне- врології. — 2004. — Т. 12, вип. 2 (39). — С. 88—94. 11. Левченко И. Л. Особенности иммунного статуса у мужчин и женщин при рецидивирующем течении рассеянного склеро- за / И. Л. Левченко, Т. В. Негреба // Там само. — 2010. — Т. 18, вип. 2 (63). — С. 20—23. 12. Волошина, Н. П. Гендерные различия иммунного статуса при прогредиентных типах течения рассеянного склероза / Н. П. Волошина, И. Л. Левченко, Т. В. Негреба // Там само. — 2011. — Т. 19, вип. 4 (69). — С. 5—9.