ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 3 (80)Лікування хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією
Назва статтi Лікування хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією
Автори Бабкіна Юлія Андріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 3 (80) Сторінки 13-16
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853-0608 Індекс ББК -
Анотацiя У статті коротко викладені дані обстеження хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією, з якою погіршується клінічна картина епілепсії. Виявлено підвищення рівня вільнора- дикального окислення і зниження всіх показників антиоксидантної системи у прямій залежності від тяжкості клінічного перебігу епілепсії з коморбідною судинною патологією. Обґрунтовано схему лікування, до складу якої входять препарати з анти оксидантною дією. Описано дані об’єктивного огляду, кількісні і якісні характеристики припадків і електроенцефалограми, отримані відразу після лікування та після періоду спостереження в 4 місяці. Показано істотне поліпшення після лікування і незначне поліпшення після періоду спостереження при відсутності погіршення перебігу як епілепсії, так і супутньої патології.
Ключовi слова епілепсія, судин- на патологія, лікування, оксидантний стрес, антиоксидант, вітамін Е, тіоктова кислота, убіхінон
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Власов П. Н. Современные аспекты эпилептологии [Текст] / П. Н. Власов // Неврологический журнал. — 2002. — № 5. — С. 59—63.
2. European cardiovascular disease statistics, 2008 edition [Electronic Resource] / Allender S., Scarborough P., Peto V., [et al.]. — Mode of access : URL : http://www.herzstiftung.ch/uploads/media/ European_cardiovascular_disease_statistics_2008.pdf
3. Contribution of trends in survival and coronary-event rates to changes in coronary heart disease mortality: 10-year results from 37 WHO MONICA project populations. Monitoring trends and determinants in cardiovascular disease [Text] / Tunstall-Pedoe H., Kuulasmaa K., Mahonen M. [et al.] // Lancet. — 1999; 353 (9164): 1547—57.
4. Universal definition of myocardial infarction [Text] / Thygesen K., Alpert J. S., White H. D. [et al.; Task Force for the Redefinition of Myocardial Infarction] // Eur Heart J. — 2007; 28 (20): 2525—2538; Circulation 2007; 116: 2634—2653.
5. EUROASPIRE II Study Group. Lifestyle and risk factor management and use of drug therapies in coronary patients from 15 countries; principal results from EUROASPIRE II Euro Heart Survey Programme [Text] // European Heart Journal. — 2001; 22 (7): 554—572.
6. Офіційні матеріали конгресу Європейського суспільства кар- діологів (Мюнхен, 30 серпня — 3 вересня 2008 р.) / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.escardio.org.
7. Особенности мозговой гемодинамики у больных эпи- лепсией с сопутствующей патологией сосудистого генеза по данным ультразвуковой допплерографии [Текст] / [Дубенко А. Е., Васильева О. А., Линская А. В., Бабкина Ю. А.] // Український віс- ник психоневрології. — 2009. — Т. 17, вип. 2(59). — С. 80 — 84.
8. Comorbidity or multimorbidity: what’s in a name? A review of the literature [Text] / [Van den Akker M., Buntinx F., Roos S., Knottnerus J. A.] // Eur J Gen Pract. — 1996; 2(2): 65—70.
9. Лазебник Л. Б. Полиморбидность и старение [Текст] / Л. Б. Лазеб ник // Новости медицины и фармации. — 2007. — 1(205).
10. Клинико-электроэнцефалографические и когнитивные нарушения у лиц пожилого возраста с постинсультной эпилеп- сией [Текст] / [Мерцалов В. С., Реминяк И. В., Слюсаренко І. Т. Бабкіна Ю. А.] // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Когнітивні порушення при старінні». — Київ, 30—31 січня 2007 р. — С. 62—63.
11. Вёрткин А. Л. Окончательный диагноз [Текст] / Вёрткин А. Л., Зайратьянц О. В., Вовк Е. И. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 576 с.
12. Белялов Ф. И. Лечение внутренних болезней в условиях коморбидности : монография [Текст] / Ф. И. Белялов. — 8-е изд. — Иркутск, 2012.
13. К вопросу взаимоотношений эпилепсии и сосудистой коморбидной патологии [Текст] / [Дубенко А. Е., Васильева О. А, Черева тен ко Г. Ф., Бабкина Ю. А.] // Український вісник психоневрології. — 2011. — Т. 19, вип. 3(68). — С. 110—114.
14. ЭЭГ-характеристики у больных эпилепсией с коморбидной сосудистой патологией [Текст] / [Дубенко А. Е., Васильева О. А., Череватенко Г. Ф., Бабкина Ю. А.] // Там само. — 2010. — Т. 18, вип. 4(65). — С. 21—24.