ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Судово-фармацевтичне вивчення чинників збитковості сільських комунальних підприємств охорони здоров’я — аптек на засадах фармацевтичного права
Назва статтi Судово-фармацевтичне вивчення чинників збитковості сільських комунальних підприємств охорони здоров’я — аптек на засадах фармацевтичного права
Автори Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Хмелевський Микола Олександрович
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 171-174
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.21 Індекс ББК -
Анотацiя На фармацевтичному ринку України знаходиться велика кількість сучасних інноваційних препаратів, але їх вартість дуже висока для пацієнтів, які проживають в сільській місцевості. Орієнтація медикаментозного обслуговування тільки на оригінальні лікарські засоби на рівні держави, підприємства-виробника та роздрібної торгівлі веде до втрати таких соціальних функцій як забезпечення населення доступними, безпечними та якісними лікарськими засобами. Мета роботи полягала в проведенні судово-фармацевтичного вивчення факторів збитковості комуналь- них підприємств охорони здоров'я «аптек» на селі. Матеріали: нормативно-правова база з організації фармацевтичної справи комунальних підприємств охорони здоров'я — аптек; судово-фармацевтична практика за період 2005—2013 роки про банкрутство комунальних підприємств охорони здоров'я — аптек на селі. Методи: нормативно-правовий, документальний, порівняльний аналіз, судово-фармацевтичний моніторинг. За результатами дослідження проведено судово-фармацевтичне вивчення факторів збитковості аптек у сільській місцевості, серед яких основними виступають втрата контролю з боку керівництва за обліковою документацією, втрата платоспроможності, скорочення штату, умисне створення заборгованості; непрофесійне вжиття заходів для поліпшення фінансово-господарського стану. Щоб уникнути факторів збитковості, керівникам сільських комунальних під приємств охорони здоров'я необхідно дотримуватися норм податкового, фінансового, банківського та фармацевтичного права, сприяти підвищенню рівня виконавської дисципліни в ринкових умовах. Доведено, що діяльність аптек у сільській місцевості відчуває значні труднощі під час забезпечення соціально незахищених категорій сільського населення (пенсіонери, пільгові контингенти) лікарськими засобами всіх номенклатурно-правових груп, особливо через фельдшерсько-акушерські пункти та амбулаторії загальної практики — сімейної медицини. Запропоновано нормотворчі заходи до Господарського кодексу України, Державного бюджету України щодо збільшення витрат на діяльність аптек у сільській місцевості, а також до проекту Закону України «Про діяльність аптек у сільській місцевості».
Ключовi слова сільська місцевість, аптеки, лікарські засоби, судова фармація, фармацевтичне право
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бондарев Є. В. Фармацевтичне законодавство: державний контроль за якістю ліків в Україні [Текст] / Є. В. Бондарев, В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов // Сьогодення та майбутнє фармації : Всеукр. конгр., 16—19 квіт. 2008 р. — Х., 2008. — С. 562.
2. Галацан О. В. Розробка організаційних заходів на виконання концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом психоактивних речовин на регіональному рівні на засадах медичного і фармацевтичного права [Текст] / О. В. Галацан, В. В. Шаповалов (мол.), В. О. Омельченко // Укр. вісник психоневрології. — 2013. — Т. 21, вип. 1. — С. 43—50.
3. Гудзенко О. П. Медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення на сучасному етапі ринкових відносин [Текст] / О. П. Гудзенко, В. М. Толочко, О. І. Тихонов // Вісник фармації. — 2002. — № 1. — С. 53—57.
4. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 31. — Ст. 440.
5. Кримінальний кодекс України [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25. — Ст. 131.
6. Макаренко М. В. Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту [Текст] / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 1 (79). — С. 26—34.
7. Мнушко З. М. Ризикологія та питання якості лікарського забезпечення / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2009. — № 1(3). — С. 3. 8. Мусоев С. М. Усовершенствование мер государственного контроля за оборотом наркотических средств в Республике Таджикистан на основе фармацевтического права / С. М. Мусоев, В. В. Шаповалов, В. А. Шаповалова. — Душанбе; Харьков, 2012. — 60 с.
