ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 3 (80)Особливості клінічної симптоматики на різних стадіях перебігу біполярного афективного розладу
Назва статтi Особливості клінічної симптоматики на різних стадіях перебігу біполярного афективного розладу
Автори Марута Наталія Олександрівна
Вербенко Георгій Миколайович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 3 (80) Сторінки 77-82
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-07-08 (075.9) Індекс ББК -
Анотацiя Під час діагностики афективного епізоду сучасні операціональні критерії не враховують особливостей клінічної симптоматики, а критерії афективних розладів не приймають до уваги такі важливі чинники, як вік маніфестації, спадковість і перебіг захворювання. Більша достовірність діагностики може бути досягнута введенням інформації, зібраної за різними категоріями, які за- звичай використовують для уточнення психіатричного діагнозу. Вивчено особливості клінічної симп томатики на різних стадіях перебігу біполярного афективного розладу (БАР) у 120 пацієнтів з біполярним афективним розладом (40 пацієнтів з переважанням депресивних симптомів (F31.3—5, F31.6), 30 пацієнтів з пере- важанням маніакальних симптомів (F31.0—2, F31.6), 50 пацієнтів в еутимному періоді (F31.7). Психометричне дослідження проводили з використанням: опитувальника «Індекс біполярності» (G. Sachs, 2004), який дозволяє оцінити в балах (від 0 до 20) наявність у пацієнта п'яти найбільш характерних для БАР ознак: 1) характеристика епізоду; 2) вік маніфестації; 3) перебіг хвороби; 4) ефект терапії; 5) спадковість. За даними дослідження, клініч- на неоднорідність показників індексу біполярності в першій та четвертій категоріях обумовлена фазою перебігу захворювання, що певним чином впли ває і на підсумковий інтегральний індекс біполярності у окремих групах. Клінічні приклади оцінки пацієнтів за індексом біполярності в окремих групах доводять, що індивідуальний індекс біполярності кожного окремого пацієнта може бути зависоким і наднизьким незалежно від групи БАР. Така оціночна система дозволяє переводити поняття біполярності з категоріальної площини в континуальну, що більшою мірою задовольняє потребам клінічної практики і дозволяє поліпшити якість діагностики і терапії БАР.
Ключовi слова біполярний афективний розлад, індекс біполярності, епізод, маніфестація, перебіг, терапевтична відповідь, спадковість.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. The global burden of disease [Text]. — WHO, 2004.
2. Стан психічного здоров'я населення та психіатричної допо моги в Україні : Інформаційно-аналітичний огляд за 2000—2009 рр. [Текст]. — Х.: Арсіс, 2010. — 160 с.
3. Чабан О. С. Биполярная депрессия: проблемы диагностики и терапии [Текст] / Чабан О. С., Хаустова Е. А // НейроNews. — 2011. — №5 (32). — С. 18—22.
4. Maruta N. A. The neurocognitive dysfunction in adult patients with bipolar disorder I type [Text] / Maruta N. A., Verbenko V. A., Verbenko G. N. // Crimea Journal of Experimental and Clinical Medicine. — 2013. — Vol. 3. — № 1—2 (9—10) — P. 21—23.
5. Phillips M. L. Bipolar disorder diagnosis: challenges and future directions [Text] / M. L. Phillips, D. J. Kupfer // The Lancet. — 2013. — Vol. 381. — P. 1663—1671.
6. Мосолов С. Н. Биполярное аффективное расстройство: диаг ностика и терапия [Текст] / Мосолов С. Н., Костюкова Е. Г., Кузавкова М. В ; под ред. С. Н. Мосолова. — М.: МЕДпресс- информ, 2008. — C. 15. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 82 — ТОМ 22, ВИП. 3 (80) — 2014 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
7. Вербенко В. А. Принципы формирования нейрокогнитивных нарушений при расстройствах аффективного спектра [Текст] / В. А. Вербенко, Г. Н. Вербенко // Архів психіатрії. — Т. 19 — №1 (72). — 2013. — С. 55—61.
8. Akiskal H. S. Familial-genetic principles for validating the bipo lar spectrum: their application in clinical practice [Electronic Resource] / H. S. Akiskal // Medcape, online publication. — Mode of access : URL : www.medscape.com/viewarticle/436384.
9. Clinical correlates and familial aggregation of age at onset in bipolar disorder [Text] / [Lin P.-I. McInnis M. G., Potash J. B. et al.] // Am. J. Psychiatry. — 2006. — Vol. 163. — P. 240—246.
10. Early age at onset as a risk factor for poor outcome of bipolar disorder [Text] / [Carter T. D. C., Mundo E., Parikh S. V., Kennedy J. L.] // Journal of Psychiatric Research. — 2003. — Vol. 37. — P. 297—303.
11. Clinical correlates of psychiatric comorbidity in bipolar I patients [Text] / [Vieta E., Colom F., Corbella B. et al.] // Bipolar Disorders. — 2008. — Vol. 3. — P. 253—258.
12. Family history and symptom level during treatment for bipolar affective disorder [Text] / [Coryell W., Akiskal H., Leon A. C. et al.] // Biological Psychiatry. — 2000. — Vol. 47. — P. 1034—1042.
13. Patterns of treatment resistance in bipolar affective disorder [Text] / Cole A. J., Scott J., Ferrier I. N., Eccleston D. // Acta Psychiatrica Scandinavica. — 1993. — Vol. 88. — P. 121—123.
14. Danish twin study of manic-depressive disorders [Text] / [Bertelsen A., Harvald B., Hauge M. A.] // Br. J. Psychiatry. — 1977. — Vol. 130. — P. 330—351.
15. Akiskal H. S. The evolving bipolar spectrum. Prototypes I, II, III, IV [Text] / H. S. Akiskal, O. Pinto // Psychiatr. Clin. North Am. — 1999. — Vol. 22. — P. 517—534.
16. Sachs G. S. Strategies for improving treatment of bipolar disorder: integration of measurement and management [Text] / G. S. Sachs // Acta Psychiatr Scand Suppl. — 2004. — Vol. 422. — P. 7—17.