ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Гендерноспецифічна дезадаптація соціального функціонування у жінок, хворих на параноїдну шизофренію: аналіз феномену та особливості терапії і психосоціальної реабілітації
Назва статтi Гендерноспецифічна дезадаптація соціального функціонування у жінок, хворих на параноїдну шизофренію: аналіз феномену та особливості терапії і психосоціальної реабілітації
Автори Юр'єва Наталія Михайлівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 139-146
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8:616.89-02-055 Індекс ББК -
Анотацiя На підставі комплексного клініко- психопатологічного, клініко-анамнестичного, психодіагностичного й соціально-демографічного обстеження 230 пацієнтів з параноїдною шизо- френією, серед яких були 120 жінок (основна група) та 110 чоловіків (група порівняння), встановлені гендерноспецифічні клініко-психопатологічні особливості перебігу параноїдної шизо- френії, а також розбіжності соціального й родинного функціонування та якості життя пацієнтів, що стало підставою для наукового обґрунтування підходів до гендерноспецифічної терапії та роз- роблення гендерноспецифічних заходів психосоціальної реабілітації жінок, хворих на параноїдну шизофренію. Обсяг і зміст заходів, основу яких складають психоосвіта, групова, поведінкова і сімейна психотерапія, запропоновано визначати в залежності від ступеня гендерноспецифічної дезадаптації соціального функціонування: при легкому ступені (39,2 %) — менші за обсягом, але широкі за змістом психосоціальні заходи, що охоплюють усі сфери функціонування жінки та мають максимальну соціальну спрямованість; при помірному ступені (42,5 %) — ширші за обсягом, проте, більш вузькі за змістом психосоціальні заходи, які охоплюють уражені сфери функціонування та мають конкретну спрямованість на відновлення втрачених навичок та підтримку максимально можливого рівня незалежного існування; при важкому ступені (18,3 %) — максимально широкі за обсягом, проте, вузькі за змістом, психосоціальні заходи, спрямовані на максимальне відновлення наявних дефектів функціонування, зокрема, навичок самообслуговування.
Ключовi слова параноїдна шизофренія, гендерноспецифічна дезадаптація соціального функціонування, жінки, терапія, реабілітація
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Стан психічного здоров'я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні [Текст] / М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута [та ін.] // Український вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 3 (72). — С. 13—18.
2. Хобзей М. К. Соціально-орієнтована психіатрична допомога в Україні: проблеми та рішення [Текст] / М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута // Там само. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 10—14.
3. Марута Н. А. Восстановление социального функционирования — основная цель терапии депрессии [Текст] / Н. А. Марута // Нейроnews. — 2013. — № 8 (53). — С. 16—20.
4. Пріб Г. А. Медико-соціальна експертиза обмежень життє- діяльності у психічно хворих (діагностика, клініка, реабілітація) [Текст] / Г. А. Пріб. — К.: ІПК ДСЗУ, 2012. — 380 с.
5. Денисов Є. М. Порівняльна оцінка клініко-психопатологічних особливостей, якості життя та соціального функціонування хворих на параноїдну шизофренію з різними типами перебігу [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 / Є. М. Денисов; ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» — Х., 2009. — 20 с.
6. Sex differences in neuropsychological performance and social functioning in schizophrenia and bipolar disorder [Text] / A. Vaskinn, K. Sundet, C. Simonsen [et al.] // Neuropsychology. — 2011. — Vol. 25, № 4. — P. 499—510.
7. Karilampi U. Cognition and global assessment of functioning in male and female outpatients with schizophrenia spectrum disorders [Text] / U. Karilampi, L. Helldin, T. Archer // Journal of Nervous and Mental Disease. — 2011. — Vol. 199, № 7. — P. 445—448.
8. Bottlender R. Social disability in schizophrenic, schizoaffective and affective disorders 15 years after first admission [Text] / R. Bottlender, A. Straub, H. J. Möller // Schizophrenia Research. — 2010. — Vol. 116, № 1. — P. 9—15.
