ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Роль психоемоційних, сексуальних та психологічних факторів в ґенезі порушення подружньої взаємодії у жінок з генітальним ендометріозом
Назва статтi Роль психоемоційних, сексуальних та психологічних факторів в ґенезі порушення подружньої взаємодії у жінок з генітальним ендометріозом
Автори Чистова Ольга Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 135-138
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 618.3:615.851 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі наведені дані порівняльного аналізу стану подружньої взаємодії серед пар, в яких дружина страждає на генітальний ендометріоз (основна група, n = 100) порівняно з жінками з гострою запальною гінекологічною патологією (група порівняння, n = 50). Встановлено, що в сім'ях основної групи має місце порушення подружньої взаємодії, яке виражається у двох клі- нічних варіантах — соціально-психологічному та біологічному, з різними проявами та механізмом виникнення. Визначені психоемоційні, сексуальні, індивідуальні й міжособистісні фактори та їх взаємовплив в ґенезі розвитку порушення подружньої взаємодії в родинах, де жінка страждає на генітальний ендометріоз. Отримані дані стали підґрунтям для розроблення програм лікування і профілактики даної патології.  
Ключовi слова порушення подружньої взаємодії, генітальний ендометріоз
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Impact of endometriosis on quality of life and work productivity: a multicenter study across ten countries / Nnoaham K. E., Hummelshoj L., Webster P. [et al.] // Fertil Steril. — 2011. — Aug, Vol. 2. — P. 366—373.
2. Состояние вегетативной регуляции при эндометриозе у женщин репродуктивного возраста с тревожно-депрессивными расстройствами / Р. Ф. Насырова, Л. С. Сотникова, В. В. Новицкий [и др.] // Бюллетень сибирской медицины. — 2009. — Т. 8, № 3. — С. 58—63.
3. Психоиммунные взаимодействия при эндометриозе у женщин репродуктивного возраста / Р. Ф. Насырова, Л. С. Сотникова, Н. В. Байструкова [и др.] // Бюллетень экспериментальной био- логии и медицины. — 2011. — № 7, Т. 152. — С. 100—105.
4. Потемкина Е. А. Особенности медико-психологических характеристик и симптоматика непсихотических психических расстройств при хронических гинекологических заболеваниях : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 19.00.04; 14.01.06 / Потемкина Елена Анатольевна; Санкт- Петербургский научно-исследовательский психоневрологичес кий ин ститут им. В. М. Бехтерева. — СПб., 2012. — 25 с.
5. Вільгельм А. А. Оцінка якості життя та реабілітація жінок, оперованих з приводу генітального ендометріозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 / Вільгельм Алла Андріївна; Львівський національний медичний ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2004. — 19 с.
6. Кришталь Е. В. К вопросу о комплексности реабилитации в гинекологической практике / Е. В. Кришталь, В. В. Свиридова // Сучасні методи лікуванні захворювань психогенного походження (ХІІІ Платонівські читання) : Матеріали наук.-практ. конф. — Харків, 2010. — С. 111—113.
7. Маркова М. В. Система медико-психологической ре абилитации женщин, перенесших оперативные вмешательства на внутренних половых органах: мишени, этапы, эффективность / М. В. Маркова, Е. В. Кришталь, В. В. Свиридова // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. — 2012. — № 3 (09). — С. 35—43.
8. Агишева Н. К. Внутриличностный конфликт и пути его разрешения / Н. К. Агишева // Український вісник психоневрології. — 2008. — Т. 16, вип. 2 (55). — С. 63—66. 9. Насырова Р. Ф. Психическое здоровье женщин с гинекологической патологией (клинико-патогенетический, социально- психологический и реабилитационный аспекты) : автореф. дис. на соискание уч. степени д-р мед. наук : спец. 14.01.06; 14.03.03 / Насырова Регина Фаритовна; Федеральное бюджетное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт психического здоровья» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. — Томск, 2012. — 50 с.
10. Чистова О. А. Состояние психоэмоциональной сферы женщин, страдающих эндометриозом / О. А. Чистова // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. — 2013. — № 4 (14). — С. 71—79.