9. Наказ Міністерства економіки України від 26.10.2010 р. № 1361 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// document.ua/pro-vnesennja-zmin-do-metodichnih-rekomendaciishodo- vijavle-doc39053.html.
10. Немченко А. С. Результати соціологічного опитування керівників фармацевтичної галузі та провізорів щодо перетворень у системі охорони здоров'я / А. С. Немченко, Д. В. Карамишев // Український медичний часопис. — 2007. — № 3 (59), V/VI.
11. Об'єктивна сторона злочину доведення до банкрутства за чинним Кримінальним кодексом України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://referatfolder.org.ua/content. php?c=law&id=5035&s=1.
12. Основні напрями мінімізації витрат фірми [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.student-works.com.ua/ referats/ZED/1743.html.
13. Пестун І. В. Маркетингове інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень [Текст] / І. В. Пестун, З. М. Мнушко, В. В. Преснякова // Фармацевтичний журнал. — 2007. — № 1. — С. 9—14.
14. Посилкіна О. В. Актуальні аспекти оцінки соціально- економічного потенціалу фармацевтичних підприємств [Текст] / О. В. Посилкіна, О. А. Яремчук, О. Ю. Горбунова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2009. — № 1(3). — С. 39.
15. Судова наркологія, судова фармація: організаційно-правова процедура застосування примусових заходів медичного характеру для наркозалежних осіб, пов'язаних з нелегальним обігом психоактивних речовин : метод. реком. з грифом ДСК [Текст] / [В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, В. В. Бондаренко, В. Н. Кузьмінов]. — Х., 2007. — 166 с.
16. Толочко В. М. Статус інтернет-аптек у чинному законодавстві України [Текст] / В. М. Толочко, Ю. В. Медведєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2009. — № 1(3). — С. 30.
17. Уніфіковані програми з фармацевтичного та медичного права (фармацевтичного, медичного законодавства, судової фар мації та доказової фармації) [Текст] / ]В. В. Шаповалов, В. В. Шаповалов (мол.), В. О. Шаповалова, О. В. Галацан]. — Х.: Фактор, 2012. — 100 с.
18. Фармацевтичне законодавство [Текст] / [В. О. Шаповалова, В. В. Ша по валов, М. М. Халін та ін.]. — Х., 2010. — 142 с.
19. Шаповалова В. О. Фармацевтичне право як базова основа нормативно-правового регулювання обігу лікарських засобів, що застосовуються з аналгетичною метою : інформаційний лист [Текст] / В. О. Шаповалова. — Х., 2007. — 11 с.
20. Legislation in pharmacy and evidence-based pharmacy: study book (series: Pharmaceutical law) [Text] / [V. A. Shapovalova, V. V. Shapovalov (Jr.), V. V. Shapovalov et al.]. — [3-rd ed.]. — Kharkiv, 2011. — 160 p.
21. Ryschenko O. O. Medical and pharmaceutical law: the formulary system in Ukraine [Electronic resource] / O. O. Ryschenko, V. O. Shapovalova, V. V. Schapovalov // E-Journal: Research Bulletin SWorld "Modern scientific research and their practical application". — 2013. — Vol. J21306-016. — Р. 96—101. — Mode of access : URL : http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/e-journal/the-content-ofjournal/ j213/20935-j21306.
22. Shapovalov V. V. Modern state support drug patients in rural areas: analysis of complaints of citizens on principles of medical and pharmaceutical law [Electronic resource] / V. V. Schapovalov, V. O. Shapovalova, M. O. Hmelevsky // E-Journal: Research Bulletin SWorld "Modern scientific research and their practical application". — 2013. — Vol. J21306-015. — Р. 93—96. — Mode of access : URL : http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/e-journal/the-content-ofjournal/ j213/20935-j21306.
23. Vasina Y. V. Medical and pharmaceutical law: legal procedures circulation extemporaneous compounding in pharmacies Ukraine [Electronic resource] / Y. V. Vasina, V. V. Schapovalov, V. O. Shapovalova // E-Journal: Research Bulletin SWorld "Modern scientific research and their practical application". — 2013. — Vol. J21306-018. — Р. 104—107. — Mode of access : URL : http:// www.sworld.com.ua/index.php/ru/e-journal/the-content-of-journal/ j213/20935-j21306.