9. Вербенко В. А. Психопатологія та лікування лікарсько-інду- кованих рухових розладів при шизофренії [Текст] / В. А. Вербенко, О. В. Плотнікова // Український вісник психоневрології. — Т. 19, вип. 4 (69) — 2011. — С. 60—65.
10. Кожина А. М. Психообразование в комплексной терапии больных с шизофренией [Текст] / А. М. Кожина, М. В. Маркова // VI Національний конгрес «Людина та ліки — Україна» : тези до- повідей. — К., 2013. — С. 29.
11. Кожина А. М. Эффективность арт-терапии в комплексном лечении больных шизофренией [Текст] / А. М. Кожина, М. В. Маркова // Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал. — 2013. — № 2 (20). — С. 45—47.
12. Маркова М. В. Психоосвітня сімейна психотерапія в комп- лексному лікуванні хворих на параноїдну шизофренію [Текст] / М. В. Маркова, А. М. Кожина // Український вісник психоневро- логії. — 2012. — Т. 20, вип. 3 (72). — С. 198.
13. Марута Н. А. Комплекс психосоциальных тренингов для пациентов с первым психотическим эпизодом : метод. по- собие [Текст] / Н. А. Марута, И. А. Явдак, Г. Ю. Каленская. — Х., 2010. — 95 с.
14. Первинний психотичний епізод : діагностика, фармакотерапія та психосоціальна реабілітація (методичні рекомендації) [Текст] / Н. О. Марута, Л. М. Юр'єва, Т. В. Панько [та ін.]. — Х., 2010. — 31 с.
15. Ряполова Т. Л. Рання реабілітація хворих на шизо френію (біопсихосоціальна модель) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.16 [Текст] / Т. Л. Ряполова; ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2010. — 32 с.
16. Діхтяр В. О. Оптимізація сімейної психотерапії в комплек- сному лікуванні хворих на параноїдну шизофренію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 [Текст] / В. О. Діхтяр; Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. — К., 2010. — 24 с.
17. Абрамов В. А. Психосоциальная реабилитация больных шизофренией : монография [Текст] / В. А. Абрамов, И. В. Жигулина, Т. Л. Ряполова. — Донецк : «Каштан», 2009. — 584 с.
18. Gender Differences in Neuropsychological Performance across Psychotic Disorders — a Multi-Centre Population Based Case-Control Study [Text] / [J. Zanelli, K. Morgan, P. Dazzan et al.] // PLoS One. — 2013. — Vol. 28. — P. 8—10.
19. Gender Differences in Schizophrenia and First-Episode Psychosis : A Comprehensive Literature Review [Electronic resource] / S. Ochoa, J. Usall, J. Cobo [et al.] // Schizophrenia Research and Treatment. — 2012. — Vol. 2012. — Article ID 916198. — Mode of access : URL : http://dx.doi.org/10.1155/2012/916198
20. Complex interaction between symptoms, social factors, and gender in social functioning in a community-dwelling sample of schizophrenia [Text] / F. Vila-Rodriguez, S. Ochoa, J. Autonell [et al.] // Psychiatric Quarterly. — 2011. — Vol. 82, № 4. — P. 261—274.
21. Abel K. M. Sex differences in schizophrenia [Text] / K. M. Abel, R. Drake, J. M. Goldstein // Int Rev Psychiatry. — 2010. — Vol. 22 (5). — P. 417—428.
22. Testosterone Is Inversely Related to Brain Activity during Emotional Inhibition in Schizophrenia [Text] / A. Vercammen, A. J. Skilleter, R. Lenroot [et al.] // PLoS One. — 2013. — Vol. 31. — P. 8—10.
23. Stevens J. S. Sex differences in brain activation to emotional stimuli: a meta-analysis of neuroimaging studies [Text] / J. S. Stevens, S. Hamann // Neuropsychologia. — 2012. — Vol. 50 (7). — P. 1578—1593. 24. Emotion processing in women with schizophrenia is menstrual cycle phase and affective valence dependent : an FMRI study [Electronic resource] / A. Mendrek, J. Bourque, A. Dubé [et al.] // ISRN Psychiatry. — 2012. — doi : 656274. — Mode of access : URL : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23738207