ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 3 (80)Непсихотичні психічні розлади в клініці соматичних захворювань
Назва статтi Непсихотичні психічні розлади в клініці соматичних захворювань
Автори Федак Богдан Степанович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 3 (80) Сторінки 101-104
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.08-039 Індекс ББК -
Анотацiя Нами було досліджено стан психічної сфери у хворих, які перенесли гострі стани терапевтичного профілю (ішемічна хвороба серця (ІХС) з нападами стенокардії, інфарктом міокарда, транзиторними ішемічними атаками, загостреннями виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки. В результаті клініко-психопатологічного дослідження була визначена клінічна структура і загальні закономірності формування непсихотичних порушень психічної сфери у цих хворих. Отримані результати показали, що в усіх хворих з гострими соматичними станами спостерігаються різноманітні порушення психічної сфери непсихотичного регістра. Це послужило підґрунтям для створення диференційованої системи медико-психологічного супроводу хворих.
Ключовi слова соматичні захворювання, непсихотичні психічні розлади, нозогенні реакції психічної дезадаптації
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. О. Стан психічного здоров’я населення та психіатричної допомоги в Україні / Н. О. Марута // Нейро News. Психоневрология и нейропсихиатрия. — 2010. — № 5 (24). — С. 83—90. 2. Кирюхин О. Л. Комплексная оценка и коррекция психических нарушений у больных ишеми чес кой болезнью сердца / О. Л. Кирюхин, Н. А. Гасанов, Д. Р. Ракита // Клини чес кая меди- цина. — 2007. — № 8. — С. 29—32.
3. Коростій В. І. Прогнозування та психотерапевтична ко- рекція емоційних розладів при психосоматичних захворюваннях / В. І. Коростій // Медична психологія. — 2013. — Т. 8. — № 3 (31). — С. 56—63.
4. Мищенко Т. С. Когнитивные и аффективные нарушения у постинсультных больных и возможности их коррекции / Мищенко Т. С., Шестопалова Л. Ф., Мищенко В. Н. // Международный неврологический журнал. — 2007. — № 2 (12). — С. 26—30.
5. Состояние психического здоровья населения и тенденции развития психиатри чес кой помощи на постсоветском пространстве / Морозов П. В., Незнанов Н. Г., Лиманкин О. В., Волошин П. В., Марута Н. А. // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22, вип. 1 (78). — С. 11—17.
6. Долженко М. Н. Депрессивные и тревожные расстройства при сердечно-сосудистых заболеваниях / М. Н. Долженко // Практична ангіологія. — 2006. — Т. 2. — № 1. — С. 17—23.
7. Маркова М. В. Медико-психологічні аспекти розвитку та перебігу хвороб системи кровообігу / М. В. Маркова, В. В. Бабич // Новости медицины и фармации. Неврология и психиатрия : спец. вып. — 2008. — № 243. — С. 71—74.
8. Михайлов В. Б. Емоційні порушення у осіб, що перенесли інфаркт міокарда та мозковий інсульт // Український вісник психоневрології. — 2009. — Т. 17, вип. 2 (59). — С. 40—44.
9. Напреєнко О. К. Психіатрична наука в Україні у 2013 році та напрямки її вдосконалення (за даними Проблемної комісії «Психіатрія» МОЗ і НАМН України) // Український вісник психо- неврології». — 2014. — Т. 22, вип. 1 (78). — С. 18—22.
10. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group Depressive symptoms and risk of coronary heart disease and mortality in elderly Americans / [A. A. Ariyo, M. Haan, C. M. Tangen et al.] // Circulation. — 2000. — Vol. 102. — P. 1773—9.
11. Frequency of depression after stroke. A systematic review of observational studies / [Hackett M. L., Yapa C, Parag V. et al.] // Stroke. — 2005. — Vol. 36. — P. 1330—1340.