ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Клінічна характеристика та відмінні особливості основних форм невротичних розладів у міського та сільського населення
Назва статтi Клінічна характеристика та відмінні особливості основних форм невротичних розладів у міського та сільського населення
Автори Зінченко Олена Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 78-82
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.447(477) Індекс ББК -
Анотацiя Клініко-психопатологічне дослідження 300 пацієнтів, які проживають в сільській місцевості і 100 жителів міст дозволили виявити особливості основних форм невротичних розладів. Встановлено, що дисоціативні (конверсійні) розлади проявлялися переважно вегетативними, руховими і сенсорними порушеннями. Клінічна картина дисоціативних (конверсійних) розладів була представлена складним синдромокомплексом, в структурі якого на перший план виступала дисоціація між пропонованими скаргами і даними об'єктивного клінічного спостереження. Клінічна структура неврастенії була представлена двома клінічними варіантами: з переважанням психопатологічних, переважно емоційних, симптомів, і з переважанням соматизованих симптомів. У структурі тривожно-фобічних розладів у обстежених хворих виокремлені фобічний, тривожний і обсесивний варіанти розладів, що поєднуються з вегетативними пароксизмами. Описані особливості необхідно враховувати при проведенні діагностики і терапії невротичних розладів.
Ключовi слова невротичні розлади, неврастенія, тривожно-фобічний розлад, дисоціативний (конверсійний) розлад, клініко-психопатологічні особливості, міське, сільське населення
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александровский Ю. А. Пограничные психические рас- стройства : руководство для врачей / Ю. А. Александровский. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 720 с.
2. Васильева А. В. Исследование особенностей клинического патоморфоза невротических расстройств в новых социальных условиях в связи с выбором психотерапевтических стратегий / А. В. Васильева, Т. А. Караваева // Вестник психотерапии. — 2009. — № 32 (37). — С. 70—77.
3. Грищенко Я. А. Психическое здоровье у лиц, проживающих в сельской местности (клинико-эпидемиологический и организационный аспекты) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук / Я. А. Грищенко. — М., 2011. — 21 с.
4. Демичева Н. К. Социальное функционирование и качество жизни у лиц с пограничными психическими расстройствами (клинико-диагностический аспект) / Н. К. Демичева // Российский психиатрический журнал. — 2006. — № 3. — С. 94—99.
5. Зінченко О. М. Характеристика загальних закономірностей психічного здоров'я сільського населення України / О. М. Зінченко // Архів психіатрії. — 2012. — Т. 18. — № 2 (69). — С. 15—21. 6. Зінченко О. М. Клініко-статистичний аналіз динаміки первинної та загальної захворюваності на розлади психіки та поведінки непсихотичного характеру у сільського населення України / О. М. Зінченко // Архів психіатрії. — 2013. — Т. 19, № 4 (75). — С. 50—52.
7. Марута Н. А. Невротическая болезнь / Н. А. Марута // Международный медицинский журнал. — 1997. — Т. 3. — С. 16—20.
8. Марута Н. А. Клинико-психопатологические особен- ности различных форм невротической патологии у женщин / Н. А. Марута, Т. Д. Бахтеева // Медицина сьогодні і завтра. — 2004. — № 3. — С. 59—64.
9. Марута Н. А. Современные факторы патоморфоза неврозов / Н. А. Марута, О. С. Чабан // Український вісник психоневрології. — 1996. — Т. 4, вип. 2(9). — С. 177—179.
10. Психическое здоровье населения мира: эпидемиоло- гический аспект (зарубежные исследования 2000—2010 гг.) / [И. А. Митихина, В. Г. Митихин, В. С. Ястребов, О. В. Лиманкин] // Журнал неврологии и психиатрии. — 2011. — № 6. — С. 4—14.
11. Стан психічного здоров'я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні / [М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута и др.] // Український вісник психо- неврології. — 2012. — Т. 20, вип. 3(72). — С. 13—18.
12. Kawakami N. Twelve-month prevalence, severity, and treatment of common mental disorders in communities in Japan: preliminary finding from the World Mental Health Japan Survey 2002—2003 / N. Kawakami, T. Takeshima // Psychiatry and Clinical Neurosciences. — 2005. — № 59. — P. 441—452.
13. The Human Face of Mental Health and Mental Illness in Canada. —Ottawa, Canada, 2006. — P. 203. 14. Wittchen H.-U. Size and burden of mental disorders in Europe — a critical review and appraisal of 27 studies / H.-U. Wittchen, F. Jacobi // European Neuropsychopharm. — 2005. — № 15. — P. 357—376.